Wednesday, 3 December 2014

AHLE HADEES

GAIR MUQALLIDIYAT EXPOSED  AHLE HADEES EXPOSE


~~●~~●~~●~~●~~●~~●~~●~

 https://www.facebook.com/MeraNABIBemisal/  
 :Like Us On Facebook:

~~●~~●~~●~~●~~●~~●~~●~Mohtaram Baraadaraane Islaam !

Maujuda Daur Ke Ghair Muqallideen Bhai (Jo Apne Aap Ko Bade Fakhar Se Ahle Hadees Kehte Hai) Dawa Toh Yeh Karte Hai Ke Wo Har Saheeh Hadees Par Amal Karte Hai Aur Zaeef Ahadees Ko Nahi Maante Isi Ke Saath Hanafiyo Ko Zaeef Hadeeso Par Amal Ka Tana Dete Rehte Hai.

Lekin Jab Unka Haqiqi Chehra Dekha Jaata Hai Toh Maloom Hota Hai Ke Wo Quraan Aur Kai Saheeh Hadeeso Ki Mukhaalifat Karte Hain Aur Bahut Saari Zaeef Hadeeso Par Amal Karte Hain.

Namune Ke Taur Par Chand Hadeese Zikr Ki Jaati Hai.

1. Quran Majeed Me Allah Ta'ala ka Wazeh Hukm Hai Ke"Jab Koi Mard Apni Biwi Ko Teesri Talaq De De Toh Wo Aurat Us Mard Ke Liye Halaal Nahi Hai , Yaha Tak Ke Wo Aurat Kisi Dusre Mard Se Nikah Karle".
(Al Baqarah:230 ).
Isko Halala Kaha Jaata hai aur Ahnaaf Bhi Yahi Kehte Hai.

Lekin Maujuda Ghair Muqallideen Hazraat , Fiqa Hanafi Ke Kitaab Wa Sunnat Ke Mutabiq Is Masle ka Mazaaq Udaate Hai.
(Dekhiye : Ghair Muqallideen Ki Kitabein : Halale Ki Churi Wagaira).


2. Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Farmaan Hai: Jab Imaam Quraan Padhe(Yaani Sureh Fatiha Aur Dusra Surah Padhe) Toh Tum Khamosh Raho.
(Saheeh Muslim: Hadees 404).

Is Saheeh Tareen Hadees Ke Khilaaf Ghair Muqallideen Ahle Hadees Imam Ke Qirat Ke Waqt Khamosh Rehne Ke Bajai Quraan Padhte Hai.

3. Huzur E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai : Us Shaks Ki Namaz Nahi Jo Sureh Fatiha Aur Uske Saat Dusra Surah Na Padhe.
(Saheeh Muslim Hadees :394 ).

Is Saheeh Hadees Ke Bar-Khilaaf Ghair Muqallideen Imam Ke Peeche Sirf Sureh Fatiha Padhkar Khamosh Baith Jaate Hai Aur Dusra Surah Nahi Padhte , Lehaza Dusra Surah Padhe Be-Ghair In Hazraat Ki Namaz Kaise Qubool Hogi .?

4. Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam Ruku Me Jaate Waqt Aur Se Sar Utaate Waqt , Sajde Me Jaate Waqt Aur Sajdo Se Sar Utaate Waqt Dusri Aur Chouthi Rakaat Ke Liye Khade Hote Waqt Bhi Rafedain Karte The.(Apne Dono Haat Utathe The).
(Nasai: Hadees 1087 ).

Lekin Hindustaani Ahle Hadees Is Saheeh Hadees Par Amal Karte Huve Sajdo Me Jaate Waqt Aur Uthte Waqt Aur Dusri Aur Chouthi Rakaat Ke Liye Khade hote Waqt Aur At-Tahiyaat Ke Liye Baitte Waqt Har Chiz Rafe-Dain Nahi Karte Gooya Ke Inhone Ne Is Saheeh Hadees Ki Muqalifat Ki Qasm Khaali Hai.

5. Hazrat Alqama Rh.Farmate Hai Ke Jaleel Ul Qadar Sahabi E Rasool Hazrat Abdullah Bin Masood Radhi Allah Anhu Ne Namaz Padhi Aur Sirf Ek Martaba (Takbeer E Tahrima Ke Waqt) Haat Uthayee.
(Trimizi Hadees: 257)

Alama Naasir Uddin Albaani Likhte Hai:Bilaashuba Yeh Hadees Bilkul Saheeh Hai Aur Jo Log Is Hadees Ko Zaeef Kehte Hai Unki Baat Be-Daleel Hai .
(Mishkaat Ma-Aa Tehqeequl Albaani 254/1).

Ahle Hadees Hazraat Ek Namaz Bhi Is Saheeh Hadees Ke Mutabiq Nahi Padhte Balke Is Saheeh Hadees Par Amal Karne Ke Bajaye Is Ko Zaeef Hadees Saabit Karne Ki Sar Tord Koshish Karte Hai.

6. Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad E Mubarak Hai : Jo Shaks Imam Ke Peeche Namaz Padhe Toh Imam Ki Qirat Muqtadi Ki Qirat Hai.
(Muwatta Imam Muhammed : Safa : 94 ,
Musannaf Ibn Abi Shaiba: 377/1 ,
Musanad E Ahmed Bin Manii: 339/3)

Is Saheeh Tareen Hadees Ke Bar Khilaaf Firqa E Ghair Muqallideen Ahle Hadees Ke Log Imam Ki Qirat Muqtadiyo Ke Liye Kaafi Nahi Maante.

7. Bukhari Shareef Ki Hadees” Us Shaks Ki Namaz Nahi Jo Surah Fatiha Na Padhe” Ka Matlab Bayaan Karte Huve Sahabi E Rasool Hazrat Jabir Bin Abdullah Rdh. Farmaate Hai: Magar Yeh Ke Wo Imam Ke Peeche Namaz Padh Raha Ho.
(Tirmizi 71/1 , Muwatta Imaam Malik: 66)

Ghair Muqallideen Ahbaab Sahabi Rdh. Ki Tashrii Ko Qubool Karne Ke Bajai Imam Bukhari Rh. Ke Tarjumatul Baab Ko Zyada Tarjih Dete Hai.

8. Allah Ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tahajjud Me Kabhi 10 Rakaat (Bukhari: Hadees 1170) ,
Kabhi 12 Rakaat ( Bukhari Hadees : 996)
Aur Kabhi 14 Rakaat Bhi Padha Karte The.
(Kitaab Al Zaud : 145 )

In Saheeh Hadeeso Ke Bar-khilaaf Firqa Ahle Hadees Ke Afraad Jo Tahajjud Aur Taraveh Ko Ek Hi Namaz Kehte Hai , Saal Par Hatta Ke Ramzaan Ke Mubarak Mahine Me Bhi Taraveh Sirf 8 Rakaat hi Padhte Hai , aur 8 se Zyada Padhne Walo ko Biddati aur 20 Rakaat Taraveh Ko Biddat E Umri Kehte Hai.(Nauzbillah).

9. Hazrat Aisha Siddiqua Rdh. Bayaan Farmaati Hai Ke Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam 3 Rakaat Witr Padhte The.
(Saheeh Bukhari: Hadees 1147)
Aur Witr Me 2 Rakaat Ke Baad Salaam Nahi Phairte The.
(Sunan Nasai: Hadees 1700 , Mustadrak Haakim)

In Saheeh Tareen Hadeeso Ke Bar Khilaaf Ghair Muqallideen Ek Rakaat Witr Padhte Hai Aur Agar Kabhi 3 Padhte Toh 2 Rakaat Ke Baad Salaam Phair Dete Hai.

10. Hazrat Anas Rdh Farmaate Hai Ke Huzur E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Dua E Qunoot Ruku Se Pehle Padhte The .
(Saheeh Bukhari:Hadees 1002)

Bukhari Shareef Ki Is Saheeh Hadees Ke Khilaaf Ghair Muqallideen Ahbaab Ruku Ke Baad Dua E Qunoot Padhte Hai.

11. Hazrat Wayl Bin Hujr Rdh. Bayaan Farmaate Hai Ke Rasool E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Namaaz Me (Surah Fatiha Ke Baad) Aahista Ameen Kahi.
(Mustadrak Hakim: 181/2: Hadees : 2948 ), Imam Haakim Rh. aur Alama Zehbi Rh.Farmaate Hai Ke yeh Hadees Bukhari Wa Muslim Ki Shart Ke Mutaabiq Bilkul Saheeh Hai.

Is Saheeh Tareen Hadees Ke Barqilaaf Ghair Muqallideen Ahle Hadees Mard aur Khwateen Cheekh Kar Ameen Kehte Hai Halaake Unki Tarah Cheekh Kar Ameen Kehna Kisi Saheeh Hadees Se Sabit Nahi Hai.

12. Hazrat Umar Farooq Rdh. Gawaahi Dete hai ke Ke Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai Ke Fajr Ki Namaaz Ke Baad Suraj Nikalne Tak Koi Namaaz Padhne Se Manaa Farmaaya.
(Saheeh Bukhari : 581).

Hazrat Abu Hurairah Rdh. Se Rivayat Hai Ke Rasool Ullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai Ke Jo Fajar Ki Sunnatein Na Padhe Toh Wo Unko Suraj Nikalne Ke Baad Padhe.
(Sunan E Tirmizi 96/1 , Hadees : 423 , Hasan Saheeh).

In Dono Saheeh Hadeeso Ke Barqilaaf Ghair Muqallideen Ka Amal Yeh Hai Ke Wo Namaz E Fajr Se Pehle Sunnat Na Padhne ki Surat Me Farz Ke Fauran Baad Sunnatein Padhlete Hai.

13. Hazrat Abdullah Bin Zubair Rdh. Farmaate Hai Ke Allah Ke Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam At-Tahiyaat Padhte Waqt Ungli Nahi Hilaate The.
(Abu Dawud Hadees : 984).
Is Hadees Ko Imam Nawawi Ne Saheeh Kaha Hai .
(Al Majmoo : 417 /3 ).

Is Saheeh Hadees Ke Barqilaaf Ghair Muqallideen Qaide Me Salaam Phairne Tak Apni Ungli Hilaate Rehte Hai.

14. Huzur E Aqdas Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Zamane Me Agar Eid Juma Ke Din Aajaati Toh Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Aur Sahaba Rdh. Eid Ki Namaz Aur Jume Ki Namaz Dono Padhte The.
(Saheeh Muslim:878)

Is Saheeh Hadees Ke Bar-Qilaaf Ghair Muqallideen Ka Kehna Hai Ke Eid Agar Juma Ko Aajye Toh Namaz E Juma Maaf Ho jaati Hai Balke Juma Chorne Par Sawaab Milta Hai.(Fatawa Naziriya).

15. Saheeh Hadeeso Se Saabit Hota Hai Ke Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aur Sahaba Rdh.Se Jab Bhi Koi Namaz Neend Ya Be-Daari Me Faut Hogayi Toh In Hazraat Ne Zaroor Uski Qaza Padhi.
(Saheeh Bukhari:Hadees 595 To 598 , Saheeh Muslim , Sunan E Tirmizi 431/1)

Lekin In Saheeh Hadeeso Ke Bar-Khilaaf Maujuda Jamaat Ahle Hadees Ke Nazdeek Namaze Choot Jaye Toh Uski Qaza Ki Zarurat Nahi Rehti .(Fatawa Ahle Hadees).

16. Huzur Ne Ramzaan Ul Mubarak Me Sirf 3 Din Jamaat Ke Saat Taraveh Padhayi Aur Teesre Raat Bhi Sehri Tak Taraveh Padhaai Thi. (Bukhari).

Lekin Aaj Firqa E Ahle Hadees Ke Afraad Puraa Ramzaan Jamaat Ke Saat Taraveh Padhte Hai Aur Ek Raat Bhi Sehri Tak Nahi Padhte.

17. Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Irshaad Hai Ke Apni Aurto Masjid Ko Jaane Se Na Rook Lekin Unke Ghar Unke Liye Masjido Se Behtar Hai .
(Mustadak Rak Haakim: Hadees 761 , Saheeh) .

Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Farmaan Hai Ke Aurto Ki Sabse Behtirin Masjid Unke Ghar Ka Andruni Hissa Hai.
(Mustadrak Haakim: Hadees 768 , Musnad E Ahmed) .

Hazrat Aisha Rdh. Farmaati Hai Ke Agar Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Is Zamane Ki Aurto Ki Badli Huvi Halaat Dekhlete Toh Zaroor Unko Masjid Aane Se Maana Farmaa Dete.
(Saheeh Bukhari: Hadees 869).

In Hadeeso Ke Bar-Khilaaf Aaj Kal Ke Ghair Muqallid Khwatein Bade Fakhar Se Masjid Aakar Namaz Padh Rahi Hai Aur Huzur E Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Is Nasihat Ke bar-khilaaf Besharmi Ke Saat Mardo Se Ijaazat Maang Rahi Hai. Jiski Waje Se Mard Unko Masjid Jaane Ki Ijaazat Dene Par Majboor Horahe Hai.

18. Hazrat Abu Ayub Ansaari Rdh. Farmaate Hai Ke Pyaare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Choti Aur Badi Zarurat Se Faarigh Hote Waqt Qible Ki Taraf Muh Ya Peet Karne Se Mana Farmaya.
(Saheeh Bukhari: Hadees 145 , Saheeh Muslim: Hadees 264).

In Saheeh Hadees E Shareef Ke Bar Qilaaf Maujuda Ahle Hadees Ke Nazdeek Zarurat Se Faarigh Hote Waqt Qible Ki Jaanib Muh Ya Peet Karna Jayez Hai.

19. Hazrat Aisha Rdh. Bayaan Farmaati Hai Ke Imaamo Ke Imam Hazrat Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam Namaz Me Quraan E Majeed Ki Qirat Alhamdullillahi Rabbil Alameen ( Yaani Surah Fatiha ) Se Shuru Farmaate The.(Saheeh Muslim)

Is Saheeh Namaz E Nabavi Ke Bar-Khilaaf Maujuda Ahle Hadees Hazraat Ka Kehna Hai Ke Surah Fatiha Qirat E Quran Me Daakhil Nahi.

20. Hazrat Wayl Bin Hujr Rdh. Farmaate Hai Ke Rasool Ullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Saat Namaaz Padhi Toh Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Apna Daya Haat Baaye Haat Par Rakhkar Seene Par Haat Padha.(Ibn Khuzaima). Yeh Hadees Bila-ittefaaq Zaeef Hai Kisi Muhaddis Ne Is Hadees Ko Saheeh Nahi Kaha.

Is Ke Bawajuud Maujuda Ahle Hadees Log Apne Dawe Ke Bar-khilaaf Is Zaeef Hadees Par Amal Karte Hai Aur Saath Me Yeh Jhoot Bhi Bolte Hai ke Seene Par Haat Baandhne Ke Ahadees Saheeh Bukhari Me Ba-kasrat Hai. (Dekhiye Fatawa Naziriya)

Is Ke Alawa Seene Par Bandhne Ki Aur Hadeese Ghair Muqallideen pesh Karte Hai Lekin Sab Zaeef Hai (Dekhiye Daleel E Namaz , Ahle Hadees Chand Haqaaiq).


21. Ahle Hadees Hazraat Witr Ki Teesri Rakaat Me Ruku Ke Baad Dua Ki Tarah Dono Haat Utaakar Dua E Qunoot Padhte Hai. Halaan ke Unka Yeh Amal Kisi Bhi Hadees Se Harghiz Saabit Nahi Hai Agar Koi Saheeh Hadees Unke Paas Hai -Toh Pesh Kare.

22. Ghair Muqallideen Imam Ke Peeche Qirat Karne Ki Daleel Yeh Pesh Karte Hai Ke: Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Sahaba Rdh. Se Farmaya: Imam Ke Peeche Kuch Na Padho Siwaye Sureh Fatiha Ke (Tirmizi , Abu Dawud) Yeh Hadees Zaeef Hai.

Allame Ibn Taimiya Rh. Farmate Hai: Imam Ahmed Rh. Aur Dusre Muhaddiseen Ne Is Tarah ki AHadees Ko Zaeef Kaha Hai .
(Fatawa Ibn Taimiya: 287/23)


23. Nabi E Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Eid Ki Namaz Me 12 Takbireh Kahi 7 Pehli Rakaat Me Aur 5 Dusri Rakaat Me. (Ahmed , Ibn Maja)

Ghair Muqallideen Is Hadees Par Amal Karte Huve Eid Ki Namaz Me 12 Takbire Kehte Hai Halaan ke Yeh Hadees Zaeef Hai , Isi Tarah Tirmizi Ki Hadees Bhi Bahut Zaeef Hai.

24. Tamaam Aiyaam E Tashreeq Zabah Ke Din Hai.
(Musnad E Ahmed , Ibn Majah) .

Is Hadees par Amal Karte Huve Ghair Muqallideen Ahle Hadees Ka Yeh Kehna Hai Ke Qurbaani Ke 4 Din Hai , Halaake Yeh Hadees Bilkul Zaeef Hai.
(Tafseel Ke Liye Dekhe : Ahle Hadees ke Chand Haqaaiq).


25. Ghair Muqallideen Hazraat Se Agar Fajar Se Pehle Ki Sunnat E Mokida Choot Gayi Toh Wo Fajar Ki Farz Ki Namaz Ke Baad Fauran Baad Aada Karlete Hai Aur Iski Daleel Me Tirmizi Ki Hazrat Qais Rdh. Ki Ek Hadees Pesh Karte Hai. Halaan ke Wo Hadees Zaeef Hone Ke Saath Bukhari Wa Muslim Ki Saheeh Hadees Ke Khilaaf Bhi Hai.

Inke Alawa Ghair Muqallideen Ke Aur Bahut Se Masail Hai Jo Quran Aur Saheeh Ahadees , Ijma E Ummat Ke Khilaaf Hai , Unme Se Chand Yaha Ba- Gaur Namuna Naqal Kiye Gaye Hai.

GHAIR MUQALLID FIQAH KA DUSHMAN

Firqa E Ahle Hadees Ka Kehna Hai Ke Kisi Imam Ya Ulama Ki Taqleed Ki Zarurat Nahi Hai Kyunke Hadeeso Me Sab Kuch Bata Diya Gaya Hai Lehaza Ulama Se Puchne Ki Kya Zarurat Hai ?

Agar Maujuda Ahle Hadees Ghair Muqallid Hazraat Apne Dawa Me Sach-Che Hai Toh Darj E Zeal Sawaalaat Ka Quran Ki Ayaat Ya Saheeh , Sarhi , Marfu , Muttasil , Ghair Mu-Aariz , Ghair Mansookh Hadees Se Jawaab De.

1. Ek Shaks Ke Muh Me Masnui Daath Ka Chaukda Laga Huva Hai Toh Wazu Aur Ghusl Karte Waqt Usko Yeh Daath Nikaalna Zaruri Hai Ya Be-Ghair Nikaale Bhi Uska Wazu Aur Ghusl Hojayega ?

2. Saheeh Hadees Me Hai Ke Jab Imam Ameen Kahe Toh Tum Bhi Ameen Kaho. Agar Kisi Ghair Muqallid Shaks Ne Imam Ke Peeche Sureh Fatiha Shuru Ki , 3 Ayaat Hi Padhi Thi Ke Imam Ne Ameen Kehdiya Toh Wo Bhi Ameen Kahe Ya Us Hadees Ki Muqalifat Karke Khamosh Rahe ?

3. Isi Tarah Agar Ek Shaks Namaz Me Zam Sureh Pehle Padhe Phir Sureh Fatiha Padhe Isi Tarah Dusra Shaks Ek Rakaat Me 3 Sajde Karle Toh Sajde Sahu Se In Dono Ki Namaaz Hojayegi Ya Namaaz Lautaani Padhegi , Ya Dono Ki Zarurat Nahi ?

4. Roza Me Injection Ya Inhailer Lena Ya Cigarette Peene Se Roza Tootta Hai Ya Nahi ? Agar Toot Jaata Hai Toh Injection Wa Gaira Lena Wale Shaks Par Ka Kaffaara Bhi Laazim Hoga Ya Sirf Qaza ?

5. Kisi Mareez Ko Tandurust Aadmi Ka Khoon Ya Koi Aaza Dena Durust Hai Ya Nahi ?

6. Ramzaan Me Maghrib Ki Azaan Roza E Iftaar Karne Se Pehle Dijaye Ya Iftaar Ke Baad ?

7. Agar Koi Shaks Radio Ya Tv Par Aayaat E Sajda Sune Toh Sunne Wale Ko Sajde E Tilaawat Karna Hoga Ya Nahi ?

8. Aaj Kal Bahut Si Cheezein Qisto Par Baichi Aur Kharidi Jaa Rahi Hai , Jisme Cheez Ki Naqd Aur Udhaar Qimat Me Bahut Farq Hota Hai Aisa Baichna Aur Khareedna Jayez Hai Nahi ?

9. Share Bazaar Me Rupiya Lagana Jayez Hai Ya Nahi ? Concrete Road Ka Kya Hukum Hai ?

10. Ghair Muqallideen Ki Masjido Ke Imam Wa Mauzin , Imamat Wa Azaan Ki Ujraat Lete Hai Ya Muft Me Yeh Khidmat Anjaam Dete Hai ? Agar Ujraat Lete Hai Toh Kya Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam Aur Hazrat Bilaal Radhi Allahu Anhu Bhi Ujraat Lete The.

11. Maujuda Daur Me Alcohol Mili Huvi Allopathic Dawaiyo Ka Istemaal Jayez Hai Ya Nahi ?

12. Maujuda Zamane Me Sadqa Fitr Roze Ka Fidya Kis Miqdaar Se Ada Kiya Jaye ?

13. Ek Musalmaan Shaks Ka Inteqaal Hogaya Uske Qareebi Rishte Daaro Me Baap , Ek Haqiqi Maa, Aur Sauteli Maa , Do Biwiya , Teen Ladke , Teen Ladkiya , Chaar Bhai , Do Bhene , Pach Poothre , Teen Bhatije Che Bhaanjiyaa Aur Ek Sautelaa Ladka Hai. Abhi Tarke Taqseem Nahi Huva Tha Ke Baap Aur Bhai Ka Inteqaal Hogaya. Us Shaks Ka Maal Waariseen Me Kis Tarah Taqseem Kiya Jayega. ?

Note: Tamaam Ghair Muqallideen Ahle Hadees Bhaiyo Se Guzarish Hai Ke Apne Dawe Ke Mutabiq Tamaam Sawaalaat Ke Jawaabaat Quran Ki Ayaat Ya Sahih , Sarhi , Marfu , Muttasil Ghair Muariz Hadees Se De. Ulama Se Puche Be-Ghair Khud Padh Kar Tehqeeq Karke De. Qiyaas Ya Rai Se Kaam Na Le , Kyunke Ghair Muqallideen Ke Mashoor Wa Mayanaaz Ulama Ke Kehne Ke Mutabiq Sabse Pehle Qiyaas Karne Wala Iblees Hai. Aqwal E Rijaal , Qiyaas Aur Rai Ke Shirk Ko Muqallid Par Chorde.

In Sawalon ke jawab do ya phir GHAIR MUQALLIDIYAT se TAUBA kar lo.

IMAM BUKHARI REHMAHULLAH SAY GER MUQALLIDEEN KAY IKHTELAFAAT

AJEEB BAAT

BUKHARI BUKHARI BUKHARI BUKHARI BUKHARI BUKHARI


Subah o Sham BUKHARI ki rut laganay wala Firqa'h Jadeed naam nihaad Ahlehadees [GERMUQALLIDEEN] kay samnay Bukhari Shareef pesh ki jati hain to Ger Muqallideen ko Bukhaarhojata hay her Shukhsh janta hay k Ger Muqallideen [Firqa'h Jadeed naam nihaad Ahlehadees] Bukhari Shareef aur Imam Bukhariki Zaat ko her Maslay may jawaaz bnaaker Saada'h looh Tabqay'h ko Gumraah karnay ki Maqdoor bher koshish kartay hain her wo Shukhsh jo Subah o Shaam Bukhari Bukhari ki Rut lagaye phirta hay kiya wo khud Bukhari Shareef ki Riwayaat aur khud Imam Bukhari say in kay baray may Ittefaaq bhi karta hay ya nahi , ye SAWAAL yaqeenan qabil e goor hay zail may chund Masayeel ziker kiye jarahay hain jin per
GERMUQALLIDEEN [FIRQA'H JADEED NAAM NIHAAD AHLEHADEES] aur Imam Bukhari Rehmahullah may Ikhtelaaf hay ¤

IMAM BUKHARI REHMAHULLAH SAY GER MUQALLIDEEN KAY IKHTELAFAAT

01•Peshab o Pakhana'h ki haalat may maidan may qibla'h ru moun'h ye peethh karna durust nahi aur eimaarat may durust hay imam bhukhari rehmahullah nay isay ikhtiyaar kiya hay
[ Tesarul baari page num 18 jild num 1 ]

jubkay Germuqallideen [Nawaab siddique hasan khan nay Muslim ki shara'h Alsiraaj ul wahaaj page num 1031 jild num 1 may aur Ubaidullah Mubarak Puri nay Miraatul Mafateh page num 411 jild num 1] kay haan donoon jagah mana'a hay
•••••••••••••••••••••••••

02•Imam Bukhari kay nazdeek kuttay ka jhhota paak hay
[ Tesarul baari page num 134 jild num 1 ]
[ Fatahul Baari page num 283 jild num 1 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek kuttay ka jhhota napaak hay
[ Fatawa'h Ulama e Ahlehadees page num 21 +238 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

03•Imam Bukhari kay nazdeek jima'a kay waqtInzaal na ho to aesi haalat may Gusal kar lay to ziyada aehtiyaat hay lekin wazo'u bhi kaafi hay
[ Tesarul baari page num 139 jild num 1 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqa'h jadeed naam nihaad Ahlehadeeth ] kay haan is haalat may gusel waajib hay
[ Alsiraajul Wahaaj page num 124 jild num 1 ]
[ Toufahtul Ahzavi page 111 jild num 1 ]
[ Fatawa'h Ahlehadees page num 256 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

04•Imam Bukhari kay nazdeek Mani Najis hay
[ Tesarul Baari page num 170 jild num 1 ]

jubkay Nawab Siddique Hasan Khan kay nazdeek Mani paak hay mager jub Khushk ho toKhurach dena aur ter ho to Dhhoo lena chahiye
[ Alsiraajul Wahaaj page num 142 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

05•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Chooha ager Ghee may Girjaye to isko aur Aas Paas wali jagah ko phenk do aur Baaqi khao
[ Tesarul Baari page num 173 jild num 1 ]

Jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqa'h jadeed naam nihaad Ahlehadees ] kay haan Chooha ager Garam Ghee may Gir jaaye to is kay nazdeek na jao
[ Fatawa'h Ulama e Ahlehadees page num 24 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

06•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Gusel janaabat may Naak may Pani Daalna aur Kulli karna Waajib nahi hay
[ Tesarul Baari page 88 jild num 1 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek Waajib hay
[ Touhfatul Ahzawi page num 40 jild num 1 ]
[ Mira'atul Mafate'h page num 454 jild num 1 ]
[ Alsiraajul Wahaaj page num 111 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

07•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Afzal ye hay k Wozo'u aur Gusel may badan kaprdhay say na pohnchay
[ Tesarul Baari page num 198 jild num 1 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay haan Ponchna aur na Ponchna 2onoon baraaber hain
•••••••••••••••••••••••••

08•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Janbi aur Haiza'h 2onoon ko Quran pardhna durust hay
[ Tesarul Baari page 216 jild num 1 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqa'h jadeed naam nihaad Ahlehadees ] kayhaan Haraam hay
[ Touhfatul Ahzawi page num 124 jild num 1 ]
[ Fatawa'h Ahlehadees page num 263 jild num 1 ]
[ Fatawa'h Ulama e Ahlehadees page 54 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

09•Imam Bukhari kay nazdeek Quran ko Bewazo'u haath lagana durust hay

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqa'h jadeed naam nihaad Ahlehadees ] kayhaan durust nahi.
[ Mira'atul Mafate'h page num 522 jhld num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

10•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Zaker aur Duber ka chhupana wajib hay
[ Fatahul Baari page num 22 jild num 2 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqa'h jadeed naam nihaad Ahlehadees ] kaynazdeek NAAF say lay kar GHUTNAY tak ka Hissa'h parda'h hay
[ Alsirajul wahaaj page num 128 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

11•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Aoontoon kay bardhay may NAMAZ pardhna durust hay

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqa'h jadeed naam nihaad Ahlehadees ] kaynazdeek Haraam hay
[ Tesarul Baari page num 304 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

12•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek MASJID may Mehraab banana Sunnat nahi hay
[ Tesarul Baari page num 342 + 343 jild num 1]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] ki subhi Masaajid may Mehraab aur Minber Choonay ki Aeent say banaaye jatay hain
•••••••••••••••••••••••••

13•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Namazi kay aagay say her jagah say guzerna mana'a hay
[ Tesarul Baari page num 344 jild num 1 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek Baitullah may Namazi kay aagay say Guzerna durust hay
[ Fatawa'h Ahlehadees page num 117 jild num 2 ]
•••••••••••••••••••••••••

14•Imam Bukhari Rehmahullah ki Riwaayat say sabit hota hay k Aurat ko hath laganay say Namaz Faasid nahi hoti
[ Tesarul Baari page num 255 jild num 1 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay haan wazo'u Toot jata hay
•••••••••••••••••••••••••

15•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Soo kar Authnay walay ki NAMAZ qaza nahi

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek wo NAMAZ adaa hay jub wo jaga ya usko yaad aayi
[ Tesarul Baari page 298 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

16•Ager [ Imam ] Bimaari ki waja say beth kar NAMAZ Pardhaye to Imam Bukhari Rehmahullahkay nazdeek Qudrat rakhnay walay Muqtadi khardhay hoker NAMAZ pardhain
[ Fatahul Baari page 298 jild 2 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek [ Imam ] beth kar NAMAZ pardhain to Muqtadi bhi beth kar NAMAZ pardhain
•••••••••••••••••••••••••

17•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek AALIM Imaamat ka ziyada haq daar hay
[ Tesarul Baari page num 447 jild num 1 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek Qaari ziyaada haqdaar hay
[ Touhfatul Ahzawi page num 197 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

18•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek JUMMA'H kay din Gusel karna Sunnat hay
[ Tesarul Baari page num 7 jild num 1 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek Waajib hay
[ Tesarul Baari page num 2 jild num 1 ]
[ Alsiraajul Wahaaj page num 253 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••

19•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Tahajjud aur Viter 2 alehda'h Namazain hay
[ Fatahul Baari page 130 jild num 1 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek Taraweeh , Tahajjud aur Salatul lail 1 hi hay
[ Tesarul Baari page 76 jild num 2 ]
•••••••••••••••••••••••••

20•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Janaza'h ki Maiyyat aur IMAM mard aur aurat donoon ki maiyyat may kamar kay muqaabil khardha ho
[ Tesarul Baari page num 292 jild num 2 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek IMAM Aurat ki kamar aur Mard kay sir kay muqaabil khardha ho
[ Tesarul baari page 291 jild num 2 ]
[ Fatawa'h Ulama e Hadees page 2 ]
•••••••••••••••••••••••••

21•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Mushrikeen ki Nabaalig Aulaad ager mar jaye to wo Jannati hay
[ Tesarul Baari page 331 jild num 2 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek Dozakhi hay
[ Tesarul Baari page num 310 jild num 2 ]
•••••••••••••••••••••••••

22•Imam Bukhari Rehmahullah Ramzanul Mubarak may din may 1 Quram pak khatam kiyakartay thay
[ Muqadma Fatahul Baari page num 252 jild num 2 ]
[ Muqadma Tesarul Baari page num 136 jild num 3 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek 3 din say jald khatam karna Mukrooh hay
[ Tesarul Baari page num 535 jild num 6 ]
•••••••••••••••••••••••••

23•Imam Bukhari Rehmahullah ki Riwaayat may Vitar samait Tahajjud ki 13 rakatain bhi sabit hain
[ Fatahul Baari page num 136 jild num 3 ]
[ Tesarul Baari page num 203 jild num 2 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek Ramazaan aur Gerramazaan may 11 rakatoon say ziyada ka saboot nahi hay
[ Arful Jaadi page num 33 ]
•••••••••••••••••••••••••

24•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Haal Aehraam may Auqd karna durust hay
[ Tesarul Baari page 42 jild num 2 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek Haalat e Aehraam may Nikah durust nahi
[ Touhfatul Ahzawi page 88 jild num 2 ]
[ Alsiraajul wahaaj page num 27 + 526 jild num 1 ]
•••••••••••••••••••••••••
25•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Makka'h aur ird gird ki bastiyoon ko Ummul Qura'a kehtay hain

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek Ummul Qura'a sirf Makka'h hi hay
[ Tesarul Baari page num 293 jild num 6 ]
•••••••••••••••••••••••••

26•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek BISMILLAH her surat ki juz nahi
[ Fatahul Baari page num 343 jild num 10 ]
[ Tesarul Baari page num 470 jild num 6 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek BISMILLAH her surat ka Hissa'h hay
[ Alsiraajul Wahaaj page num 192 jild num 1 ]
[ Arful Jaadi page 26 ]
[ Fatawa'h Ulama e Ahlehadees page num 110 jild num 2 ]
•••••••••••••••••••••••••

27•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Haiz may di gayi Talaaq waqayi hojati hay
[ Tesarul Baari page num 236 jild num 7 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek nahi hoti
[ Tesarul Baari page num 164 jild num 7 ]
•••••••••••••••••••••••••

28•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek ager Miyaan Biwi pehlay Musalmaan na thay , ab in may Biwi pehlay Musalmaan hogayi to ISLAM qubool kartay hi donoon may Alehdgi hojaye gi
[ Fatahul Baari page num 340 jild num 11 ]
[ Tesarul Baari page num 199 jild num 7 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek Aurat kay ISLAM qubool kartay hi inka Nikahi Talluq khatam nahi hota balkay Aurat ki Iddat khatam honay tak baqi rehta hay
[ Tesarul Baari page num 199 jild num 7 ]
•••••••••••••••••••••••••

29•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Teen [3] Talaqain ikhatty day ya juda juda day to Teenoon waqayi hojati hay
[ Fatahul Baari page num 281 jild num 11 ]
[ Tesarul Baari page num 172 jild num 7 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek ikhatty di huwe Teen Talaqain 1 hoti hain
[ Fatawa'h Sanaiyya'h page num 231 jild num 2 ]
[ Fatawa'h Nazeriyya'h page 39 jild 3 ]
•••••••••••••••••••••••••

30•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek Musahfa'h 2onoon hathoon say karna chahiye
[ Tesarul Baari page 179 jild num 8 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek Musafa'h 1 haath say karna chahiye
[ Fatawa'h Sanaiyya'h page num 91 + 95 jild num 2 ]
•••••••••••••••••••••••••

31•Imam Bukhari Rehmahullah kay nazdeek bacha thordha bohot jitna Doodh bhi kisi Aurat ka pee lay to Raza'at sabit hojati hay
[ Fatahul Baari page num 49 jild num 11 ]

jubkay GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay nazdeek 1 , 2 baar peenay say Raza'at sabit nahi hoti
[ Tesarul Baari page num 23 jild num 7 ]
[ Fatawa'h Ahlehadees page num 180 jild num 3 ]
[ Fatawa'h Nazeeriya'h page num 152 jild 3 ]
•••••••••••••••••••••••••

Mazkoorah balaa masayeel kay raqem karnay may kahi bhi zaati raaye ka izhaar nahi kiya gaya sirf wo alfaaz mukhtaser naqel kiye gaye hain jo GERMUQALLIDEEN [ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] nay apni kutub kay ander likhay hain

•••••••••••••••••••••••••

TESARUL BAARI mashhoor Germuqallid Aalim Allama'h waheeduz zamaan ki bukhari ki sharah hay
ALSIRAAJUL WAHAAJ Germuqallid Aalim Nawab Siddique Hasan Khan ki Bukhari ki sharah hay
MIRAATUL MAFATEH Germuqallid Aalim Ubaidullah Mubarak Puri ki Bukhari ki sharah hay

•••••••••••••••••••••••••

FATAHUL BAARI Hafiz ibne Hijr Rehmahullah ki tehreer karda Bukhari ki sharah hay aur ye 6 sadi hijri kay dour say talluq rakhtay hain tub Germuqallidiyat ka nishaan bhi na tha .

GERMUQALLIDEEN
[ Firqah jadeed naam nihaad Ahlehadees] kay jitnay masayeel may Imam Bukhari Rehmahullah say ikhtelaaf hain in may say chund ka khaka'h aap kay samnay pesh kiya gaya hay is ki roshni may ye natija nikala jasakta hay k jo loog Imam e Azam Abu Hanifa aur Imam Bukhari Rehmahumullah kay ikhtelafaat ko pesh karkay awaamul naas kay azhaan ko kharaab kartay hain wo insaaf say kaam nahi letay inhay chahiye k wo Imam Bukhari Rehmahullah say apnay ikhteelafaat ko bhi zaroor bayaan karain

•••••••••••••••••••••••••

Dawa'a hay Bukhari o Muslim ka
Detay hay hawalay Auroon kay
Hay Qoul o Amal may Takraao
Ye kaam [Naam Nihaad] Ahlehadeesoon kay


•••••••••••••••••••••••••

Her Subah Bukhari ka Na'ara
Her Shaam Bukhari ki Batain
Dhandora Chund masayeel ka
Manzoor nahi hay sub Batain
2 , 4 Hadeesain Matlab ki
Mehfil may Sunatay hay lekin
Chupaya Loog phirtay hay kuch aur Bukhari ki Batain

Amal bil-hadees kay Dawedaaroon kay Chat Patay Masayeel

001. Eisaayi kehtay hain k Khuda Eissa Alahis Salaam ki Shikal may Zahir huwa.

Hindu kehtay hain Khizeer ki Shikal may Zahir huwa .

GHAIR MUQALLID kehtay hain jis Shikal may chahay Zahir hosakta hay.
[[ Hadiyat ul Mehdi Jild 1 Page 07 & 09 ]]

002. Allah Taa'la ki Sifaat may ye bhi hay k wo Maskhara'h hay , Makkaar bhi hay.
Dhoka Faraib karnay wala bhi hay.
Istehza'a karna or Shuk may rehna bhi isky Sifaat hain.

[[ Hadiyat ul Mehdi ]]

003. Allah Taa'la Adam Alahis salaam ki Shikal ka hay isky Aankh, Hath, Hatheli, Muthti, Aungliyaan, Pohncha, Baazu, Seena'h, Pusli, Paoon, Pindly sub kuch hay.
[[ Hadiyat ul Mehdi Jild 1 Page 09 ]]

004. Hafiz Abdullah Roprdhi [[Fatawa'h Ahlehadees Jild 1 Page 150 ]] or Nawab Siddiqui Hasan Khan [[Ma'asir siddique]] Maslah wahdat ul wajood ko Haq mantay hay.

005. Raam Chendar, Kirshen G, Luchhman, Zaratisht, Mahatma Budh ye sub Anmbiya'a Sualiheen may say thay hum per wajib hay k sub Rasoloon per bila tafreeq Eimaan rakhain.
[[ Hadiyat ul Mehdi Jild 1 Page 24 ]]

006. Ager koi shukhsh ye Aqeeda'h rakhay k Anmbiya'h O Auliya'a ka Sama'a Aam logoon say wasee hay hutta k puri Zameen say her jaga'h door Nazdeek say soonletay hain to ye Aqeeda'h Shirk nahi.
[[ Hadiyat ul Mehdi Jild 1 Page 24 ]]

007. isy Aqeeday say koi Ya'rosool allah , Ya Ali, Ya Gous kahay to Shirk nahi.
[[ Hadiyat ul Mehdi Jild 1 Page 24 ]]

008. Nawab Siddique Hasan is tarah madad mangtay thay
Kibla'h day madad day
Kaba'h eimaan madad day
Ibne Qayyim madad day
Qazi Shukani madad day
[[ Hadiyat ul Mehdi Jild 1 Page 23 ]]


009. Jo Sama'a Mou'taa ka inkar karay wo Ahlehadees nahi Mutazali hay.
[[ Hadiyat ul Mehdi Jild 1 Page 60 ]]

010. Ahle Hadees Shiyaan e Ali hay.
[[ Hadiyat ul Mehdi ]]

011. Ager koi wazu may paoo'n na dhoye sirf paoo'n ka masa'h karlay to is per inkar jayiz nahi.
[[ Hadiyat ul Mehdi Jild 1 Page 118 ]]

012. Jo shukhs hath chor ker Namaz pardhay isper inkaar jayiz nahi.

013. Ager koi shukhs Biwi ya Londi say Lawatatkaray to inkar jayiz nahi.

014. Muta'a ka jawaz Quran ki Qatay'i Aayat say sabit hay.
[[ Nazlul Abrar Jild 1 Page 33 & 34 ]]

015. Muta'a karnay walay ya karanay wali ko Shutranj khelnay walay or Murawwija'h Majalise Melaad say Logoom ko rokna jayiz nahi.
[[ Hadiyat ul Mehdi Jild 1 Page 118 ]]

016. Fatiha'h Murawwija'h Rasmiya'h say Ganay or Mazameer say rokna jayiz nahi.
[[ Hadiyat ul Mehdi Jild 1 Page 118 ]]

017. Nikah may Bend Baajay bajwanay zamana'y k dastoor k Mutabiq Mustaheb hay.
[[ Nazulul Abrar Jild 2 Page 03 ]]

018. Khulfaye Rashideen Razi Allahu Aunhum ko Galiyaan denay say Aadmi Kaafir nahi hota.
[[ Nazulul Abrar Jild 2 Page 318 ]]

019. Khutb'ah Jumma'h may Khulfaye Rashideen Razi Allahu Aunhum kay Ziker ka Iltezaam Bidd'at hay.
[[ Hadiyat ul Mehdi Jild 1 Page 110 ]]

020. [ Sahab kiraam Razi Allahu Aunhum ] may say
01 Waleed [[ Bin Mugira'h ]]
02 Muavia [[ Bin Sufiyan ]]
03 Umro [[ Bin Aaas ]]
04 Mugira'h [[ Bin Shou'ba'h ]]
05 Sumra'h [[ Bin Jundab ]]
Faasiq hain. (NazoBillah)
[[ Nazlul Abrar Jild 3 Page 94 ]]

021. Ausool may ye baat Taay hogayi hay k Sahaba Kiraam ka Qoul Hujjat nahi.
[[ Arful Jaadi Page 207 ]]

022. Sahaba kiraam ka Ijtehaad Ummat may say kisi Fard per bhi Hujjat nahi.
[[ Arful Jaadi Page 207 ]]

023. Ijma'a or Qayas ki koi Hesiyat nahi.
[[ Arful Jaadi Page 02 ]]

024. Musht Zani karna zarorat kay waqt jayiz hay or ager Fitna'y ka Khouf ho Example ye k Aurat ko Taank Jhaank karay ga to aesi Surat may Musht Zani karna Wajib hay. Or Musht Zani karnay may koi Herj nahi hay Aesay hi samjhay jesay Badan say dosray Fuzlaat nikaltay hain aesay hi Mani nikal gayi Manqonl hay k Sahab kiraam bhi Musht Zani karliya kartay thay.
[[ Arful Jaadi Page 207 ]]

025. Kaafir ka zabeha'h Halaal hay iska khana Jayiz hay.
[[ Arful Jaadi Page 10 ]]

026. Ager Jaanwer ko Ziba'h kartay waqt Bismillah na pardhi ho to bhi Halaal hay Khataywaqt pardhlay.
[[ Arful Jaadi Page 11 ]]

027. Bek waqt 4 Aurtoon say Ziyaada Nikah Jayiz hay.
[[ Arful Jaadi Page 111 ]]

028. Aoonchi Qabroon ko zameen k Baraaber kardena wajib hay chahay Nabi ki ho ya wali ki.
[[ Arful Jaadi Page 60 ]]

029. Anmbiya'a aur Aoliya'a ki Qabroon per nahi jana Chahiye Takay Amre-Jahiliyat rawaaj na paaye.
[[ Arful Jaadi Page 85 ]]

030. Eid Christmis [[ Eisaayioon ka Bara din ]] to Eissa Alahis salaam ka yom e wiladat hay is din hamay aesi hi khushi karni chahiye jesay apnay Nabi Sallallahu Alahi wasallum ki wiladat ki hum iskay ziyad Haqdaar hain.

031. Or Eid Melaad mananay ki Hamaray ashaab say Abu Shama , Nawavi , Ibne al juzi , Ibne Hijr , Sakhawi , Siyuti , Qastalani wagera'hnay ijazat di hay.
[[ Hadiyatul Mehdi Jild 1 Page 46 ]]

032. Mani, Sharaab, Murdaar, Kutta, Khinzeer, Tamaam Janwaroon ka Peshaab, Siwaye Hez o Nifaas kay khoon kay baaqi tamaam janwaroon or Insanoon ka khoon paak hay.
[[ Badurul Aehla Page 18 ]]

033. Aurat ki Namaz bagair Tamaam Sater Chhupaye sahi hay . Aurat tanha ho ya Dusri Aurtoon kay sath ho ya Apnay Shohar kay sath ho ya Dusray Maharim kay sath ho Garz her tarah sahi hay ziyada say ziyada Saterb Chhupalay.
[[ Badurul Aehla Page 39 ]]

034. Maal e Tijaarat or Sonay Chandi kay Zaivraat may Zaka'at wajib nahi.
[[ Badurul Aehla Page 102 ]]

035. Doraan e Hajj Sohbat karlenay say Hajj Faasid nahi hota or Hajj karnay walay kay zimme'yh kisi Qisam ka Taawaan bhi nahi.
[[ Badurul Aehla Page 141 ]]

036. Chezoon kay siwa baaqi sub Aeeshiya'a may Sood lena jayiz hay.
[[ Badurul Aehla Page 235 & 236 ]]

037. Jo Jaanwar bandooq kay Shikaar say Marjaaye wo Halaal hay.
[[ Badurul Aehla Page 325 ]]

038. Sonay Chaandi kay Bertan Istemaal karnayJayiz hay.
[[ Badurul Aehla Page 354 ]]

039. Jawaan Mardoon or Larkoon ko chaandi kazaiver pehenna jayiz hay.
[[ Badurul Aehla Page 356 ]]

040. Jotiyoon Samait Namaz pardhna Masnoon hay.
[[ Kanzul Haqaiq Page 19 ]]

041. Mirzayi musalmaan hay.
[[ Mazaalim e Roprdhi Page 37 ]]

042. Mirzayi Aurat say Nikah jayiz hay.
[[ Ahlehadees 2 , Nov 1934 ]]

043. Ahlehadees Aalim Moulana Sanaullah Amratsari nay Mirzayioon kay pechay Namaz pardhi.
[[ Faisla'h Makka'h Page 36 ]]

044. Mirzayi , Musalmanoon kay sath Qurbani may Hissa daar banjaye to sub ki Qurbani Sahi hay.
[[ Fatawa'h ulma'e Hadees ]]
045. Beshuk Benamaz kaafir hay khuwa 1 Namaz ka Taarik ho.
[[ Fatawa'h ahle Hadees Jild 1 Page 377]]

046. Khawand Biwi ka Talluq or inka Ittefaaq oMohabbat say rehna isko Shariyat nay itni Aehmiyat di hay k iskay liye Allah per Jhoot bolna bhi jayiz hay.
[[ Mazaalim e Roprdhi Page 53 ]]

047. May imam e waqt ho yani Abdul wahab Dehlvi.
[[ Maqasidul Imama'h Page 02 ]]

048. Imam waqt apnay Nabi ka Nayib hota hayjo Haalat Nabi ki hoti hay wohi Imam ki hoti hay.
[[ Maqasidul Imama'h Page 14 ]]

049. Ye jo Farq btaya gaya hay K Nabi kafiroon may hota hay ye theek nahi hay Q k hamaray Nabi Sallallahu Alahi Wasallum ko hi dekho k wo Musalmanoon may Aaye thay Makkah kay Loog Musalmaan thay.
[[ Maqasidul Imama'h Page 15 ]]

050. Meri Be'at Misel Abu baker siddique kay huwe jesay Abu baker siddque ki Be'at per Sahaba Batain bnatay thay k ye Azl Qabila'h [[Bohot Zaleel Qabila'h]] ka hay Layi'q imamat Be'at nahi balkay dusra iska Mustahiq hay aesay ye log mujh ko kehtay hain.
[[ Maqasidul Imama'h Page 07 ]]

051. Jo Imam e Waqt ki Be'at kay Bagair maraygaa wo jahiliyat ki mout maray gaa jo Imam waqt ki Ijaazat kay bagair Zaka'at day ga to isky Zaka'at qabool na hogi aesi hi Imam e waqt ki Ijaazat kay Bagair Talaaq , Nikah bhi drust nahi or jo is waqt Muddaya Imaamat hoga to wo Wajibul Qatal hoga.
[[ Maqasidul Imama'h Page 02 ]]

052. Molvi Abdul wahab or inki Jama'at Gurba Ahlehadees kay Nazdeek Murgay ki Qurbani Jayiz hay.
[[ Maqasidul Imama'h Page 05 ]]

053. 4, 8 Aanay ka Gosht Bazaar say khareed ker Qurbani k Dinoo may Taqseem kardena Qurbani hay.
[[ Maqasidul Imama'h Page 05 ]]

054. Be-Muzaribat Hinduo say is tarah karni K wo Nafe'y may Shareek or Nuqsaan may Shareek nahi jayiz hay.
[[ Maqasidul Imama'h Page 05 ]]

055. Qurbani or Niyaaz Betullah kay Rupiye ko kisi dusray Musarruf yani kisi Kaare-khair may misel kisi Masjid wagera kay Apnay mulk Hindustaan may Sarf kardena Jayiz hay.
[[ Maqasidul Imama'h Page 03 ]]

056. Qurbani kay Rupay Betullah may 1 Maaldaar shukhs kay Hawalay kardiye or ismay ye khayal karay K denay walo ko 1,00,000 [nekiyaa] ka Sawaab hogaya or phir is Rupiyoon ko Hidustaan may laker Masjidain wagera Banana jayiz hay.
[[ Maqasidul Imama'h Page 03 ]]

057. Fout Shuda Logoon ka waseela lenay per inkar jayiz nahi or Aoliya'a Allah ki Quboor per Allah Taa'la say Dua'a karnay per inkaar jayiz nahi.
[[ Hadiyatul Mehdi Page 118 ]]

058. Nangay hoker Namaz pardhna jayiz hay.
[[ Arful Jaadi Page 22 ]]

059. Nijaasat Aaloodah Kaproon say Namaz pardhna Sahi hay.
[[ Arful Jaadi Page 22 ]]

060. Is Ummat kay Ulama Mutakhireen Awaam Sahaba say Afzal hay.
[[ Hadiyatul Mehdi Jild 1 Page 90 ]]

061. Qira'at Shazza kay sath Namaz Jayiz hay.
[[ Hadiyatul Mehdi Page 114 ]]

062. Zuaad ki jaga Zuaa paradhay to is ky Namaz jayiz hay.
[[ Hadiyatul Mehdi Jild 1 Page 114 ]]

063. Khushki kay wo tamaam Jaanwer Halaal hain Jin may Khoon nahy.
[[ Badurul Aehla Page 384 ]]

064. Zawaal say pehlay jumma'h pardhna jayizhay.
[[ Badurul Aehla Page 71 ]]

065. Jumma'h kay liye Jama'at ka hona zarori nahi ager 2 hi Aadmi hoon to 1 Khutba'h pardhlay phir 2ono Jumma'h pardhlay.
[[ Badurul Aehla Page 72 ]]

066. Dar-ul-Herb may Jumma'h pardhna Jayiz hay.
[[ Badurul Aehla Page 74 ]]

067. Dariya kay tamaam jaanwer Zinda hoon ya murda sub Halaal hay mager taafy.
[[ Badurul Aehla Page 333 ]]

068. Ek shukhs nay kisi Aurat say zina kya hay wo Shukhs is ky Larki say Nikah karsakta hay agercha'h wo Larki isy Zina say peda huwi ho.
[[ Arful Jaadi Page 113 ]]

069. Rasool-e-Aqdas Sallallahu Alahi Wasallamkay Mazaar Mubarak ki ziyarat kay liye Madina'hMunawwara'h ka Safer karna Jayiz nahi.
[[ Arful Jaadi Page 257 ]]

070. Jub tak Nijaasat say Pani k 3eeno Wusf Rang , Boo , Maza ikhattay Tabdeel na ho Pani Paak hay.
[[ Salatur Rasool Page 53 ]]

071. Be-wazu'o Aadmi Quran ko Choosakta hay.
[[ Arful Jaadi Page 15 ]]

072. Badan per Nijaasat lagy ho to Namaz sahihay Albata Guna'hgaar hay.
[[ Badurul Aehla Page 38 ]]

073. Parday'h ki Aayat Khaas Azwaaj e Mutahiraat hi kay baray may Naazil huwi hay Ummat ki Aurtoon k Wastay nahi.
[[ Albaniyanul Marsoos Page 168 ]]

074. Saahi [Khaar-Pusht] khana Halaal hay.
[[ Arful Jaadi Page 235 ]]

075. Kafiroon say Heela'h karkay Sood lena Jayiz hay.
[[ Albaniyanul Marsoo s Page 173 ]]

076. Eid ki Namaz Akela Aadmi bh Pardhsakta hay.
[[ Badurul Aehla Page 78 ]]

077. Mo'azzan kay liye Mard hona Shert nahi [[Aurat bhi Azaan diya karay]].
[[ Badurul Aehla Page 46 ]]

078. Makkah Mukarma'h may Dakhil hotay waqtGusel karnay ظلمات بعضها فوق بعض kay Qabeel say hay.
[[ Badurul Aehla Page 32 ]]

079. Aami kay liye Mujtahid ya Mufti ki Taqleed zaroori hay.
[[ Badurul Aehla Jild 1 Page 07 ]]

080. Mard o Aurat Nangay hoker Sharamgahay milaye to wazu nahi tootta.

081. Sharamgaah may Lakri Dakhil ki wo Khushk nikal aayi to wazu nahi Tootta.
[[ Nazlul Abrab Jild 1 Page 20 ]]

082. Ager Lohay ya or kisi cheez ka zaker banaker Daakhil kya wo Khushk nikal aaya to wazo'u nahi Totta.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 20 ]]

083. Ager Lohay ya Lakri ka zaker ander hi Gayib hojaye to wazo'u Toot jaye gaa.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 20 ]]

084. Keerdha [Chinona] bahir nikla phir khud Duber may waapis chalagaya to wazo'u nahi Totaa.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 20 ]]

085. Aurat ki sharamgaah ka beroni hissa Miselinsan k Mou'nh kay hay.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 21 ]]

086. Aurat nay Jima'a kay baad Gusel kiya or Aurat ki baaqi Mani nikal aayi to ye bagair shehwat kay nikly isy liye Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 23 ]]

087. Gair Mukallif [Naabalig nay] Mukallif Baalig say Sohbat ki to Naabalig per Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 23 ]]

088. Jin nay Aurat say Sohbat ki Aurat ko Inzaalna huwa to Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 23 ]]

089. Jaanwer ki Sharamgaah may Jima'a kiya to Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 23 ]]

090. Jaanwer ki Duber may jima'a kiya to GuselFarz nahi.
091. Loonday Baazi say Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 23 ]]

092. Qareeb-ul-Buloog Larkay ya Larki nay Sohbat karayi to Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 23 ]]

093. Apna Uzo Makhsoos Apni Duber may Dakhilkarliya to Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 24 ]]

094. Aurat nay Ungli istemaal ki to Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar ]]

095. Kisi Aurat nay Gair Aadmi [Hathi , Ghordha] ka Aala'h Tanaasul apni Sharamgaah may Daakhil karaya to Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 24 ]]

096. Ager koi Aurat Lakri ya Lohay wagera ka Zaker banaker istemaal karay to Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 24 ]]

097. Aurat ager Lakri Lohay ka Zaker is safaayi say istemaal karay k Zaker to ander jaata rahay mageq Hath sharamgaah ko na lagay to wazu'o bhi nahi Totta.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 24 ]]

098. Aurat kisi Murda ka Zaker Apni Sharamgaah may Daakhil karay to Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar jild 1 Page 24 ]]

099. Ager kisi Kunwaari Larki say jima'a kya or Kanwaar Patti na Toti to Gusel Farz nahi.
[[ Nazlul Abrar jild 2 Page 24 ]]

100. Nikah may Khamer [Sharaab] ya Khinzeer [Suwer] Mehar muqarrer kiya to Nikah Sahi hay.
[[ Nazlul Abrar jild 2 Page 48 ]]

101. Saas ka Bosa'h liya , isko Kata , Galay lagaya balkay is say Zina bhi kya to Nikah Qaayim raha.
[[ Nazlul Abrar min Fiqa'h un Nabi ul Mukhtaar jild 2 Page 28 ]]

Qarayeen ! ye wo Masayeel hay jo Germuqallid Ulama AL-maroof [Ahlehades] ye masayeel inkikitabo may likhay huwe hay or Germuqallid awaam inko jhutlatay hay halakay 1 fard ki bara'at koi aehmiyat nahi rakhti or ye apni kitabay chupatay hay takay kisi ko in germuqallido ki haqeeqat na pata chaljaye . Allah Taa'la say Dua'a hay k in germuqallido k Sher say hamay mehfooz rakh or inko hidayat day.
Aameen summa'h Aameen

Intekhaab Lajawaab Kitaab

Tajalliyat e Safdar Jild 7 Page 226 To 233

AHLE HADEES HOTEL

[FIRQA'H JADEED NAAM NIHAAD AHLEHADEES]

SUBAH KI NIHAARI NA DUKH NA BIMAARI
AAYIYE TASHREEF RAKHIYE YE AHLE HADEES HOTLE HAY


GAAHAK = Janab bardha gosht hay ?
BAIRAA = G haan Haathi , Khachcher , Gordhay kaher her Uzo halaal aur paka huwa tayyaar hay

• [KANZUL HAQAYIQ PAGE NUM 186]

GAAHAK = Janaab ye jaanwar Mirzayi , Sikh aur Hindu say zibah karaye hain ?
BAIRAA = Kafir ka zabiha'h halaal hay

• [ARFUL JAADI PAGE NUM 10]

GAAHAK = Janaab ziba'h kartay waqt BISMILLAH bhi nahi pardhi gayi ?
BAIRAA = Aap khatay waqt pardh lena

• [ARFUL JAADI PAGE NUM 239]

GAAHAK = Janaab chothha gosht bhi hay ?
BAIRAA = G haan Bichhoo , Jungli billa , Behri Kutta , Behri khinzeer inka gosht hay

• [KANZUL HAQAYIQ PAGE NUM 184]

GAAHAK = Janaab ye bhi kafir kay ziba'h kiye huwe aur bagair BISMILLAH kay ziba'h kiye huwehain ?
BAIRAA = G haan janaab Parindoon ka gosht bhi hay . Janaab Gidh , Kawwa , Chimgaadardh ka gosht haazir hay

• [KANZUL HAQAYIQ PAGE NUM 184]

Aur janaab ye parinday ziba'h kiye huwe nahi haim balkay bandooq ki Goli say maray huwe hain

• [FATAWA'A SANAIYYA'H PAGE NUM 132 JILD NUM 2]

GAAHAK = Aur Achaar ?
BAIRAA = Janaab Mendak , Behri saanp ka achaar hay kiyo kay her behri jaanwar halaal hay

• [ARFUL JAADI PAGE 238]

GAAHAK = Janaab koi namkeen cheez bhi hay ?
BAIRAA = G haan hamaray mazhab may khushki ka her wo jaanwar halaal hay jis may khoon na ho

• [BADUR UL AEHLA PAGE NUM 238]

Is liye hum keerdhay makordhay , Machher , Bhirdhain wagera namak laga kar danoon ki tarah bhoon letay hain GAAHAK = Ye roti kesi hay ?
BAIRAA = Janaab hum sharaab [ خمر ] may aata goondh kar roti tayyaar kartay hain

• [NAZLUL ABRAR PAGE NUM 89 JILD NUM 3]

GAAHAK = Janaab koi ice cream ya custard bhi banatay ho ?
BAIRA = Q nahi - G haan hamaray mazhab may mani paak hay - 1 Qoul may khana bhi jayiz hay

• [FIQA'H MUHAMMADIYA'H PAGE NUM 46 JILD NUM 1]

Isliye hum mani ki ice cream aur custard tayyaar kartay hay
GAAHAK = Aur Chaye [TEA] ?
BAIRAA = Janaab chaye peena kisi Hadees say sabit nahi albata'h auntoon ka peeshaab peenay ka hukum Hadees may hay wo Half set haazir hay
GAAHAK = Ye rehnay do . Ye batao k Bhens ka doodh mil jaye gaa ?
BAIRAA = G nahi . Bhens ka lafz Quran may hay na Hadees may aur kisi Hadees say sabit nahi k RASOOL PAAK SALLALLAHU ALAHI WASALLAM nay saari umer may 1 dafa'h bhi bhens ka Doodh , Dahi , Makhan khaya ho ya Lassi py ho to Doodh ka kiya banay gaa ?
Hamaray mazhab may Dardhi wala BABA bhi Aurat ki pastaan noshi karsakta hay

• [NAZLUL ABRAR PAGE NUM 77 JILD NUM 2]

Is liye Doodh kay liye Aurtain moujood hain pastaan noshi farmayiye
GAAHAK = To aap Ghee ki jaga'h Dalda istemaal kartay hain ?
BAIRAA = G nahi . Dalda ka istemaal bhi hadees say sabit nahi isliye hum Mani hi say ye kaam letay hain
GAAHAK = Ager ye naimatain khaaker Dard hojaye to Goli [Tablets] miljaye gi ?
BAIRAA = Janaab aaj kal jitni adviyaat istemaal horahi hain in may say kisi ka naam Hadees maymoujood nahi albata'h hamaray haan Halaal janwaroon ka Peshaab Pakhana'h btour e adviyaat istemaal karna jayiz hay

• [FATAWA'A SATTARIYA'H PAGE NUM 56 JILD NUM 1]

[FATAWA'A SANAYIYA'H • PAGE NUM 68 JILD 2
]


isliye sharbat bazuri ki jaga'h Khachcher ka Peeshaab aur Sharbat Sandal ki jaga'h Gordhay ka Peeshaab A.P.C ki jaga'h Bakri ki Mengni mil sakti hay

Munjaanib ::: AHLE HADEES DIET CORNER HADEES NAGER PAKISTAN

GERMUQALLIDEEN AUR SHEHWAT PARASTI

01 = Mard Aurat say Dober may jima'a karsaktahay
•[BUKHARI SHAREEF = MUTARJIM AZ ALLAMA WAHEEDUZ ZAMAAN GER MUQALLIDPAGE NUM 797 JILD NUM 2]

02 = Aurat kay Farj ki Ratoobat paak hay
•[NAZLUL ABRAR PAGE NUM 49 JILD NUM 1]
•[KANZUL HAQAYIQ PAGE NUM 16]

03 = Aurat kay Doodh per Hurmat ki koi Daleel nahi
•[FATAWA'A AHLEHADEES PAGE NUM 426 JILD NUM 2]

04 = Aurat kay Doodh ko [Ger Mehram] kay liye Dwaa kay Tor per istemaal karnay may koi harjnahi
•[FATAWA'A AHLEHADEES PAGE NUM 426 JILD NUM 2]

05 = Khaawand ka apni Aurat ka Doodh Dwaa kay Tor per istemaal karnay may koi Harj nahi
•[FATAWA'A AHLEHADEES PAGE NUM 426 JILD NUM 2]

06 = Bardhay Aadmi kay liye Aurat ka Doodh peena jayiz hay . Khususan jub eilaaj kay liye zaroorat pardhay
•[IBNE MAJA'H PAGE NUM 69 JILD NUM 2]

07 = Haalat e Haiz may lazzat numaya hojati hay
•[ARFUL JAADI PAGE NUM 116]

08 = Aurat ki Farj [Sharam gaah] ki Ratoobat paak hay - aur sahi bhi yahi hay
•[MUSLIM SHAREEF = AZ ALLAMA WAHEEDUZ ZAMAAN GERMUQALLID PAGE NUM 414 JILD NUM 1]

09 = Tajweed e Nazer kay liye Bardha Aadmi [Ger Mehram] Aurat ka Doodh pee sakta hay
•[ARFUL JAADI PAGE NUM 130]

Ta'ajjub hai G.M par...

Assalamu alaikum wr wb

Al quran, ay eman walon! Tum wo bat kyon kehte ho, jo khud nahi karte tum jo na karo uska kehna khuda ko sakht na pasand hai,

.................,..Ta,ajjub hai.... .......G.m....

Baghair ilm ke quran hadis samajhte hain,

Baghair taqlid ke post bhi bana dete hain

Kisi ki kitaab ya website hi se post banaana ya lena kya ye taqlid nahi hai, par unke paas kya dalil hoti hai ki is kitab ke likhne wale, ya website ke admin ki baat sach aur haq hai,

Aur kisi ke qaul par amal karna hi to taqlid hai,

Main unse pochna chahta hon ki aakhir unke andar aisa kya hai jo baghair taqlid ke post bana dete hain

Sach to ye hai ki ye log andhi taqlid karte hain,

Ab inke pas 2 hi option bachte hain ya ye taqlid ka iqrar zuban se karen

ya phir iska izhar karen ki wo fb par gumrahi phaila rahe hain, . . aur post banaana band karen . .

Hazrat abu huraira raziyallahu anh farmate hain ki rasoolallah sallallahu alaih wasallam ne farmaya

Ki jab emandaari jaati rahe to samajh lena ki qyamat qareeb hai kisi ne poocha ki emandari kaise jaati rahegi, farmaya , jab nalayaq log islam ki baaton me mustanad qaraar diye jaayen us waqt qyamat ko qareeb samajhna,

Sahi bukhari sharif, jild 3, safha 324, hadis 1412 .

Hazrat abdullah bin amr o bin aas raziyallahu t,ala anh kehte hain ki Nabi kareem sallallahu alaih wasallam ko farmate huye suna hai, ki allah t,aala ilm ko {aakhiri zamane me } is tarha nahi uthayenge ki use bandon ke dil se salb kar len,

Balki ilm is tarha uthayenge, ki ulmaa ko apne paas bula lenge, {yani ulma e haq rafta rafta kam hote jayenge} Yahan tak ki jab koi aalim baaqi na rahega, to log jaahilon ko sardaar bana lenge,

Un se sawalaat kiye jaayenge, to wo baghair ilm ke fatwe denge,

Khud bhi gumraah honge, aur 2sron ko bhi gumraah karenge?

Muslim sharif, jild 2, safha 194, hadis 950

Bukhari sharif, jild 3, safha 519, hadis 2167,& mishkat sharif, ibn majah sharif, mazahar e haq,

Is hadis me wazeh taur par is bat ka suboot hai ki masail ilmiya batlana fatwa dena, ye sirf ulma ka kam hai ,

Har kas o naakis ka ye mansab nahi, jo hazraat martaba ilm par fayaz nahi hain wo in tamam umoor e deeniya aur masail shariya me ulma hi ki taraf rujo aur unhi ki taqlid ke mohtaj hain,

Aur yahi zadah e haq, aur raah e khair hai,

iske bar aks jab ghalbah shar ka zamana aayega to ulmaa e mafqood, aur johla jalwah e mehraab o mimbar honge,

Ye johla hi logon ke muqtadaa o mufti aur mujtahid ban baithenge,

Jo khud bhi saraapa zegh o zalaal honge, aur 2sron ko bhi hidayat se door karenge,

Allah ham sabko kehne sun ne se zyada samajhne ki taufiq ata farmaye,

No comments:

Post a Comment