Friday, 4 September 2015

AQAID

~~●~~●~~●~~●~~●~~●~~●~

 https://www.facebook.com/MeraNABIBemisal/  
 :Like Us On Facebook:

~~●~~●~~●~~●~~●~~●~~●~


AQAID 

Ilm :
Hadees 1 :
عَنْ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ رضي الله عنو أَفَّ رَسُوْؿَ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم قَاؿَ : الَْْعْمَاؿُ بِالنِّيَةِ، وَلِکُلِّ
امْرِيءٍ مَا نَػوَي، فَمَنْ کَانَتْ ىِجْرَتُوُ إِلََ االلهِ وَرَسُوْلِوِ فَهِجْرَتُوُ إِلََ االلهِ وَرَسُوْلِوِ، وَمَنْ کَانَتْ ىِجْرَتُوُ لِدُنْػ يَا يُصِيْبُػهَا،
أَوِ امْرَأَةٍ يَػتَػزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُوُ إِلََ مَا ىَاجَرَ إِلَيْوِ. مُتَّػفَقٌ عَلَيْوِ وَىَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ . Hazrath Umar bin Khattaab razi allahu anhu se marwi hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Amaal ka daromadaar niyat par hai aur har shaks ke liye wahi hai jiski usne niyat ki, pas jisne Allah ta’ala aur uske Rasool sallallahu alaihi wa sallam ki taraf hijrat ki uski hijrat Allah ta’ala aur uske Rasool sallallahu alaihi wa sallam ke liye hi shumar hogi, aur jiski hijrat dunya hasil karne ya kisi aurat se shadi karne ke liye hui to uski hijrat usi ke liye hai jiski taraf usne hijrat ki.
Hawala: is hadees ko Imam Bukhari wa Muslim ne riwayath kiya.
Kalam: Jis amal me nek niyat na ho wo amal qubool nahi hota.


Hadees2: :
كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَاؿَ: سََِعْتُ رَسُوؿَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَػقُوؿُ: مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَا رِيَ بِوِ العُلَمَاءَ أَوْ
لِيُمَارِيَ بِوِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِؼَ بِوِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْوِ أَدْخَل وُ اللََُّّ النَّارَ.
رواه الترمذي.
Hazrath Kaab bin Malik razi allahu ta’ala anhu se riwayath hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya jisne ilm iske liye hasil kiya ke uske zariye ulma ke sath munazra wa jadaal kare, ya bewakoof logo se jhagda kare ya uske zariye(maal o izzat) ki khatir apni taraf maail kare to Allah ta’ala use jahannum me daqil karega.
Hawala: Ise Imam Tirmidhi aur darimi ne riwayath kiya.
Kalam: Ye Hadees ka’ab bin malik razi allahu ta’ala anhu ke alawa ibne umar, jabir bin Abdullah, Huzaifa, Abu Huraira razi allahu ta’ala anhum aur deegar sahaba ekram se mauqufan tabaeen se mursalan bhi marwi hai.
~ 9 ~


Hadees 3: :
عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنو قَاؿَ : سََِعْتُ النَّبَِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم يَػقُوْؿُ : مَن يُرِدِ االلهُ بِوِ خَيْػرًا يُػفَقِّهْوُ فِِ
الدِّيْنِ، وَإِنَََّّا أَنَا قَاسِمٌ وَااللهُ يُػعْطِي . مُتَّػفَقٌ عَلَيْوِ وَىَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ .
Hazrath Mawiya razi allahu ta’ala anhu se riwayath hai ke maine Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ko farmate hue sune: Allah ta’ala jiske sath bhalai ka irada fermata hai use deen ki samajbooj ata farmadeta hai, Aur mai to bas taqseem karne wala hoon jabke deta Allah ta’ala hai.
Hawala: ise imam Bukhari wa Muslim ne riwayath kiya hai.
I

slam, Iman, Ihsan :
Hadees: :4
عَنْ عُمَرَ بْنِ الَْطَّابِ رضي االله عنو، قَاؿَ : بَػيْػنَمَا مَْْنُ عِنْدَ رَسُوْؿِ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم ذَاتَ يَػوٍْ إِذْ
طَلَعَ عَلَيْػنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَػيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُػرَي عَلَيْوِ أَثَػرُ السَّفَرِ، وَلَا ي ػعْ رِفُوُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتََّّ
جَلَسَ إِلََ النَّبِِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم، فَأَسْنَدَ رُکْبَتَػيْوِ إِلََ رُکْبَتَػيْوِ، وَوَضَعَ کَفَّيْوِ عَلَي فَخِذَ يْوِ، وَقَاؿَ : يَا
مَُُمَّدُ! أَخْبِِْنِِ عَنِ الإِسْلَاِ، فَػقَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : الإِسْلَاُ أَفْ تَشْهَدَ أَفْ لَا إِلَوَ إِلاَّ االلهُ،
وَأَفَّ مَُُمَّدًا رَسُوْؿُ االلهِ وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُػؤْتَِِ الزَّکَاةَ، وَ تَصُوَْ رَمَضَافَ، وَتََُجَّ الْبَػيْتَ إِفِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْوِ سَبِيْلًا.
قَاؿَ : صَدَقْتَ. قَاؿَ : فَػعَجِبْػنَا لَوُ يَسْأَلُوُ وَيُصَدِّقُوُ! قَاؿَ : فَأَخْبِِْنِِ عَنِ الإِيَْْافِ. قَاؿَ : أَفْ تُػؤْمِنَ بِااللهِ، وَمَلَائِکَتِوِ،
وَکُتُبِوِ، وَرُسُلِوِ، وَالْيَػوِْ الآخِرِ، وَتُػؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيِْْهِ وَشَرِّه . قاؿَ : صَدَقْتَ. قَاؿَ : فَأَخْبِِْنِِ عَنِ الإِحْسَافِ. قَاؿَ :
أَفْ تَػعْبُدَ االلهَ کَأَنَّکَ تَػرَاهُ، فَإِفْ لََْ تکُنْ تَػرَاهُ فإنَّوُ يَػرَاکَ. قَاؿَ : فَأَخْبِِْنِِ عَنِ السَّاعَةِ قَاؿَ : مَا الْمَسْئُػوْؿُ عَنْػهَا
بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَاؿَ : فَأَخْبِِْنِِ عَنْ أَمَارَتَِِا؟ قَاؿَ : أَفْ تَلِدَ الَْمَ ةُ رَبَّػتَػهَا، وَأَفْ تَػرَي الحُْفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ
الشَّاءِ يَػتَطَاوَلُوفَ فِِ الْبُػنْػيَافِ . ثَُُّ انْطَلَقَ، فَػلَبِثْتُ مَلِيّاً، ثَُُّ قَاؿَ : يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ قُلتُ : االلهُ وَرَسُوْلُوُ
أَعْلَمُ . قَاؿَ : فَإِنَّوُ جِ بِِْيْلُ أَتَاکُمْ يُػعَلِّمُکُمْ دِيْػنَکُمْ .
مُتَّػفَقٌ عَلَيْوِ وَىَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ .
Hazrath Umar bin Khattab(razi allahu ta’ala anhu) farmate hai ke Ek roz hum Huzoor Nabi Akram sallallahu alahi wa sallam ki qidmat me hazir the. Achanak ek shaks hamari mehfil me aya, Uske kapde nihayat safed, baal gehre siyah the, Us par safar ke kuch asrat numaya na the aur hum me se koi use pehchanta bhi na tha. Bil akhir wo shaks Huzoor Nabi Akram sallallahu alaihi wa sallam ke samne Aap Sallallahu alaihi wa sallam
ke ghutno se ghutne milakar baithgaya aur us ne dono hath apni dono rano par rakhliye aur arz kiya: Ya Muhammad Mustafa bataiye: Islam kya hai? Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Islam ye hai ke tu us baat ki gawahi de ke Allah ta’ala ke siwa koi mabood nahi, aur Muhammad(sallallahu alaihi wa sallam) us ke Rasool hai tu namaz qayam kare, zakat ada kare, Ramadanul Mubarak ke roze rakhe aur istat’at rakhne par baithullah ka hajj kare. Us ne arz kiya: Aap ne sach farmaya. Hazrath Umar Raziallahu ta’ala anhu farmate hai: hame ta’ajub hua ke khud hi sawal karta hai aur khud hi tasreeq bhi karta hai. Us ke baad us ne farmaya: Mujhe Imaan ke bare me bataiye? Huzoor Nabi Akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Iman ye hai ke tu Allah ta’ala par, farishto par, Uski kitabo par, Us ke Rasoolo par Aur qayamat ke din par iman laye aur achi buri taqreer par iman rakhe. Us ne arz kiya: Aap ne sach farmaya. Phir usne arz kiya mujhe ihsan ke bare me bataiye? Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Ihsan ye hai ke tu Allah azzawajal ki Ibadat is tarah kare goya tu use dekh raha hai aur agar tu use na dekh sake to ye jaanle ke yaqeenan wo tumhe dekhraha hai. Usne arz kiya: Acha ab mujhe qayamat ke(waqt ke) bare me bataiye? Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Jisse sawal kiya gaya hai wo is masail par sa’il se zyada ilm nahi rakhta(yani jo kuch mujhe malum hai wo tumhe bhi malum hai aur doosre hazireen ke liye use zahir karna mufeed nahi hai.) Us Shaks ne arz kiya: Acha phir qayamat ki alamaat hi bataden. Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Alamate qayamat ye hai ke naukrani apni malika ko janam degi(yani beti maa ke sath naukraniyo wala sulook karegi) aur barhana pao aur nange badan wale muflis charwah oonche oonche mahlaat par faqar karenge. Phir wo shaks chalagaya. Hazrath Umar Raziallahu ta’ala anhu farmate hai ke mai kuch der tehra raha, phir Huzoor Nabi Akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Aye Umar! Jante ho wo sawal karne wala kaun tha? Mai ne farmaya: Allah aur uska Rasool sallallahu alaihi wa sallam behter jante hai. Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: ye Jibraeel the tumhe tumhara deen sikhane aye the.”
Hawala: ise Imam Bukhari wa Muslim ne riwayath kiya aur ye alfaz imam Muslim ke hai.
Kalam: Ye Hadees: Mukammil deen ki bunyad ka ilm hai. Jaisa ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: “Ye Jibraeel alaihi salam the jo tumhe tumhara deen sikhane aye the.”
Iman ka talluq aqaid ke sath hai. Aqaid me ummat ki sabse badi jamaat se ikhtelaf ki beena par farmate hai shia, wahabi, jabri, tableegi wagaira. Wazeh rah eke Ahle Sunnat kisi firqe ka naam nahi hai balke ye ummat ki roze awwal se sabse badi jama’at hai. Sabse badi jama’at ki tafseel insha Allah agle jawab me ayegi.
Islam se muraad zahiri amal hai. Inme ikhtelaf ki beena par fiqhi mazahib wajood me ate hai jo ummat par rehmat hai. Fiqhi ikhtelaf ki beena par log hanafi, shafai, maliki, hanbali hote hai. Jabke in tamam aimma ke aqaid ek hai.
~ 11 ~
Ihsan ka talluq roohaniyat ke sath hai. Roohaniyat me mukhtalif salasil tariqat hai jaise Qadri, Chishti, Shuharwardi, Naqshbandi, Shazli wagaira.
Aur in sabko milakar deen mukammil hota hai. Isliye jab koi ye kahe ke mai sunni, hanafi, qadri hoon ya sunni, maliki, naqshbandi hoon to use murad hota hai ke wo aqeede me sunni hai fiqh me hanafi ya maliki hai aur tariqat me qadri ya naqshbandi hai.
Aap sallallahu alaihi wa sallam apni qabre anwar me hayat hai: :

Hadees: :5
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ رضی الله عنو قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلی الله عليو وآلو وسلم : اَلْْ نْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِِ قُػبُػوْرِىِمْ
يُصَلُّوْفَ . رَوَاهُ أَبُػوْ يَػعْلٰی وَرِجَالُوُ ثِقَاتٌ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَػيْػهَقِيُّ وَالدَّيْػل مِيُّ.
Hazrath Anas bin malik razi allahu ta’ala anhu riwayath karte hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Ambiya Alaihi salam apni apni qabron me zinda hai aur namaz bhi padte hai.
Hawala: Is hadees ko imam Abu Ya’ali, Ibne adi, Baihaqi aur Dailami ne thiqa rawiyo se bayan kiya hai.
Kalam: Imam Ibne Adi ne farmaya: Is hadees ki sanad me koi naqs nahi hai. Aur Imam Haisami ne bhi farmaya: Imam Abu Ya’ali ke rijal thiqa hai. Aur allama shaukani ne farmaya: ise imam Baihaqi ne sahih qarar diya hai aur hayate ambiya alaihim assalam par unhone ek juzz(sahih hadees ki mukhtasar se kitab) bhi taaleef ki hai. Isi tarah Imam zurqani ne bhi farmaya: ke imam Baihaqi ne hayathe ambiya alaihim salam par ek nihayat lateef kitab taaleef ki hai jisme unhone Hazrath Anas razi allahu ta’ala anhu ki marfoo riwayath isnade sahih ke sath bayan ki hai.
Imam Asqalani Fathul Bari me bayan karte hai ke imam Baihaqi ne ambiya kiram alaihim assalam ke apni qabron me zinda hone ke baareme (Sahih Ahadees par mushamtil) Ek khubsoorat kitab likhi hai jisme unhone Hazrath Anas razi allahu ta’ala anh ki ye hadees bhi warid ki hai ke ambiya kiram alaihim assalam apni qabron me(Hayathe zahiri ki tarah hi) zinda hote hai aur salat bhi ada karte hai. Ye hadees unhone yahya bin abi kaseer ke tareeq se riwayath ki hai aur wo sahih hadees ke rawiyo me se hai. Unhone Muslim bin Saeed ibne Abi ziyad al basri hai aur unho bhi imam Ahmad bin Hambal ne thiqa qarar diya hai. Imam Ibne Mueen ne bhi Hazrath sabit se ye hadees riwayath ki hai. Imam Abu Ya’ali ne bhi apni Musnad me isi tareeq se hadees riwayath ki hai aur imam Bazzaar ne bhi iski takhreej ki hai aur imam Baihaqi ne use sahih qarar diya hai. )487 / )ذکره العسقلانِ فِ فتح الباري، 6
~ 12 ~
وقاؿ العػلامو مُمد أنور شاه الکاشميْي : وَاعْلَمْ أَنَّوُ قَدْ تَکَلَّمْنَا مَرَّةً فِِ مَعْنٰی حَيَاةِ الشُّهَدَاءِ وَالْْ نْبِيَاءِ عليهم
السلا، وَحَاصِل وُ أَفَّ الحَْيَاةَ بَِِعْنٰی أَفْػعَاؿِ الحَْيَاةِ، وَإِلَّا فَالَْْرْوَاحُ کُلُّهَا أَحْيَاءٌ، وَلَوْ کَانَتْ أَرْوَاحُ الْکُ فَّارِ .
Allama Muhammad Anwar shah Kashmiri ne kaha: Jaanlo! Hum pehle hayat-e-ambiya aur hayat-e-Shuhda ke Muta’alliq behes kar chuke hai, Jiska husl ye hai ke unke zinda hone ka matlab ye hai wo zindo jaisa af’al bajalate hai, aur rehgai arwah, wo tamam ki tamam(barzaq me) zinda hai agarche wo kafiro ki arwah hi kyun na ho.
)425 / )ذکره أنور شاه الکشميْي فِ فيض الباري، 3
ILM E GHAIB :
HADEES :6
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ رضي الله عنو أَفَّ النَّبَِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم خَرَجَ حِيَْْ زَاغَتِ الشَّمْسُ ‘ فَصَلَّي
الظُّهْرَ، فَػلَمَّا سَلَّمَ قَاَ عَلَي الْمِنْبَِِ، فَذَکَرَ السَّاعَةَ، وَذکََرَ أَفَّ بَػيَْْ يَدَيْػهَا أُمُوْرًا عِظَامً ا، ثَُُّ قَاؿَ : مَنْ أَحَبَّ أَفْ
يَسْأَؿَ عَنْ شَيءٍ فَػلْيَسْأَؿْ عَنْو : فَػوَااللهِ لَا تَسْأَلُوْنِِ عَنْ شَيءٍ إِلَّا أَخْبَػرْتُکُمْ بِوِ مَا دُمْتُ فِِ مَقَامِي ىَذَا‘ قَاؿَ أَنَسٌ
: فَأًکْثَػرَ النَّاسُ الْبُکَاءَ، وَأَکْثَػرَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم أَفْ يَػقُوْؿَ : سَلُوْنِِ. فَػقَاؿَ أَنَسٌ : فَػقَاَ اِلَيْوِ
رَجُلٌ فَػقَاؿَ : أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُوْؿَ االلهِ؟ قَاؿَ : النَّارُ. فَػقَاَ عَبْدُ االلهِ بْنُ حُذَافَةَ فَػقَاؿَ : مَنْ أَبِِ يَا رَسُوْؿَ االلهِ؟
قَاؿَ : أَبُػوْکَ حُذَافَة . قَاؿَ : ثُُ أَکْثَػرَ أَفْ يَػقُوْؿَ : سَلُوْنِِ، سَلُونِِ. فَػبَػرَکَ عُمَرُ عَلَي رُکْبَتَػيْوِ فَػقَاؿَ : رَضِيْػنَا بِااللهِ
رَبِّا، وَبِالإِسْلاَِ دِيْػنًا، وَبُِِحَمَّدٍ صلي الله عليو وآلو وسلم رَسُوْلاً. قَاؿَ : فَسَکَتَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو
وسلم حِيَْْ قَاؿَ عُمَرُ : ذَلِکَ، ثَُُّ قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : وَالَّذِي نَػفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ عُرِضَتْ
عَلَيَّ الَْْنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِِ عُرْضِ ىَذَا الحَْائِطِ، وَأَنَا أُصَلِّي، فَػلَمْ أَرَ کَالْيَػوِْ فِِ الَْْيِْْ وَالشَّرِّ.
مُتَّػفَقٌ عَلَيْوِ .

Hazrath Anas bin Malik razi allahu anhu farmate hai ke jab aftab dhala to Huzoor Nabi Akram sallallahu alaihi wa sallam tashreef laye aur Zohar ki namaz padhai phir salam pherne ke baad Aap sallallahu alaihi wa sallam mimbar par jalwa afroz hue aur qayamat ka zikr kiya aur phir farmaya: isse pehle bade bade waqiyat wa hadsaat hai, phir farmaya: Jo shaks kisi bhi noiyat ki koi bhi baat puchna chahta tha to wo puche, khuda ki qasam! Mai jab tak yaha khada hoon tum job hi puchoge uska jawab doonga. Hazrath Anas razi allahu anhu farmate hai ke logo ne zaaro qataar rona shuru kardiya. Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi sallam jalal ke sabab baar baar ye elan farmarahe the ke koi sawal karo, Mujhse (jo chaho) Poochlo. Hazrath Anas razi allahu anhu kehte hai ke phir ek shaks khada hua aur kehne laga: Ya Rasoolallah! Mera thikana kaha hai? Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Dozaq me. Phir Hazrath Abdullah bin Huzafa razi allahu anhu khade hue aur arz kiya: Ya Rasoolallah! Mera baap kaun hai? Aap sallallahu
~ 13 ~
alaihi wa sallam ne farmaya: Tera baap huzafa hai. Hazrath Anas razi allahu ta’ala anhu farmate hai ke phir Aap sallallahu alaihi wa sallam baar baar farmate rahe mujhse sawal karo, mujhse sawal karo, chunanche Hazrath umar razi allahu anhu ghutno ke bal baithkar arzguzar hue. Hum Allah ta’ala ke rab hone par, islam ke deen hone par aur Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ke rasool hone par razi hai (Aur hame kuch nahi puchna). Rawi kehte hai ke jab hazrath umar razi allahu anhu ne ye guzarish ki to Huzoor Nabi Akram sallallahu alaihi wa sallam khamosh hogaye phir Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Qasam hai us zaat ki jiske jiske qabze qudrat me meri jaan hai! Abhi abhi us deewar ke samne mujhpar jannat aur dozaq pesh ki gayi jabke mai namaz padraha tha to aaj ki tarah maine khair aur shar ko bhi nahi dekha.
Hawala: Is hadees koi Imam Bukhari aur Imam Muslim ne riwayath kiya.


Hadees 7 :
عَنْ عُمَرَ رضي الله عنو يَػقُوْؿُ : قَاَ فِيْػنَا النَّبُِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم مَقَامً ا، فَأَخْبَػرَنَا عَنْ بَدْءِ الَْْلْقِ حَتََّّ
دَخَلَ أَىْلُ الَْْنَّةِ مَنَازِلََمُْ وَأَىْلُ النَّارِ مَنَازِلََمُْ، حَفِظَ ذَلِکَ مَنْ حَفِظَوُ وَنَسِيَوُ مَنْ نَسِيَو . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . Hazrath Umar razi allahu anhu se riwayath hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ek roz hamare darmiyan qiyam farma hue aur Aap sallallahu alaihi wa sallam ne maqluqaat ki ibteda se lekar jannatiyo ke jannat me daqil hojane aur dozaqiyo ke dozaq me daqil hojane tak hame sabkuch batadiya. Jisne use yaad rakha, yaad rakha aur jo use bhoolgaya so bhool gaya.
Hawala: Is Hadees ko imam Bukhari ne riwayath kiya.


Hadees :8
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما عَنِ النَّبِِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم قَاؿَ : أَتَانِِ رَبِِّ فِِ أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَػقَاؿَ :
يَا مَُُمَّدُ، قُػلْتُ : لَبَّػيْکَ وَسَعْدَيْکَ . قَاؿَ : فِيْمَ يََْتَصِمُ الََْ.لَُْ الَْْعْلَي؟ قُػلْتُ : رَبِِّ لَا أَدْرِي، ف ػوَضَعَ يَدَهُ بَػيَْْ
کَتِفَيَّ، حَتََّّ وَجَدْتُ بَػرْدَىَا بَػيَْْ ثَدْيَيَّ، فَػعَلِمْتُ مَا بَػيَْْ الْمَشْرِؽِ وَالْمَغْرِبِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُػوْيَػعْلَي. وَقَاؿَ أَبُػوْعِيْسَي : ىَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وفِ رواية عنو : قَاؿَ : فَػعَلِمْتُ مَا فِِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِِ الَْْرْضِ وَتَلاَ : )وَکَذَلِکَ نُرِيْ إِبْػرَاىِيْمَ مَلَکُوْتَ السَّمَوَاتِ
75 (. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحَْْدُ وَالدَّارِمِيُّ وَاللَّفْظُ لَو : وَالَْْرْضِ وَلِيَکُوْفَ مِنَ الْمُؤْقِنِيَْْ( )الْنعا، 6 . وفِ رواية : عَنْ مُعَ اذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنو قَاؿَ : فَػتَجَلَّي لَِ کُلُّ شَيءٍ وَعَرَفْتُ . رَوَاهُ التِّرْمِ ذِيُّ وَأَحَْْدُ وَالطَّبَػرَانِِ . وَقَاؿَ أَبُػوْعِيْسَي : ىَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وفِ رواية : عَنْ أَبِِ أُمَامَةَ رضي الله عنو قَاؿَ : فَػعَلِمْتُ فِِ مَقَ امِي ذَلِکَ مَا سَأَلَنِِ عَنْوُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْػيَا وَالآخِرَةِ.
رَوَاهُ الطَّبَػرَانُِِّ وَالرُّوْيَانِِ . وفِ رواية : فَػعَلِمْتُ مِنْ کُلِّ شَيءٍ وَبَصَرْتُوُ. رَوَاهُ الطَّبَػرَانِِ .
~ 14 ~
وفِ رواية : عَنْ جَابِرِ بْنِ سََُرَةَ رضي الله عنو قَاؿَ : فَمَ ا سَأَلَنِِ عَنْ شَيءٍ إِلَّا عَلِمْتُوُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِِ شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِِ
عَاصِمٍ . إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرِجَالُوُ ثِقَاتٌ . Hazrath Abdullah bin Abbas razi allahu tala anhuma se riwayath hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: (Meraj ki raat) Mera rab mere paas(apni shaan ke layaq) nihayath haseen soorath me aya aur farmaya: Ya Muhammad! maine arz kiya: Mere parwardigar! Mai hazir hoon baar baar hazir hoon. Farmaya: Alame baala ke farishte kis baat me jhagadte hai? Maine arz kiya: Aye mere parwardigar! mai nahi janta. Pas Allah ta'ala ne apna daste qudrat mere dono khando ke darmiyan rakha aur maine apne seene me uski thandak mehsoos ki. Aur mai wo sab kuch jaangaya jo kuch mashriq o maghrib ke darmiyan hai.
Hawala: Ise imam Tirmidhi aur imam Abu Ya’ali ne riwayath kiya hai. Aur Imam Tirmidhi ne farmaya ye hadees hassan sahih hai.
 Hazrath Abdullah bin Abbas razi allahu tala anhuma se hi marwi ek aur riwayath ke alfaz kuch yoon hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Aur mai jaangaya jo kuch asmano me hai aur jo kuch zameen me hai. Phir Aap sallallahu alaihi wa sallam ne ye ayath farmai: “Aur isi tarah hum ibraheem(alaihi salam) ko asmano aur zameen ki tamam baadshahaten dikharahe hai aur (ye) isliye ke wo ain aliqeen walo me se hojaye.” (75:6)
Hawala: Ise Imam Tirmidhi, Ahmad bin hambal aur imam Darimi ne riwayat kiya aur ye alfaz imam Darimi ki riwayath ke hai.
 Hazrath Maaz bin jabal razi allahu ta'ala se marwi riwayath hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Aur mujhpar har shay ki haqeeqat zahir kardigayi jisse mai ne (sab kuch) jaanliya.
Hawala: Ise Imam Tirmidhi, Ahmad bin hambal aur imam Tabarani ne riwayath kiya. Imam Tirmidhi ne farmaya: ye hadees Hassan sahih hai.
 Hazrath Abu umama razi allahu tala anhu se marwi riwatath hai Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: pas mujhse dunya wa aqirath ke baare me kiye jane wale sawalat ke jawabat maine usi maqam par jaanliye.
Hawala: ise imam Tabarani aur imam royani ne riwayath kiya hai.
 Aur ek riwayath ke alfaz me hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: aur maine dunya wa akhirath ki har ek shay ki haqiqat jaan bhi li aur dekh bhi li.
Hawala: Ise Imam Tabarani ne riwayath kiya hai.
~ 15 ~
 Aur Hazrath Jabir bin samrah razi allahu ta'ala anhu se marwi alfaz hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Pas mujhse jab bhi kisi cheez ke mutalliq sawal kiyagaya to maine use jaanliya. pas uske baad kabhi aisa nahi hua ke mujhse kisi shay ke mutalliq sawal kiya gaya ho aur mai use jaanta na ho.
Hawala: Ise Imam Ibne Abi shaiba aur imam ibne Abi Asim ne riwayath kiya hai. Iski sanad hasan hai aur rawi thiqa hai.Waseela :
Hadees: 9 :
عَنْ عُثْمَافَ بْنِ حُنَػيْفٍ رضي الله عنو أَفَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَِ النَّبَِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم فَػقَاؿَ : ادْعُ االلهَ
لَِ أَفْ يُػعَافِيَنِِ. فَػقَاؿَ : إِفْ شِئْتَ أَخَّرْتُ لَکَ وَىُوَ خَيْػرٌ. وَإِفْ شِئْتَ دَعَوْتُ. فَػقَاؿَ : ادْعُو . فَ أَمَرَهُ أَفْ يَػتَػوَضَّأَ
فَػيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَکْعَتَػيِْْ . وَيَدْعُوَ بَِِذَا الدُّعَاءِ : )اَللَّهُمَّ إِنِِّ أَسْأَلُکَ وَأَتَػوَجَّوُ إِلَيْکَ بُِِحَمَّدٍ نَبِِِّ الرَّحَْْةِ. يَا
مَُُمَّدُ، إِنِِّ قَدْ تَػوَجَّهْتُ بِکَ إِلََ رَبِِّ فِِ حَاجَ تَِّ ىَذِهِ لِتُػقْضَي. اَللَّهُمَّ فَشَفِّعْوُ فِِ .)
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَو وَاللَّفْظُ لَو . وَقَاؿَ أَبُػوْعِيسَي : ىَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَاؿَ أَبُػوْ إِسْحَاؽَ : ىَذَا حَدِيْثٌ صَحِيحٌ، وَقَاؿَ الحَْاکِمُ : ىَ ذَا
حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَي شَرْطِ الشَّيْخَيِْْ، وَقَاؿَ الَْيَْثَمِيُّ : حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .
Hazrath usman bin hunaif razi allahu tala anhu riwayath karte hai ke ek nabeena shaks Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ki qidmat me hazir hua aur arz kiya: Ya Rasoolallah! mere liye khair wa afiyat(yani binai ke laot ane) ki dua farmaye. Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Agar tu chahe to tere liye dua ko moqqar kardu jo tere liye behtar hai aur agar tu chahe to tere liye(abhi) dua kardu. usne arz kiya: (Aqa) dua farmadijiye. Aap sallallahu alaihi wa sallam ne use achi tarah wazu karne aur do rakat namaz padhne ka hukum diya aur farmaya: ye dua karna:
اَللَّهُمَّ إِنِِّ أَسْأَلُکَ وَأَتَػوَجَّوُ إِلَيْکَ بُِِحَمَّدٍ نَبِِِّ الرَّحَْْةِ. يَا مَُُمَّدُ، إِنِِّ قَدْ تَػوَجَّهْتُ بِکَ إِلَی رَبِِّ فِِ حَاجَتَِّ ىَذِهِ
لِتُػقْضَی. اَللَّهُمَّ فَشَفِّعْوُ فِِ (Aye Allah mai tujhse sawal karta hoon aur teri taraf tawajjo karta hoon nabi rahmat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ke waseele se, Aye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai Aapke waseele se apne rab ki bargah me apni hajat pesh karta hoon taake poori ho. Aye Allah mere haq me sarkar do alam sallallahu alaihi wa sallam ki shafa'at qubool farma).
~ 16 ~
Hawala: Ise Imam Tirmidhi, Imam Nasai, Imam Ibne Maja, Imam Ahmad bin Hambal, Imam ibne Khuzaima, Imam hakim, Imam Tabarani, Imam Munziri ne riwayath kiya.
Kalam: Imam Tirmidhi ne farmaya: Ye Hadees Hassan sahih hai. Imam Ibne Maja farmate hai ke Imam is’haaq ne farmaya: Ye hadees sahih hai. Imam Hakim ne farmaya: Ye hadees Imam Bukhari wa Muslim ki sharait par sahih hai. Imam Haisami ne farmaya: ye hadees sahih hai.

Hadees 11 :
عَنْ مَالِکِ الدَّارِ رضي الله عنو قَاؿَ : أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ فِِْ زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنو، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلََ قَػبِِْ النَّبِِِّ
صلي الله عليو وآلو وسلم فَػقَاؿَ : يَا رَسُوْؿَ االلهِ ! اسْتَسْقِ لُِْمَّتِکَ فَإِنَّػهُمْ قَدْ ىَلَکُوْا، فَأَتَِ الرَّجُلَ فِِ الْمَنَاِ فَقِ يلَ
لَوُ : ائْتِ عُمَرَ فَأَقْرِئْوُ السَّلَاَ، وَأَخْبِِْهُ أَنَّکُمْ مَسْقِيُّػوْفَ وَقُلْ لَوُ : عَلَيْکَ الْکِيْسُ ! عَلَيْکَ الْکِيْسُ ! فَأَتَِ عُمَرَ
فَأَخْبَػرَهُ فَػبَکَي عُمَرُ ثَُُّ قَاؿَ : يَا رَبِّ لَا آلُوْ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْوُ. رَوَاهُ ا بْنُ أَبِِ شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَالْبَػيْػهَقِيُّ فِِ
الدَّلَائِلِ . Hazrath Malik daar razi allahu tala anhu riwayath karte hai ke Hazrath Umar bin khattaab razi allahu tala anhu ke zamane me log qahat me mubtela hogaye phir ek sahabi Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ki qabre anwar par hazir hue aur arz kiya: Ya Rasoolallah! Aap(Allah ta'ala se) apni ummat ke liye sairabi ki dua maange kyunke wo (qahatsaali ke bais) halaak hogai hai phir khwab me Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam us sahabi ke paas tashreef laye aur farmaya: Umar ke paas jakar use mera salam kaho aur use batao ke tum sairaab kiye jaoge aur umar se (ye bhi) kehdo(deen ke dushman tumhari jaan lene ke darpe hai) aqalmandi ikhteyar karo, aqalmandi ikhteyar karo phir wo sahabi Hazrath Umar razi allahu ta'ala anhu ke paas aye aur unhe qabar di to Hazrath Umar razi allahu tala anhu ro pade aur farmaya: Aye Allah! Mai kotahi nahi karta magar ye ke ajiz hojau.
Hawala: Ise imam Ibne Abi shaiba, Baihaqi, Ibne Abdul bar, Hafiz ibne katheer aur Hafiz ibne Hajar al Asqalani ne sahih sanad se riwayat kiya hai.

Hadees :11
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنو أَفَّ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ رضي الله عنو کَافَ إِذَا قُحِطُوْا اسْتَسْقَي بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
رضي االله عنهما فَػقَاؿَ : اَللَّهُمَّ إِنَّا کَنَّا نَػتَػوَسَّلُ إِلَيْکَ بِنَبِيِنَا فَػتَسْقِيْػنَا، وَإِنَّا نَػتَػوَسَّلُ إِلَيْکَ بِعَمِّ نَبِيِنَا فَاسْقِنَا، قَاؿَ :
فَػيُسْقَوْفَ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ خُزَيَْْةَ وَابْنُ حِبَّاف
~ 17 ~
. Hazrath Anas bin malik razi allahu tala anhu se marwi hai ke jab qahat padjata to Hazrath Umar bin khattaab razi allahu ta'ala anhu Hazrath Abbas bin abdul mutallib razi allahu ta'ala anhu ke waseele se barish ki dua karte aur arz karte: Aye Allah! hum teri bargah me apne Nabi mukarram sallallahu alaihi wa sallam ka waseela pakda karte the to tu humpar barish barsadeta tha aur ab hum teri bargah me apne Nabi Mukaramm sallallahu alaihi wa sallam ke muazziz chacha jaan ko waseela banate hai ke tu hum par barish barsa. farmaya: to inpar barish barsadi jati.
Hawala: Ise Imam Bukhari, Ibne Khuzaima, Ibne Hibaan, Tabarani aur baihaqi ne riwayath kiya.
Shafaat:

Hadees :12
عَنْ آدََ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنو قَاؿَ : سََِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي االله عنهما يَػقُوْؿُ : إِفَّ النَّاسَ يَصِيْػرُوْفَ يَػوَْ الْقِيَامَةِ
جُثًا، کُلُّ أُمَّةٍ تَػتْبَعُ نَبِيَػهَا يَػقُوْلُوْفَ : يَا فُلاَفُ اشْفَعْ، يَا فُلاَفُ اشْفَعْ، حَتََّّ تَػنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلََ النَّبِِِّ صلي الله عليو
وآلو وسلم فَذَلِکَ يَػوَْ يَػبْػعَثُوُ االلهُ الْمَقَاَ ا لْمَحْمُوْدَ. رَوَاهُ الْبُخَا رِيُّ وَالنَّسَائِيُّ . Hazrath Adam bin Ali razi allahu ta’ala anhu se riwayath hai ke maine Hazrath Abdullah bin umar razi allahu ta’ala anhuma ko farmate hue suna: Roz-e-qayamath sab log girwah dar girwah hojayenge. Har Ummat apne apne Nabi ke peeche hogi aur arz karegi: Aye fulaa! Shafa’at farmaiye, Aye fulaa! Shafa’at kijiye. Yahan tak ke shafa’at ki baat Huzur Nabi Akram sallallahu alaihi wa sallam par aakar khatam hogi. Pas Shafa’at ke liye Allah ta’ala Aap sallallahu alaihi wa sallam ko maqam-e-Mehmood par faaiz farmayega.
Hawala: is hadees ko imam Bukhari aur Imam Nasai ne riwayath kiya hai.

Hadees :13
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ رضي الله عنو قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : شَفَاعَتَِّ لَِْىْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ
أُمَّتَِّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُػوْدَاوُدَ . وَقَاؿَ التِّرْمِذِيُّ : ىَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .
Hazrat Anas razi allahu ta’ala anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi Akram Sallallahu alaihi wasallam ne farmaya: Meri Shafa’at meri ummat ke un afraad ke liye hai jinhone kabeera gunah kiye.
~ 18 ~
Hawala: ise imamTirmidhi, Abu dawood, ibne maja, hakim, abu yala, tabarani aur tiyalis ne riwayat kiya.
Kalam: imam tirmidhi ne farmaya: ye hadees hassan sahih hai. Imam hakim ne farmaya: ye hadees bukhari aur muslim ki sharait par sahih hai.

Hadees 14 :
عَنْ أَبِِ سَعِيْدٍ الُْْدْرِيِّ رضي الله عنو قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : مَا مَُُادَلَةُ أَحَدِکُمْ فِِ
الحَْقِّ يَکُوْفُ لَوُ فِِ الدُّنْػيَا بِأَشَدَّ مَُُادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيَْْ لِرَبِِِّمْ فِِ إِخْوَانِِِمُ الَّذِيْنَ أُدْ خِلُوْا النَّارَ قَاؿَ : يَػقُوْلُوْفَ : رَبػنََّا
إِخْوَانُػنَا کَانُػوْا يُصَلُّوْفَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْفَ مَعَنَا وَيََُجُّوْفَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَػهُمُ النَّارَ قَاؿَ : فَػي ػقُوْؿُ : اذْىَبُػوْا فَأَخْرِجُوْا مَنْ
عَرَفْػتُمْ مِنْػهُمْ، قَاؿَ : فَػيَأْتُػوْنَػهُ مْ فَػيَػعْرِفُػوْنَػهُمْ بِصُوَرِىِمْ فَمِنْػهُمْ مَنْ أَخَذَتْوُ النَّارُ إِلََ أَنْصَاؼِ سَاقَػيْوِ وَمِنْػهُمْ مَنْ
أَخَذَتْوُ إِلََ کَعْبَػيْوِ، فَػيُخْرِجُوْنَػهُمْ، فَػيَػقُوْلُوْفَ : رَبَّػنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَػنَا قَاؿَ : وَيَػقُوْؿُ : أَخْرِجُوْا مَ نْ کَافَ فِِ قَػلْبِوِ
وَزْفُ دِيْػنَارٍ مِنَ الإْ يََِْْافِ ثَُُّ قَاؿَ : مَنْ کَافَ فِِ قَػلْبِوِ وَزْفُ نِصْفِ دِينَارٍ حَتََّّ يَػقُوْؿَ : مَنْ کَافَ فِِ قَػلْبِوِ وَزْفُ ذَرَّة . قَاؿَ
أَبُػوْسَعِيْدٍ : فَمَنْ لََْ يُصَدِّؽْ فَػلْيَػقْرَأْ ىَذِهِ الآيَةَ : ( إِفَّ االلهَ لَا يَػغْفِرُ أَفْ يُشْرَکَ بِوِ وَيَػغْفِرُ مَا دُوْفَ ذَلِکَ لِمَنْ يَشَاءُ(
48 (. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَوُ وَابْنُ مَاجَو : إِلََ )عَظِيْمًا(. )النساء، 4 .
Hazrath Abu saeed khudri razi allahu anhu riwayath karte hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Tumhare kisi ek shaks ka bhi dunya me kisi haq baat ke liye takrar karna is qadar sakht nahi hoga jo takrar momin kamileen apne parwardigar se apne un bhaiyo ke liye karenge jo jahannum me dakhil hochuke honge. Wo arz karenge: Aye hamare parwardigar! Hamare ye bhai hamare sath namaze padte the aur hamare sath roze rakhte the aur hamare hu sath haj karte the aur tune unhe dozaq me daaldiya hai. Us par Allah ta’ala farmayega: Acha tum jinhe pehchante ho unhe jakar khud dozaq se nikal lo. Kehte hai: wo unke paas jayenge aur unki shakle dekhkar unhe pehchanlenge. Unmese baaz ko to aag ne pindliyo ke nisf tak aur baaz ko takhno tak pakda hoga. Unhe nikalenge aur phir arz karenge: Aye Hamare parwardigar! Tune hame jinke nikaalne ka hokum farmaya tha unhe humne nikal liya, phir Allah ta’ala farmayega: unhe bhi jakar nikal lo jinke dil me ek dinar ke barabar bhi iman hai. Phir farmayega: use bhi nikal lao jiske dil me nisf dinar ke barabar iman hai (phir) yahan tak farmayega: use bhi (nikal lao) jiske dil me zarra barabar iman hai. Hazrath Abu saeed khudri razi allahu ta’ala anhu ne farmaya: Ab jis shaks ko yaqeen na aye to wo ye aayate kareema padhle. “Beshak Allah is baat ko nahi baqshta ke uske sath shirk kiya jaye aur use kamtar(jo gunah bhi ho) jiske liye chahta hai baksh deta hai. (Nisa,48:4)
Hawala: ise Imam Bukhari, Nasai, Ibne Maja, Imam Ahmad bin Hambal, Hakim aur Ibne rashid ne riwayath kiya aur ye alfaz ibne maja ke hai.
~ 19 ~


Noor-o-Bashar
Hadees 15 :
عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضی الله عنو قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلی الله عليو وآلو وسلم: إِنِِّ عِنْدَ االلهِ فِِ أُِّ
الْکِتَابِ لََْاتََُ النَّبِيِّيَْْ، وَإِفَّ آدََ لَمُنْجَدِؿٌ فِِ طِيْػنَتِوِ، وَسَأُحَدِّثُکُمْ تَأْوِيْلَ ذَلِکَ: دَعْوَة أَبِِ إِبْػرَاىِيْمَ، دَعَا : { وَابْػعَثْ
929 [، وَبِشَارَةُ عِيْسَی بْنِ مَرْيَََ قَػوْلُوُ : }وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْؿٍ يَأْتِِ مِنْم بَػعْدِي : فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْػهُمْ{ ]البقرة، 2
اسَُْوُ أَحَْْدُ{ الصف، [61 : 6]. وَرُؤْيَا أُمِّي رَأَتْ فِِ مَنَامِهَا أَنػهََّ ا وَضَعَتْ نُػوْرًا أَضَاءَ تْ مِنْوُ قُصُوْرُ الشَّاِ. رَوَاهُ
ابْنُ حِبَّافَ وَالطَّبَػرَانِِ وَأَبُػوْ نُػعَيْمٍ وَالحَْاکِمُ وَابْنُ سَعْدٍ .
Hazrath Arbaz bin sariya razi allahu ta’ala anhu se marwi hai unhone bayan kiya ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Beshak mai Allah ta’ala ke haan lohe mehfooz me us waqt bhi khatim ul ambiya tha jabke Hazrath Adam alaihi salam bhi apni mitti me goondhe hue the. Mai tumhe inki taaweel batata hoon ke jab mere jade amjad hazrath ibraheem alaihi salam ne dua ki: “Aye hamare rab! Inme, inhi me se(wo akhri aur barguzida) rasool(sallallahu alaihi wa sallam) maboos farma.” Aur hazrath isa bin Maryam alaihi salam ki basharat ke bareme bhi jabke unhone kaha: “aur us rasool(sallallahu alaihi wa sallam) ki (amad amad ki) basharat sunane wala hoon jo mere baad tashreef larahe hai jinka naam(asmano me is waqt) ahmad(sallallahu alaihi wa sallam) hai.” Aur meri walida mohtarma ke khwab ke baareme jabke unhone meri wiladat ke waqt dekha ke unhone ek aise noor ko janam diya jisse sham ke mahlaat tak roshan hogaye.
Hawala: is hadees ko imam ibne hibban, tabarani, abu naeem, hakim aur ibne saeed ne riwayath kiya hai.
Kalam: Is Hadees ko deegar sahaba ekraam ne bhi riwayath kiya hai. Imam hakim, zahabi, haisami aur deegar kai aimma ne is hadees ko sahih kaha hai.
Hadees :16
عَنْ أَبِِ ىُرَيْػرَةَ رضی الله عنو عَنِ النَّبِِِّ صلی الله عليو وآلو وسلم قَاؿَ : لَمَّا خَلَقَ االلهُ آدََ خَبَّػرَِ لآدََ عليو
السلا بَنِيْوِ فَجَعَلَ يَػرَی فَضَائِلَ بَػعْضِهِمْ عَلَی بَػعْضٍ قَاؿَ : فَػرَآنِِ نُػوْرًا سَاطِعًا فِِ أَسْفَلِهِمْ فَػقَاؿَ : يَا رَبِّ، مَنْ
ىَذَا؟ قَاؿَ : ىَذَا ابْػنُکَ أَحَْْدُ ىُوَ الْ وَّؿُ وَالآخِرُ وَىُوَ أَوَّؿُ شَافِعٍ .
رَوَاهُ ابْنُ أَبِِ عَاصِمٍ وَالْبَػيْػهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لَوُ وَابْنُ عَسَاکِرَ کَمَا قَاؿَ السَّيُػوْطِيُّ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .
Hazrath Abu huraira razi allahu ta’ala anhu Huzoor nabi akram sallallahu alaihi wa sallam se riwayath karte hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Jab Allah ta’ala ne Hazrath Adam alaihi salam ko paida kiya to unhe unke beto ki khabar di. Pas
~ 20 ~
Adam alaihi salam me se baaz ki baaz par fazilat dekhne lage. Pas unhone mujhe sabse neeche ek chamakte hue noor ki shakal me dekha(Yani ba-itebar bais sabse akhir me dekha) aur arz kiya: Aye mere Allah! Ye kaun hai? Alllah ta’ala ne farmaya: ye tera beta ahmad hai jo ke awwal bhi aur akhir bhi aur(roze qayamat) sabse pehle shafat karne wala bhi yehi hai.
Hawala: Is hadees ko imam ibne abi asim, Baihaqi ne mazkoora alfaz ke sath aur ibne asakir ne riwayath kiya hai jaisa ke imam suyuti ne farmaya.
Kalam: Iski isnad Hassan hai. Allah ki taufeeq se maine is hadees par mukammil risala likha hai jime is hadees ka sahih hona sabit kiya hai.

Hadees 17 :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما قَاؿَ : کَافَ رَسُوْؿُ االلهِ صلی الله عليو وآلو وسلم يَػقُوْؿُ فِِ صَػلَاتِوِ أَوْ فِِ
سُجُوْدِه : اَللَّهُمَّ، اجْعَلْ فِِ قَػلْبِِ نُػوْرًا وَفِِ سََْعِي نػوُْرًا وَفِِ بَصَرِي نػوُْرًا وَعَنْ يَِْيْنِِ نػوُْرًا وَعَنْ شِمَالَِ نُػوْرًا وَأَمَامِي
نُػوْرًا وَخَلْفِي نُػوْرًا وَفَػوْقِي نػوُْرًا وَتََْتَِّ ن ػوْرًا وَاجْعَلْ لَِ نػوُْرًا أَوْ قَاؿَ : وَاجْعَلْنِِ نػوُْرًا. مُتَّػفَقٌ عَلَيْوِ وَىَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ . وفِ رواية : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلی الله عليو وآلو وسلم : اَللَّهُمَّ، اجْعَلْ فِِ قَػلْبِِ نػوُْرًا وَفِِ لِسَانِِ نُػوْرًا وَفِِ سََْعِي
نُػوْرًا وَفِِ بَصَرِي نُػوْرًا وَمِنْ فَػوْقِي نُػوْرًا وَمِنْ تََْتَِّ نُػوْرًا وَعَنْ يَِْيْنِِ نُػوْرًا وَعَنْ شِمَالَِ نػوُْرًا وَمِنْ بَػيِْْ يَدَيَّ نػوُْرًا وَمِنْ
خَلْفِي نػوُْرًا وَاجْعَلْ فِِ نَػفْسِي نػوُْرًا وَأَعْظِمْ لَِ نػوُْرًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائيُّ . وفِ رواية عنو : قَاؿَ : اَللَّهُمَّ، اجْعَلْ لَِ نػوُْرًا فِِ قَػلْبِِ وَنػوُْرًا فِِ قَػبِِْي وَنُػوْرًا مِنْ بَػيِْْ يَدَيَّ وَن ػوْرًا مِنْ خَلْفِي وَنػوُْرًا
عَنْ يَِْيْنِِ وَنُػوْرًا عَنْ شِمَالَِ وَنُػوْرًا مِنْ فَػوْقِي وَنػوُْرًا مِنْ تََْتَِّ وَنُػ ورًا فِِ سََْعِي وَنُػوْرًا فِِ بَصَرِي وَنػوُْرًا فِِ شَعْرِي وَنػوُْرًا فِِ
بَشَرِي وَنػوُْرًا فِِ لحَْمِي وَنُػوْرًا فِِ دَمِي وَنُػوْرًا فِِ عِظَامِي. اَللَّهُمَّ، أَعْظِمْ لَِ نُػوْرًا وَأَعْطِنِِ نُػوْ رًا وَاجْعَلْ لَِ نػوُْرًا…
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْل مٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَو .
Hazrath Abdullah bin Abbas razi allahu anhuma bayan karte hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam namaz aur sajde me ye dua mangte the: Aye Allah! Mere dil me noor karde, mere kano me noor karde, mere dayen noor karde, mere bayen noor karde, mere aage noor karde, mere peeche noor karde, mere upar noor karde, mere neeche noor karde, mere liye noor karde ya farmaya mujhe (sarapa) noor karde.
Ye hadees muttafaq alaihi hai, mazkura alfaz muslim ke hai.
“Ek aur riwayath me hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Aye Allah! Mere dil me noor karde, meri ankhon me noor karde, mere upar noor karde, mere neeche noor karde, mere dayen noor karde mere bayen noor karde, mere samne noor karde, mere peeche noor karde mere andar noor karde aur mere liye noor ko azeem karde.”
~ 21 ~
Is imam Muslim, Tirmidhi aur Nasai ne riwayath kiya hai.
“Aye Allah! Mere dil me dil me noor karde, meri qabr me, mere aage, peeche, dayen, bayen, upar, neeche, noor phailade. Aye Allah! Mere kano, mere ankhon, mere balon, mere chehre, mere gosht, mere khoon mere haddiyo me noor hi noor bharde. Aye Allah! Mere liye noor ko azeem farma. Mujhe noor ata farma aur mere liye noor banade.”
Is hadees ko imam Bukhari, Imam Muslim aur Tirmidhi ne riwayath kiya hai aur alfaz bhi unhi ke hai.
Kalam: Noor o bashar ka sahih aur motadil aqida teen nikaat me bayan kiya jasakta hai.
 Aqa sallallahu alaihi wa sallam afzal bashar hai. Jo aapko bashar na maane wo kafir hai kyunke ye nas-e-quran se sarihan sabit hai magar bashariyat par asrar karne wala bhi shaitan ki raah par hai.
 Aap sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam noor bhi hai jaisa ke kai ahadees se sabit hai. Jo Aap sallallahu alaihi wa sallam ko noor na maane wo kafir nahi hota magar hum usko gumrah kehte aur samajte hai.
 Hamare shaykh, shaykh ul islam ne farmaya ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ko Allah ke noor kehne ka matlab ye nahi ke Allah ta’ala ne Aap sallallahu alaihi wa sallam ko apne noor ka juz(part) tehraya balkeapne noor se paida farmane ka mani ye hai ke apne noor ke barah raas faiz se Allah ne Nabi sallallahu alaihi wa sallam ke noor ko paida farmaya. Is maani ki tasreeh maulana ashraf ali thanvi sahib ne bhi apni kitab nashrul teeb ke pehle baab noore Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam ke bayan me yahi ki hai.
Hazir o Nazir:
Hadees 18 :
عَنْ عَبْدِ االلهِ )بْنِ مَسْعُوْدٍ( ، عَنِ النَّبِِِّ صلی الله عليو وآلو وسلم قَاؿَ : إِفَِّ اللهِ مَػلَائِکَةً سَيَاحِيَْْ يُػبَلِّغُوْنِِ عَنْ
أُمَّتَِّ السَّػلَاَ قَاؿَ : وَقَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلی الله عليو وآلو وسلم : حَيَاتِِ خَيْػرٌ لَکُمْ، تَُْدِثُػوْفَ وَتَُْدَثُ لَکُمْ،
وَوَفَاتِِ خَيْػرٌ لَکُمْ تُػعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُکُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيٍْْ حَِْدْتُ االلهَ عَلَيْوِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اِسْتَػغْفَرْتُ االلهَ
لَکُمْ .
Hazrath Abdullah bin Masood razi allahu ta’ala anhu se riwayath hai ke Huzoor nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Meri zindagi bhi tumhare liye khair hai(kyunke bazariye wahi ilahi aur meri sunnat) tumhe naye naye ahkam milte hai aur meri wafat bhi tumhare liye khair hai kyunke(meri qabr me bhi) tumhare amaal mere samne pesh hua karenge. Chunanche agar nekiya(tumhari) dekhunga to Allah ka shukar
~ 22 ~
baja laya karunga aur agar buraiya dekhunga to tumhare liye Allah ta’ala se istegfar kiya karunga.
Hawala: Is hadees ko imam bazaar, shaashi aur ibne saad ne riwayath kiya hai.
Kalam: Imam haisami ne farmaya ke iske rijaal sahih hadees ke rijaal hai. Imam zurqani ne farmaya: isko imam bazaar ne umda sanad se riwayath kiya hai. Ye hadees Anas bin Malik razi allahu anhu aur bakar bin Abdullah al mazni(tabaee) se bhi mursalan marwi hai jiski sheet ki tasreeh imam mulla ali qari ne farmai hai. Allah ki taufeeq se maine is hadees par mukammil risala likha hai jisme is hadees ka sahih hona sabit kiya hai.

Hadees 19 :
عَنْ أَبِِ ىُرَيْػرَةَ رضی الله عنو قَاؿَ : إِفَّ رَسُوْؿَ االلهِ صلی الله عليو وآلو وسلم قَاؿَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يُسلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا
رَدَّ االلهُ عَلَيَّ رُوْحِي حَتّٰی أَرُدَّ عَلَيْوِ السَّػلَاَ . رَوَاهُ أَبُػوْ دَاوُدَ وَأَحَْْدُ وَالطَّبَػرَانُِِّ وَالْب ػيْػهَقِيُّ . وَقَاؿَ الْعَسْقَػلَانُِِّ: رَوَاهُ أَبُػوْ دَاوُدَ وَرُوَاتُوُ ثِقَاتٌ. وقاؿ النووي: رواه
أبو داود بإسناد صحيح.
Hazrath Abu Huraira razi allahu tala anhu se marwi hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: (meri ummat me se koi shaks) aisa nahi jo mujhpar salam bheje magar Allah ta'ala ne mujhpar meri rooh wapas laotadi hui hai yahan tak ke mai har salam karne wale ke salam ka jawab deta hoon.
Hawala: Is hadees ko imam Abu dawood ne riwayath kiya hai aur iske rawi thiqa hai. Imam nawawi ne farmaya: ise Abu Dawood ne sahih sanad se riwayath kiya hai.
Kalam: Imam Asqalani ne farmaya: ise imam Abu dawood ne riwayath kiya hai aur iske rawi thiqa hai. Imam Nawawi ne farmaya: ise imam Abu dawood ne sahih isnad se riwayat kiya hai.
Imam jalaluddin suyuti is hadees ki sharah me farmate hai:
أَفَّ الْمُرَادَ بِرَدِّ الرُّوحِ: التَّػفَرُّغُ مِنَ الشَّغْلِ وَفَػرَاغُ الْبَاؿِ مَِِّا ىُوَ بِصَدَدِهِ فِِ الْبَػرْزَخِ مِنَ النَّظَرِ فِِ أَعْمَاؿِ أُمَّتِوِ
وَالِاسْتِغْفَارِ لََمُْ مِنَ السَّي ئَاتِ، وَالدُّعَاءِ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْػهُمْ، وَالتَّػرَدُّدِ فِِ أَقْطَارِ الَْْرْضِ لحُِلُوؿِ الْبَػرَكَةِ فِيهَا،
وَحُضُورِ جِنَازَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ صَالِحِ أُمَّتِوِ، فَإِفَّ ىَذِهِ الُْْمُورَ مِنْ جُُْلَةِ أَشْغَالِوِ فِِ الْبَػرْزَخِ كَ مَا وَرَدَ تْ بِذَلِكَ
الَْْحَادِيثُ وَالْآثَارُ .
Rooh ke lautne se murad ye hai ke nabi akram sallallahu alahi wa sallam barzaq me jin kaamo me masroof hai unse dil aqdas farig hojaye aur is shugal se faragat hasil hojaye, barzaq me aap ke ye kaam hai: Ummat ke amaal ka mulahaza farmana, unke liye
~ 23 ~
gunaho ki magfirat ki dua farmana, unse bala ke door karne ki dua farmana, zameen ke mukhtalif hisso me barkat ata farmane ke liye tashreef le jana, ummat ke saliheen(Auliya Allah) ke janaze me tashreef lejana. Kyunke ye umoor barzaq me Aap ke mushaghil me se hai, jis tarah is bare me ahadees aur asaar warid hai.
) )الحاوي للفتاوي، السُّيوطي، 2:984
Miladun Nabi sallallahu alaihi wa sallam:
Tariq milad un nabi sallallahu alaihi wa sallam:
قَاؿَ مَُُمَّدُ بْنُ إِسْحَاؽَ: وُلِدَ رَسُوؿُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَػوَْ الْإِثْػنَػيِْْ عَاَ الْفِيلِ لِاث ػنَتََّْ عَشْرَةَ لَيْػلَةٍ مَضَتْ مِنْ
شَهْرِ رَبِيعٍ الَْْوَّؿِ .
رواه الحاكم وابن حباف وابن اسحاؽ والبيهقي.
Hazrath Muhammad bin is’haq rehmatulla alaih se riwayath hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam aam ul feel me peer ke roz bara rabi ul awwal ko is dunya me tashreef laye.
Hawala: Ise imam hakim, ibne hibaan, ibne is’haq aur baihaqi ne mazkoora alfaz ke sath riwayath kiya hai.

Hadees :21
عَنْ أَبِِ قَػتَادَةَ الَْْنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْوُ أَفَّ رَسُوؿَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوِْ الِاثْػنَػيِْْ؟ فَػقَاؿَ: فِيوِ
ولِدْتُ وَفِيوِ أُنْزِؿَ عَلَيَّ .
Hazrath Abu qatada Ansari razi allahu ta’ala anhu se marwi hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam se peer ke din roza rakhne ke baareme sawal kiya gaya to Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: isi roz meri wiladat hui aur isi roz mere upar quran nazil kiya gaya.
Hawala: Is Hadees ko imam Ahmad bin hambal, Muslim aur Nasail ne riwayath kiya.

Hadees :21
عن عُرْوَةُ فِ رواية طويلة قاؿ: وثُػوَيْػبَةُ مَوْلاَة لَِْبِِ لََبٍَ: كَافَ أَبُو لََبٍَ أَعْتَػقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبَِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ
وَسَلَّمَ، فَػلَمَّا مَاتَ أَبُو لََبٍَ أُرِيَوُ بَػعْضُ أَىْلِوِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَاؿَ لَوُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَاؿَ أَبُو لََ بٍَ: لََْ أَلْقَ بَػعْدَكُمْ غَيْػرَ
أَنِِّ سُقِيتُ فِِ ىَذِهِ بِعَتَاقَتَِّ ثُػوَيْػبَة .
Hazrath urwa ek taweel riwayath me kehte hai ke shuaiba abu lahab ki laundi thi aur abu lahab ne use azad kardiya tha, usne Huzoor nabi akram sallallahu alaihi wa sallam
~ 24 ~
ko doodh pilaya tha. Jab abu lahab margaya to ahle khana me se kise ke khwab me wo nihayat buri halat me dikhayagaya. Us (dekhne wale) ne poocha: kaise ho? Abu lahab ne kaha: Mai bohot sakht azab me hoon, use kabhi chutkara nahi milta. Haan mujhe(us amal ki jaza ke taur par) is(ungli) se qarre sairab kiya jata hai jisse maine(Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ki khushi me) shuaiba ko azad kiya tha.
Hawala: ise Imam Bukhari, Abdul razaq aur Maruzi ne riwayath kiya.
Kalam: Hafiz shamsuddin Muhammad naasiruddin damishqi(777-842H) maurid al saadi fi maulid al hadi me farmate hai:
قَدْ صَحَّ أَفَّ أبا لَب يََُفَّفُ عَنْوُ عَذَابُ النَّارِ فِِ مِثْلِ يَػوِْ الِاثْػنَػيِْْ لِإِعْتَاقِوِ ثويبة سُرُورًا بِِِيلَا دِ النَّبِِِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ
وَسَلَّمَ، ثَُُّ أَنْشَدَ:
إِذَا كَافَ ىَذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّوُ ... وَتَػبَّتْ يَدَاهُ فِِ الَْْحِيمِ مَُُلَّدَا
أَتَى أَنَّوُ فِِ يَػوِْ الِاثْػنَػيِْْ دَائِمًا ... يََُفَّفُ عَنْوُ لِلسُّرُورِ بِأَحَْْدَا
فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُوؿَ عُمْرِهِ ... بِأَحَْْدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدَا
Ye baat paya sabut ke pahunch chuki hai ke Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ki wiladat ki khushi me shuaiba ko azad karne ke sile me har peer ke roz abu lahab ke azab me kami jati hai. Lehaza: Jab abu lahab jaisa kafir ke liye. Jiski mazammat quran hakeem me ki gai hai aur hamesha hamesha ke liye jahannam me uske hath toote rahenge. Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ke milad ki khushi ki waja se har somwar ko uske azab me takhfeef kardi jati hai, to us shaks ke baareme tera kya khayal hai jisne apni saari umar Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ke milad ki khushi manai aur taheed par faot hua.
)الحاوي للفتاوي، السُّيوطي، 1 : 230 )
Mahafil sajana:

Hadees :22
عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُْْدْرِيِّ قَاؿَ: قَاؿَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْوُ: إِفَّ رَسُوؿَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ
يَػعْنِِ مِنْ أَصْحَابِوِ فَػقَاؿَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَدْعُو اللَََّّ وَمَْْمَدُهُ عَلَى مَا ىَدَانَا لِدِينِوِ، وَمَنَّ عَلَيْػنَا بِكَ،
قَاؿَ: آللََُّّ مَا أَجْلَسَكُ مْ إِلَّا ذَلِكَ؟ قَالُوا: آللََُّّ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ، قَاؿَ: أَمَا إِنِِّ لََْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُػهَمَةً لَكُمْ، وَإِنَََّّا
أَتَانِِ جِبِِْيلُ عَلَيْوِ السَّلَاُ فَأَخْبَػرَنِِ أَفَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يُػبَاىِي بِكُمُ الْمَلَائِكَة .
~ 25 ~
Hazrath Abu saeed khudri razi allahu ta’ala anhu se riwayath hai ke Hazrath Mawiya ne farmaya ke Rasool kareem sallallahu alaihi wa sallam apne sathiyo ke halqe ki taraf nikle. Pucha: Tumhe kis cheez ne yahan bitha rakha hai. Jawab diya: Hum yahan baithe hai ke Allah ta’ala se dua Karen aur usne hame jo apne deen ki taraf hidayat di hai aur aap sallallahu alaihi wa sallam ke zariye hum par ehsan kiya hai ispar uski hamd bayan Karen. farmaya mai tumhe Allah ka wasta deta hoon, tumhe isi cheez ne yahan bithaya hai? Arz ki hum Allah ke naam ki qasam uthate hai, hum isi wajah se baithe hai. Farmaya: khabardar! Maine tumse qasam nahi li ke mai kisi aisi cheez ka guman karta tha jo tum par tohmat ka bais ho. Mere paas to hazrat jibraeel ameen tashreef laye. Aapne mujhe khabar di ke Allah ta’ala tumhari wajah se farishto par faqar karta hai.
Hawala: Ise imam Nasai, Ahmad, Tabarani aur Baihaqi ne riwayath kiya.

Hadees 23 :
عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ، قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " إِفَّ لِلََِّّ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيَْ فِِ الَْرْضِ فُضُلًا عَنْ كُتَّابِ
النَّاسِ، فَإِذَا وَجَدُوا أَقْػوَامًا يَذْكُرُوفَ اللَََّّ تَػنَادَوْا: ىَلُمُّوا إِلََ بُػغْيَتِكُمْ ، فَػيَجِيئُوفَ فَػيَحُفُّوفَ بِِِمْ إِلََ سَََاءِ الدُّنْػيَا،
فَػيَػقُوؿُ اللََُّّ: أَيَّ شَيْءٍ تَػرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَػعُوفَ، فَػيَػقُولُوفَ: تَػرَكْنَاىُمْ يََْمَدُونَكَ وَيَُْجِّدُونَكَ ويَذْكُرُونَكَ، قَاؿَ:
فَػيَػقُوؿُ: فَػهَلْ رَأَوْنِِ، فَػيَػقُولُوفَ: لَا ، قَاؿَ: فَػيَػقُوؿُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِِ؟ قَاؿَ: فَػيَػقُولُوفَ: لَوْ رَأَوْؾَ لَكَانُوا أَشَدَّ
تََْمِيدًا، وَأَشَدَّ تََْجِيدًا، وَأَشَدَّ لَكَ ذِكْرًا، قَاؿَ: فَػيَػقُوؿُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يَطْلُبُوفَ؟ قَاؿَ: فَػيَػقُولُوفَ: يَطْلُبُوفَ الَْنَّةَ، قَاؿَ:
فَػي ػقُوؿُ: وَىَلْ رَأَوْىَا؟ قَاؿَ: فَػيَػقُولُوفَ: لَا، فَػيَػقُوؿُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْىَا؟ قَاؿَ: فَػيَػقُولُوفَ: لَوْ رَأَوْىَا؟ لَكَانُوا أَشَدَّ لََاَ
طَلَبًا، وَأَشَدَّ عَلَيْػهَا حِرْصًا، قَاؿَ: فَػيَػقُوؿُ: فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَػتَػعَوَّذُوفَ؟ قَالُوا: يَػتَػعَ وَّذُوفَ مِنَ النَّارِ، قَاؿَ: فَػيَػقُوؿُ:
وَىَلْ رَأَوْىَا؟ فَػيَػقُولُوفَ: لَا، فَػيَػقُوؿُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْىَا؟ فَػيَػقُولُوفَ: لَوْ رَأَوْىَا لَكَانُوا مِنْػهَا أَشَدَّ ىَرَبًا، وَأَشَدَّ مِنْػهَا
خَوْفًا، وَأَشَدَّ مِنْػهَا تَػعَوُّذًا، قَاؿَ: فَػيَػقُوؿُ: ف إِنِِّ أُشْهِدُكُمْ أَنِِّ قَدْ غَفَرْتُ لََمُْ، فَػيَػقُولُوفَ: إِفَّ فِيهِمْ فُلَانًا الَْطَّاءَ لََْ
يُرِدْىُمْ إِنَََّّا جَاءَىُمْ لحَِاجَةٍ، فَػيَػقُوؿُ: ىُمُ القَوُْ لَا يَشْقَى لََمُْ جَلِيسٌ
Hazrath Abu saeed khudri razi allahu ta’ala anhu se riwayath hai ke Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya ke name amaal likhne walo ke alawa bhi Allah ta’ala ke kuch farishte aise hai jo zameen par phirte rehte hai, jab wo kisi jamat ko zikre ilahi me mashgool dekhte hai to apas me ek doosre ko pukarte hai ke apne maqsood ki taraf ajao. Chunanche wo ate hai aur unhe dunya ke asman tak dhanp lete hai. Allah puchta hai ke tumne mere bando ko kis halat me chora. Farishte kehte hai ke humne unhe teri tareef teri buzurgi bayan karte aur tera zikr karte chora hai. Allah ta’ala farmate hai ke kya unhone mujhe dekha hai? Farishte arz karte hai nahi. Allah farmate hai ke agar wo log mujhe dekhlen to unka kya haal hoga? Farishte arz karte hai ke shiddat se tehmeed wa buzurgi bayan karne aur use zyada shiddat se zikr karne lagen. Phir Allah ta’ala puchte hai ke wo kya chahte hai? Arz karte hai ke teri jannat ke
~ 26 ~
talabgar hai, Allah ta’ala puchta hai ke kya unhone jannat dekhi hai? Arz karte hai nahi, Allah farmate hai ke agar wo jannat dekhlen to unka kya haal hoga? Arz karte hai ke agar wo dekhlen to aur zyada shiddat se hirs se maangne lagenge. Phir Allah puchte hai ke wok is cheez se panah maangte hai. Arz karte hai ke dozaq se. Allah ta’ala puchte hai ke kya unhone dozaq dekhi hai? Farishte arz karte hai nahi. Allah farmate hai ke agar wo dekhlen to unka kya haal ho? farishte arz karte ke use bhi zyada bhage, zyada daude aur pehle se bhi zyada panah mangen. Huzoor sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Phir Allah farmate hai: Farishto! Gawaha raho maine unhe baksh diya. Wo arz karte hai(ilahi) unmese fula admi bohot bada gunahgar hai wo zikr sunne ke liye nahi balke kisi kaam(aur) kaam ke liye aya tha. Allah ta’ala farmate hai: ye wo log hai jinka humnasheen bhi mehroom wa badbakht nahi hoga(Isliye unko bhi baksh do).
Hawala: ise imam Tirmidhi, Ahmad aur Tabarani ne riwayath kiya.
Kalam: Imam Tirmidhi ne farmaya: Ye hadees Hassan sahih hai.
Fazaile Madina munawwara :

Hadees 24 :
عَنْ أَبِِ ىُرَيْػرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْوُ، عَنِ النَّبِِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَاؿَ: مَا بَػيَْْ بَػيْتَِّ وَمِ نبَِِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الَْنَّةِ،
وَمِنْ بِِي عَلَى حَوْضِي.
Hazrath Abu Huraira Razi allahu ta’ala anhu se marwi hai ke Huzoor Nabi Akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Mere Ghar aur mere mimbar ke darmiyan ka hissa jannat ke baago me se ek baagh hai aur mera mimbar mere hauz par hai.
Hawala: Is Hadees ko Imam Bukhari wa Muslim samet tamam aimma ekram ne riwayath kiya hai.
Kalam: Ye hadees hazrath Abu huraira razi allahu ta’ala anhu ke alawa, Abu Bakar siddiq, Umar, Ali, Abdullah bin ziyad, Ibne Umar, Jabir bin Abdullah, Saeed bin abi waqqas, Abu saeed khudri, jubair bin mat’am razi allahu ta’ala anhum aur deegar sahaba ekram ki ek jamat se marwi hai.
Allama Shukani farmate hai:
قَاؿَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: إفَّ مَوْضِعَ قَػبِِْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ بِقَاعِ الَْْرْضِ وَإِفَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ أَفْضَلُ - -
بِقَاعِ الَْْرْضِ وَاخْتَػلَفُوا فِِ مَا عَ دَا مَوْضِعَ قَػبِِْهِ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَػقَاؿَ أَىْلُ مَكَّةَ وَالْكُوفَةِ وَالشَّافِعِيُّ - -
وَابْنُ وَىْبٍ وَابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيَّافِ: إفَّ مَكَّةَ أَفْضَلُ، وَإِلَيْوِ مَاؿَ الُْْمْهُورُ وَذَىَبَ عُمَرُ وَبَػعْضُ الصَّحَابَةِ وَمَ الِكٌ
وَأَكْثَػرُ الْمَدَنِيِّيَْ إلََ أَفَّ الْمَدِينَةَ أَفْضَلُ .
~ 27 ~
Qazi iyaz ne farmaya: Aap sallallahu alaihi wa sallam ki qabr Mubarak ki jagah zameen ka afzal tareen tukad hai aur beshak makka mukarrama aur madina munawwara zameen ke behtareen aur afzal tareen tukde hai. Phir in dono me se kaunsa afzal? Isme ikhtelaf hai aur ye ikhtelaf qabre anwar ke (baarem nahi balke uske) alawa jageh ke bareme hai. Pas yahan ahle makka, Ahle koofa, Imam Shafai, Ibne wahab maliki aur ibne habeeb maliki ne kaha: Makka afzal hai aur is taraf jamhoor kamileen hai aur Hazrath Umar razi allahu ta’ala anhu aur baaz doosre sahaba aur imam malik aur aksar ahle madina ka mauqoof ye hai ke madina afzal hai.
)نیل ا لاو طا ر (

Hadees :25
عَنْ أَبِِ ىُرَيْػرَةَ رضي الله عنو أَفَّ رَسُوْؿَ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم قَاؿَ : إِفَّ الإِيَْافَ لَيَأْرِزُ إِلََ الْمَدِيْػنَةِ، کما
تَأْرِزُ الحَْيَةُ إِلََ جُحْرِىَا . مُتَّػفَقٌ عَلَيْوِ .
Hazrath Abu Huraira razi allahu ta’ala anhu se marwi hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: (qayamat ke qareeb) Iman is tarah madina munawwara ki taraf simat jayega jaise sanp apne bil ki taraf simat jata hai
Hawala: is hadees ko imam Bukhari wa Muslim ne riwayath kiya.

Hadees :26
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قاؿ النبِ صلى الله عليو وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا
مكة أو أشد، وانقل حْاىا إلَ الْحفة، اللهم بارؾ لنا فِ مدنا وصاعنا.
Hazrath Ayesha razi allahu ta’ala anha bayan farmati hai, ke Nabi kareem sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Ya Allah hamare dilon me madina ki muhabbat paida karde jaisa ke tune makka ki muhabbat di hai ya us(makka ki muhabbat se) bhi zyada(muhabbat ata kar) aur uske bukhar juhfa ki taraf muntaqil karde, Ya Allah hamare madad aur rusaa me barkat ata farma.

Hadees :27
عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْوُ، قَاؿَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِِ شَهَادَةً فِِ سَبِيلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِِ فِِ بَػلَدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ
وَسَلَّمَ .
~ 28 ~
Hazrath Umar razi allahu anhu ye dua maanga karte the “Ya Allah mujhe apne raste me shahadat naseeb farma aur mujhe apne rasool sallallahu alaihi wa sallam ke sheher me maut de.”
Hawala: ise imam Bukhari, Imam Malik aur Abdul razzaq ne riwayath kiya.
Zyarate qabrun Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

Hadees 28 :
لَا تََْعَلُوا بُػيُوتَكُمْ قُػبُورًا، وَلَا تََْعَلُوا قَػبِِْي عِيدًا، « : عَنْ أَبِِ ىُرَيْػرَةَ، قَاؿَ: قَاؿَ رَسُ وؿُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ
وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِفَّ صَلَاتَكُمْ تَػبْػلُغُنِِ حَيْثُ كُنْتُمْ .
Hazrath Abu Huraira razi allahu ta’ala anhu se marwi hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Apne gharo ko qabristan na banao(yani apne gharo me bhi namaz padha karo unhe qabristan ki tarah wiran na rakho) aur na hi meri qabr ko eidgah banao(yani jis tarah eid saal me do martaba ati hai is tarah tum saal me sirf ek ya do dafa meri qabr ki zyarat karo balke jis qadar mumkin ho kasrat se meri qabr ki zyarat kiya karo) aur mujhpar (kasrat se) durood bheja karo. Pas tum jahan kahin bhi hote ho tumhara durood mujhe pahunch jata hai.
Hawala: Is Hadees ko imam Abu Dawood aur Ahmad bin hambal ne riwayath kiya.
Kalam: Imam Nawawi ne farmaya: Ise Imam Abu dawood ne sahih sanad se riwayath kiya hai.

Hadees :29
عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِِ صَالِحٍ قَاؿَ : أَقْػبَلَ مَرْوَافُ يَػوْمًا فَػوَجَدَ رَجُػلًا وَاضِعًا وَجْهَوُ عَلَی الْقَبِِْ، فَػقَاؿَ : أَتَدْرِي مَا تَصْنَعُ؟
فَأَقْػبَلَ عَلَيْوِ فَإِذَا ىُوَ أَبُػوْ أَيُػوْبَ رضی الله عنو فَػقَاؿَ : نَػعَمْ، جِئْتُ رَسُوْؿَ االلهِ صلی الله عليو وآلو وسلم وَلََْ آتِ
الحَْجَرَ ( وفِ رواية : وَلَا الَْْدَرَ( سََِعْتُ رَسُوْؿَ االلهِ صلی الله عليو وآلو وسلم يَػقُوْؿُ : لَا تَػبْکُوْا عَلَی الدِّيْنِ إِذَا
وَلِيَوُ أَىْلُوُ وَلَکِنِ ابْکُوْا عَلَيْوِ إِذَا وَلِيَوُ غَيْػرُ أَىْلِوِ . رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالحَْاکِمُ وَالطَّبَػرَانُِِّ، وَقَاؿَ الحَْاکِمُ : ىَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ .
Hazrath Dawood bin Abu saleh razi allahu anhu riwayath karte hai k eek roz (khalifa waqt) Marwan aya aur usne dekha ke ek admi Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ki qabre anwar par chehra jhukaye hue hai, to usne us admi se kaha: kya tu janta hai ke tu kya karraha hai? Jab Marwan uski taraf bada to dekha ke wo (sahabi rasool) Hazrath Abu Ayub al Ansari razi allahu anhu the, unhone (jawab me) farmaya: Haan (mai janta hoon) Mai Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ki bargahe aqdas me hazir
~ 29 ~
hua hoon aur kisi pathar ke paas nahi aya. (Aur ek riwayath me hai ke farmaya: Mai kisi taareek jagah par nahi aya) Maine Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ko ye farmate hue suna hai: Deen par mat ro jab uska wali uska ahel ho, haan deen par us waqt ro jab uska wali na ahel ho.”
Hawala: Is Hadees ko Imam Ahmad, Hakim aur Tabarani ne riwayat kiya hai.
Kalam: Imam Hakim ne farmaya: ke ye Hadees sahih isnad hai aur imam zahabi ne bhi imam hakim ki mawaqif ki hai. Imam Muhammad bin yusuf saleh ne farmaya: iski sanad Hassan hai.

Hadees 30 :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: مَنْ زَارَ قَػبِِْي وَجَبَتْ لَوُ شَفَاعَ تَّ.
Hazrath Ibne Umar razi allahu ta’ala anhuma se marwi hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: jisne meri qabr ki zyarat ki (to roz-e-qayamat) uske liye meri shafa’at wajib hogai.
Hawala: Ise Imam Darqutani, Tabarani, Baihaqi, aur qazi Iyaz ne riwayath kiya.
Kalam: imam nubhani ne farmaya: Aimma hadees ki ek jamat ne ise sahih qarar diya hai. Imam subki ne farmaya: Ye Hadees Hassan ka darja rakhti hai. Imam suyuti ne apni kitab manahil al safa me is hadees ko sahih kaha hai.
Qazi iyaz apni kitab ash-shifa me farmate hai:
كره مالك أف يقاؿ زرنا قبِ النبِ صلى الله عليو وسلم، وقاؿ أبو عمراف رحْو الله إنَّا كره مالك أف يقاؿ
طواؼ الزيارة وزرنا قبِ النبِ صلى الله عليو وسلم لاستعماؿ الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض وكره تسوية
النبِ صلى الله عليو وسلم مع الناس بِذا اللفظ وأحب أف يَص بأف يقاؿ سلمنا على النبِ صلى الله عليو
وسلم
Imam Malik ise napasand farmate ke koi ye kahe ke humne Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ki qabr ki zyarat ki hai. Abu Imran kehte hai ke imam malik ne tawalife zyarat kehne aur ye alfaz kehne ke humne Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ki qabre anwar ki, Isliye makrooh kaha kea am log ek doosre ke liye ye alfaz istemal karte hai aur Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ki bargah me aam logo ke sath aise lafzo me barabari karna makrooh hai. Lehaza mustahab hai ke khaas taur par yoon kaha jay eke humne Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ki bargah me salam arz kiya.
~ 30 ~

Ahle Baith alaihi sallam:
Hadees 31 :
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنو قَاؿَ : قَاَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم يَػوْمًا فِيْػنَا خَطِيْباً. بَِِاءٍ يُدْعَي
خُُِّا. بَػيَْْ مَکَّةَ وَالْمَدِيْػنَةِ. فَحَمِدَ االلهَ وَأَثْػنَِ عَلَيْوِ، وَ وَعَظَ وَذکََّرَ ثَُُّ قَاؿَ : أَمَّا بَػعْدُ . أَلَا أَيُّػهَاالنَّاسُ، فَإِنَََّّا أَنَا بَشَرٌ
يُػوْشِکُ أَفْ يَأْتَِِ رَسُوْؿُ رَبِِّ فَأُجِيْبُ، وَأَنَا تَارِکٌ فِيْکُمْ ثَػقَلَيِْْ : أَوَّلَُمَُا کِتَابُ االلهِ فِيْوِ الَْدَُي وَالنُّػوْرُ فَخُذُوْا بِکِتَابِ
االلهِ. وَاسْتَمْسِکُوْا بِوِ. فَحَثَّ عَلَي کِ تَابِ االلهِ وَرَغَّبَ فِيْوِ. ثَُُّ قَاؿَ : وَأَىْلُ بَػيْتَِّ. أُذکَِّرُکُمُ االلهَ فِِ أَىْلِ بَػيْتَِّ أُذکَِّرُکُمُ
االلهَ فِِ أَىْلِ بَػيْتَِّ، أُذکَِّرُکُمُ االلهَ فِِ أَىْلِ بَػيْتَِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
Hazrath Zaid bin arqam razi allahu ta’ala anhu se marwi hai k eek din Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam hame khutba dene ke liye makka aur madina munawwara ke darmiyan us talab par khade hue jise qum kehte hai. Aap sallallahu alaihi wa sallam ne Allah ta’ala ki hamd o sana aur waaz o nasihat ke baad farmaya: Aye logo! Mai to bas ek admi anqareeb mere rab ka paigham lane wala farishta(yani farishta ajal) mere paas ayega aur mai labbaik kahunga. Mai tum me do azeem cheezen chore jaraha hoon, unmese pehli Allah ta’ala ki kitab hai jisme hidayat aur noor hai. Allah ta’ala ki kitab par amal karo aur use mazbooti se thaamlo, phir Aap sallallahu alaihi wa sallam ne kitabullah(ki talimat par amal karne ki) targheeb di aur uski taraf raghib kiya phir farmaya: Aur (doosre) mere ahle baith hai mai tumhe apne ahle baith ke mutalliq Allah ki yaad dilate hoon, mai tumhe apne ahle baith ke mutalliq Allah ki yaad dilate hoon, mai tumhe apne ahle baith ke mutalliq Allah ki yaad dilate hoon.
Hawala: ise Imam Muslim, Ahmad bin Hambal, Ibne Hibaan, ibne khuzaima aur Baihaqi ne riwayath kiya.

Hadees :32
عَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْ خَرَجَ النَّبُِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم غَدَاةً وَ عَلَيْوِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعَرٍ
أَسْوَدَ. فَجَاءَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضي االله عنهما فَأَدْخَلَوَ، ثَُُّ جَاءَ الحُْسَيُْْ رضي االله عنو فَدَخَ لَ مَعَوُ، ثَُُّ جَاءَتْ
فَاطِمَةُ رضي االله عنها فَأَدْخَلَهَا، ثَُُّ جاَءَ عَلِيّّ رضي االله عنو فَأَدْخَلَوُ، ثَُُّ قَاؿَ : )إِنَََّّا يُرِيْدُ االلهُ لِيُذْىِبَ عَنْکُمُ
)33 : الرِّجْسَ أَىْلَ الْبَػيْتِ وَ يُطَهِرَکُمْ تَطْهِيْػرًا( )الْحزاب، 33
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالحَْاکِمُ .
Hazrath Ayesha Siddiqa Razi allahu ta’ala anhuma bayan karti hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam subah ke waqt ek auni manqash chaadar odhe hue bahar tashreef laye to aap ke paas Hazrath Hassan bin Ali razi allahu ta’ala anhuma aye to Aap sallallahu alaihi wa sallam ne unhe us chaadar me daqil karliya, Phir Hussain razi allahu
~ 31 ~
ta’ala anhu aye aur wo bhi unke hamrah chaadar me daqil hogaye, Phir Sayyada Fatima razi allahu anha aayi to aap sallallahu alaihi wa sallam ne unhe bhi us chaadar me daqil karliya, Phir Hazrath Ali karamallaho wajho aye to Aap sallallahu alaihi wa sallam ne unhe bhi chaadar me leliya. Phir Aap sallallahu alaihi wa sallam ne ayath Mubarak padhi: Aye ahle baith! Allah ta’ala to yehi chahta hai ke tum se(har taraf ki) aludgi door karde aur tum(gunaho se) khoob paak O saaf karde.
Hawala: Ise Imam Muslim aur Hakim ne riwayath kiya hai.

Hadees 33 :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : أَحِبُّػوْا االلهَ لِمَا يَػغْذُوْکُمْ مِنْ نِعَمِوِ، وَأَحِبُّػوْنِِ
بُِِبِّ االلهِ عزوجل. وَأَحِبُّوا أَىْلَ بَػيْتَِّ لحُِبِِّ .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَْاکِمُ . وَقَاؿَ أَبُوعِيْسَي : ىَذَا حَدَيْثٌ حَسَنٌ .
Hazrath Abdullah bin Abbas razi allahu ta’ala anhuma bayan karte hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Allah ta’ala se muhabbat karo un nemato ki wajah se jo usne tumhe ata farmai hai aur mujhse muhabbat karo Allah ki muhabbat ke sabab aur mere ahle baith se meri muhabbat ki khatir muhabbat karo.
Hawala: Is hadees ko imam Tirmidi, Hakim, Tabarani aur baihaqi ne riwayath kiya.
Kalam: Imam Tirmidhi ne farmaya ke ye hadees Hassan hai. Imam Malik ne farmaya ye hadees sahih al isnad hai aur imam zahabi ne imam hakim ki muafiqat ki hai. Ahle baith alaihi salam ki muhabbat ahle iman par wajib hai.
Khulfa-e-rashideen razi allahu ta’ala anhum:

Hadees :34
عَنْ سَفِينَةَ، قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: خِلَافَةُ النُّبُػوَّةِ ثَلَاثُوفَ سَنَة .
Hazrath Safeena se marwi hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Nabuwat ki khilafat tees saal rahegi.
Hawala: ise Imam Abu Dawood, Tirmidhi, Nasai, Ahmad, Hakim aur kai aimma ne riwayat kiya.
~ 32 ~
Kalam: Ye hadees sahih hai. Aur sahih baat ye hai ke khilafate rashida ke tees(30) saal Hazrat Ali alaihi salam par nahi balke sayyidna Imam Hassan alaihi salam par mukammil hote hai. Isliye aap bhi khalifae raashid hai.

Hadees 35 :
عن النّزاؿ بن سبِة قاؿ. . . فقلنا حدّثنا عن أبِ بکر فقاؿ : ’’ذاک إمرء سَّاه االله صدّيقا علٰي لساف جبِيل
و مُمّد صلي االله عليهما .‘‘
Hazrath Nazal bin sabrah se riwayath hai ke humne(Hazrath Ali ul murtaza razi allahu anhu) se arz ki ke Hazrath Abu bakar razi allahu anhu ke baareme kuch bayan farmaiye to unho(razi allahu anhu)ne farmaya: Abu Bakar razi allahu anhu wo shaksiyat hai jinka laqab Allah rabbul izzat ne Hazrath Jibraeel alaihi salam aur Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ki zaban se “Assiddeeq” rakha.
Hawala: Ise imam Hakim ne riwayath kiya.
Kalam: Iski sanad Hassan hai aur ye baat kai muqtalif riwayath se sabit hai ke Abu bakar razi allahu anhu ka laqab “Assiddeeq” asman se nazil farmaya gaya.

Hadees :36
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلی الله عليو وآلو وسلم : لَوْکَافَ نَبِِّّ بَػعْدِيْ لَکَافَ عُمَرُ بْنُ
الَْْطَّابِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وقَاؿَ ىَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .
Hazrath Uqba bin Amir razi allahu anhu se riwayath hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne irshad farmaya: Agar mere baad koi nabi hota to wo umar bin khataab hote.
Hawala: Is Hadees ko Imam Tirmidhi, Ahmad bin hambal, Hakim, Tabarani aur Ruyani ne riwayath kiya hai.
Kalam: Imam Tirmidhi ne farmaya: Ye Hadees Hassan hai. Imam hakim ne farmya: ye hadees sahih hai.

Hadees :37
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : کَافَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم مُضْطَجِعًا فِِ بَػيْتَِّْ، کَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْوِ. أَوْ
سَاقَػيْوِ . فَاسْتَأْذَفَ أَبُػوْبَکْرٍ فَأَذِفَ لَوُ. وَ ىُوَ عَلَي تِلْکَ الحَْاؿِ . فَػتَحَدَّثَ ثَُُّ اسْتَأْذَفَ عُمَرُ فَأَذِفَ لَوُ. وَ ىُوَ کَذَلِکَ .
فَػتَحَدَّثَ ثَُُّ اسْتَأْذَفَ عُثْمَافُ. فَجَلَسَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : وَسَوَّي ثِيَابَوُ. قَاؿَ مَُُمَّدٌ : وَ لَا
أَقُػوْؿُ ذَلِکَ فِِْ يَػوٍْ وَاحِدٍ. فَدَخَلَ فَػتَحَدَّثَ. فَػلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَ لَ أَبُػوْبَکْرٍ فَػلَم تَػهْتَشَّ لَوُ وَ لََْ تُػبَالِوِ.
~ 33 ~
ثَُُّ دَخَلَ عُمَرُ فَػلَمْ تَػهْتَشَّ لَوُ وَ لََْ تُػبَالِوِ. ثَُُّ دَخَلَ عُثْمَافُ فَجَلَسْتَ وَ سَوَّيْتَ ثِيَابَکَ فَػقَاؿَ : أَلاَ أَسْتَحْيِيْ مِنْ
رَجُلٍ تَسْتَحْيِيْ مِنْوُ الْمَلَائِکَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
Hazrath Ayesha razi allahu anha bayan karti hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam mere ghar me (bistar par) lete hue the, Us alam me ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ki dono mubarak pindliya kuch zahir horahi thi, Hazrath Abu Bakar razi allahu anhu ne ijazat talab ki to Aap sallallahu alaihi wa sallam ne ijazat dedi aur Aap sallallahu alaihi wa sallam isi tarah lete rahe aur guftugu farmate rahe, phir Hazrath Umar razi allahu ta’ala anhu ne ijazat talab ki to Aap sallallahu alaihi wa sallam ne ijazat dedi. Jabke Aap sallallahu alaihi wa sallam usi tarah lete rahe aur guftugu farmate rahe, phir Hazrath Usman razi allahu anhu ne ijazat talab ki to Huzoor sallallahu alaihi wa sallam ne uthkar baitgaye aur apne kapde durust karliye. Muhammad raawi kehte hai ke mai ye nahi kehta ke ye ek din ka waqiya hai. Hazrath usman razi allahu anhu akar baten karte rahe, jab wo chalegaye to hazrath ayesha razi allahu anha ne arz kiya. Ya Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam Abu bakar razi allahu anhu aye to Aap sallallahu alaihi wa sallam ne unka fikr wa ehteram nahi kiya, Hazrath Umar razi allahu anhu aye tab bhi Aap sallallahu alaihi wa sallam ne koi fikr wa ehteram nahi kiya aur jab Hazrath Usman razi allahu ta’ala anhu aye to Aap sallallahu alaihi wa sallam uthkar baithgaye aur apne kapde durust karliye? Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Mai us shaks se kaise haya na karun jisse farishte bhi haya karte hai.
Hawala: Is hadees ko Imam Muslim, Ibne hibaan, Abu ya’ali aur baihaqi ne riwayat kiya hai.
Kalam: Ye hadees ke Huzoor Nabi Akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: “Meri ummat me se sabse zyada hayadaar usman bin afaan hai” kai sahaba ekraam se marwi hai aur ye hadees Aapki aala manqabat me mashoor aur jamay hai.

Hadees :38
عن النبِ صلي الله عليو وآلو وسلم، قاؿ : مَن کنتُ مولاه فعلیّ مولاه .
Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Jiska mai maula hoon, Uska Ali maula hai.
Hawala: ise Imam Tirmidhi, Nasai, Ibne Maja, Ahmad bin hambal, Hakim, Tabarani, Ibne Abi shaiba, Abdul Razzaq aur muhaddiseen ki ek badi jamat ne riwayath kiya hai.
Kalam: Ye hadees mutawatir hai. Aur pachis se zaid sahaba ekram se marwi hai. Is hadees ki ahle sunnat ko bohot zarurat hai.
Shah waliullah Muhaddis dehelvi farmate hai:
~ 34 ~
“ و فا کرم ا
علی مرتضی ا ست
مرحومہ حضرت
ین ا مُت
ل ا ر
ّ
تحِ ا و لله ھز۔
ج
تعالیٰ و “
Is ummate marhuma me(faateh awwal) wilayat ka darwaza sabse pehle kholne wale fard Hazrath Ali al murtaza karamallahu ta’ala wajho hai.
ی ز،
ٰ
لہ
ا لا
ما ت
فہی
لن
دہلوی، ا
ا ر و لی ا للہ محدت
)113 : )ش 1

Hadees :39
عن أبِ بكرة رضي الله عنو، أخرج النبِ صلى الله عليو وسلم ذات يو الحسن، فصعد بو على المنبِ، فقاؿ:
ابنِ ىذا سيد، ولعل الله أف يصلح بو بيْ فئتيْ من المسلميْ.
Hazrath Abu bakar razi allahu ta’ala anhu kehte hai ke Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam Hazrath Hassan razi allahu ta’ala anhu ko ek roz bahar lekar nikle aur unko mimbar par chadakar irshad farmaya ke ye mera beta sayyid hai aur ummeed hai ke Allah ta’ala uske zariye se musalmano ke do girohon me sulah karadega.
Hawala: Ise imam Bukhari, Tirmidi, Nasai, Ahmad, Hakim, Tabarani, aur Muhaddiseen ki ek badi jamat ne riwayath kiya hai.
Afzaliyat: :
Hamare shaykh, shaykh ul islam farmate hai:
Sayyidna siddiqe akbar razi allahu anhu ki fazilat aur sayyidna ali al murtaza razi allahu anhu ki fazilat ka bayan padhkar inme bahimi tazaa diya tan qaz tasawur nahi karna chahiye. Dono ki fazilato ki haqiqat ye hai ke hazrath ali al murtaza razi allahu anhu aur jumla ahle baith athhaar ki shaan me warid hui hai kisi aur ki shan me shaksi taur par nahi hui jabke sayyidna siddiqe akbar razi allahu ki fazilat, faraiz khilafat, aqamate deen, islam aur ummat ki zimmedariyo se mutalliq hai. Aimma ne afzaliyat ki jo tarteeb bayan ki hai wo khilafat zahiri ki tarteeb par qayim hai. Wilayat batini jo “Man kunto maula fa’ali maula” ke zariye hazrath ali razi allahu anhu ko ata hui usme wahi yakta hai. Isi wajah se wilayate kubra aur gause uzma ke hamil afrad bhi Aap razi allahu anhu ki aulad me se hai. Haqiqat to ye hai ke ye dono juda juda nawiyat ki fazilate hai.
~ 35 ~

As-habe Rasool sallallahu alaihi wa sallam:

Hadees 41 :
طُوبََ لِمَنْ « : عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُْْدْرِيِّ، عَنْ رَسُوؿِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قَاؿَ: طُوبََ لِمَنْ رَآؾَ وَآمَنَ بِكَ، قَاؿَ
رَآنِِ وَآمَنَ بِِ وَطُوبََ، ثَُُّ طُوبََ لِمَنْ آمَنَ بِِ وَلََْ يَػرَنِِ.
رواه ابن حباف
Hazrath Abu saeed khudri razi allahu anhu riwayath karte hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Jisne mujhe iman ki halat me dekha aur mujhpar iman laya uske liye khush khabri hai aur uske liye do baar khush khabri hai jo mujhe bin dekhe iman laya.
Hawala: is hadees ko imam ibne hibaan aur imam ahmad ne riwayath kiya.
Kalam: Ye Hadees sahih hai aur Abu saeed khudri razi allahu anhu ke alawa Abu Huraira, Abu umama, Abdullah bin busr, Anas bin malik aur deegar sahaba ekram razi allahu anhum se bhi marwi hai. Aur us hadees me shaane sahabiyat ke sath ahle iman ke liye bhi khush khabri hai jo Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam par iman rakhte hai aur subho shaam Aap sallallahu alaihi wa sallam ko yaad karte hai.

Hadees 41 :
لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِِ، فَػلَوْ أَفَّ « : عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُْدْرِيِّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْوُ، قَاؿَ: قَاؿَ النَّبُِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ
» أَحَدَكُمْ أَنْػفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَىَبًا مَا بَػلَغَ مُدَّ أَحَدِىِمْ، وَلاَ نَصِيفَو
Hazrath Abu saeed khudri razi allahu anhu riwayath karte hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne irshad farmaya ke mere as-haab ko bura bhala na kaho pas agar koi tum me se uhud pahad ke barabar bhi kharch kare to mere as-haab ke ek mud(sair bhar wazan) ya aadhe(ke sawab) ke barabar bhi (sawab ko) nahi pahunchsakta.
Hawala: is hadees ko imam Bukhari,Muslim, Tirmidhi, Abu Dawood, Nasai aur Ahmad ne riwayath kiya.
Kalam: Ye Hadees aur bhi kai tariq se marwi hai. Sahaba ekraam rizwanallahu ta’ala ajmaeen basmool Hazrath mawiya razi allahu anhu par la’an ta’an karna aur sab o sitam karna haram hai. Aur aise karna lanat ka bais hai. Yehi ahle sunnat ka chauda sau(1400) saal se aqeeda hai.
~ 36 ~

Auliya Allah:

Hadees 42 :
عَنْ أَبِِ ىُرَيْػرَةَ رضي الله عنو قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : إِفَّ االلهَ قَاؿَ : مَنْ عَادَي لَِ
وَلِيّاً، فَػقَدْ آذَنْػتُوُ بِالحَْرْبِ، وَمَا تَػقَرَّبَ إِلَََّ عَبْدِيِ بِشَيئٍ أَحَبَّ إِلَََّ مَِِّا افْػتَػرَضْتُ عَلَيْوِ، وَمَا يَػزَاؿُ عَبْدِي، يَػتَػقَرَّبُ
إِلَََّ بِالنَّػوَافِلِ حَتََّّ أُحِبَّوُ، فَإِذَا أَحَ بَبْتُوُ : کُنْتُ سََْعَوُ الَّذِي يَسْمَعُ بِوِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُػبْصِرُ بِوِ، وَيَدَهُ الَّتَِّ يَػبْطِشُ بِِا،
وَرِجْلَوُ الَّتَِّ يَْْشِي بَِِا، وإفْ سَأَلَنِِ، لَُْعْطِيَػنَّوُ، وَلَئِنِ اسْتَػعَاذَنِِ، لَُْعِيْذَنَّوُ، وَمَا تَػرَدَّدْتُ عَنْ شَيئٍ أَنَا فَاعِلُوُ تَػرَدُّ دِي
عَنْ نَػفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَکْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَکْرَهُ مَسَاءَتَو . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .والبيهقي وابن حباف
Hazrath Abu Huraira razi allahu ta'ala anhu riwayath karte hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Allah ta'ala farmata hai: Jo mere kisi wali se dushmani rakhe mai usse elaane jung karta hoon aur mera banda aisi kisi cheez ke zariye qurb nahi paata jo mujhe faraiz se zyada mehbub ho aur mera banda nafli ibadaat ke zariye barabar mera qurb hasil karta rehta hai yahan tak ke mai usse muhabbat karne lagta hoon aur jab mai usse muhabbat karta hoon to mai uska kaan banjata hoon jisse wo sunta hai aur uske ankh banjata hoon jisse wo dekhta hai aur uska hath banjata hoon jisse wo pakadta hai aur uska pao banjata hoon jisse wo chalta hai. Agar wo mujhse sawal karta hai to mai use zaroor ata karta hoon aur agar wo meri panah maangta hai to mai zaroor use panah deta hoon. Maine jo kaam karna hota hai usme kabhi is tarah mutardad nahi hota jaisa banda momin ki jaan lene me hota ho. use maot pasand nahi aur mujhe uski takleef pasand nahi.
Hawala: Ise Imam Bukhari, Ibne Hibaan aur Baihaqi ne riwayath kiya.

Hadees 43 :
عَنْ أَسََْاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رضي االله عنها قَالَتْ : سََِعْتُ رَسُ وؿَ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم يَػقُوْؿُ : أَلاَ أَنَّبِئُکُمْ
بِِِيَارِکُمْ؟ قَالُوْا : بَػلَي، يَارَسُوْؿَ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم قَاؿَ : خِيَارُکُمُ الَّذِيْنَ إِذَا رُؤُوْا، ذکُِرَ االلهُ عزوجل .
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَو وَأَحَْْدُ وَالْبُخَارِيُّ فِِ الَْدَبِ .
Hazrath Asma binte yazeed razi allahu anha se riwayath hai ke maine Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ko farmate hue suna: Kya mai tumhe tum me se sabse behtar logo ke baareme khabar na doon? Sahaba ekram razi allahu anhum ne arz kiya: Ya Rasoolallah! Kyun nahi. Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Tum me se behtar log wo hai ke jab unhe dekha jaye to Allah ta’ala ki yaad ajaye.
~ 37 ~
Ise Imam bukhari ne adab me, Ibne Maja, Ahmad bin hambal aur Tabarani ne riwayath kiya.
Kalam: Ye hadees Asma binte yazeed razi allahu anha ke alawa Abdullah bin Mas’ood, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Malik ashari razi allahu ta’ala anhum aur deegar kai sahaba wa tabaeen se marwi hai.

Hadees 44 :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما قَاؿَ : قِيْلَ يَا رَسُوْؿَ االلهِ، أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْػرٌ؟ قَاؿَ : مَنْ ذکََرَکُمُ االلهَ رُؤْيَػتُوُ وَزَادَ
فِِ عِلْمِکُمْ مَنْطِقُوُ وَذکََرَکُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُوُ. رَوَاهُ أَبػوُْيَػعْلَي وَعَبْدُ بْنُ حَْيْدٍ وَمَْْوَهُ أَبُػوْنُػعَيْمٍ .
Hazrath Abdullah bin Abbas razi allahu ta’ala anhuma se riwayath hai ke arz kiya gaya: ya Rasoolallah! Hamare behtareen humnasheen kaun log hai? Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Aisa humnasheen jiska dekhna tumhe Allah ta’ala ki yaad dilaye aur jiski guftugu tumhare ilm me izafa kare aur jiska amal tumhe akhirat ki yaad dilaye.
Hawala: ise imam Abu ya’ali, Abd bin hameed, Abu Nuaim, Abdullah bin Mubarak, Ibne Abi aldunya aur Munziri ne riwayath kiya.
Kalam: Ye Hadees sanad me thodi daif ke bawajood hassan aur uska matan sahih hai.
Dunya me Qutub abdaal ke maujood hone ka bayan:
Hadees 45 :
عن شُرَيْحٌ بْنَ عُبَػيْدٍ، قَاؿَ: ذكُِرَ أَىْلُ الشَّاِ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِِ طَالِبٍ، وَىُوَ بِالْعِرَاؽِ، فَػقَالُوا: الْعَنْػهُمْ يَا أَمِيَْ
الْمُؤْمِنِيَْ. قَاؿَ: لَا، إِنِِّ سََِعْتُ رَسُوؿَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَػقُوؿُ: الْْ بْدَاؿُ يَكُونُوفَ بِالشَّاِ، وَىُمْ أَرْبَػعُوفَ
رَجُلًا، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَؿَ اللََُّّ مَكَانَوُ رَجُلًا، يُسْقَى بِِِمُ الْغَيْثُ، وَيُػنْتَصَرُ بِِِمْ عَلَى الَْْعْ دَاءِ، وَيُصْرَؼُ عَنْ أَىْلِ
الشَّاِ بِِِمِ الْعَذَابُ .
Hazrath ubaid bin shurai bayan karte hai ke Hazrath Ali bin abi talib razi allahu anhu ke haan ahle shaam ka zikr kiya gaya jabke wo iraq me(muqeem) the, to ahle iraq ne kaha: Aye ameerul momineen! Unhe bura bhala kahiye(ya unpar lanat bhejiye), to aap razi allahu anhu ne farmaya: Nahi. Maine Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ko farmate hue suna ke abdaal shaam me honge aur wo chalis(40) admi honge jab unse koi admi chal basega to Allah ta’ala uski jagah doosre admi ko le ayega( ayr yehi wo log hai) jinke zariye badal baraste hai aur jinke tawassul se dushmano par fatah wa nusrat talab ki jati hai aur ahle shaam se unke zariye azab ko tala jata hai.
Hawala: ise imam Ahmad bin hambal aur Tabarani ne riwayath kiya.
~ 38 ~
Kalam: Ye Hadees sahih hai. Abdal ke baareme ahadees tawatir darje ko pahunchi hai. Ye ali bin abi talib karam wallahu wajho al kareem ke alawa ubada bin samit, abdullah bin mas’ood, auf bin malik, abdullah bin umar, anas bin malik, abu darda, huzaifa bin yamaan, maaz bin jabal razi allahu ta’ala anhum aur tabaeen me se hasan basri, qatada aur deegar kai aimma se marwi hai.
Amaale aimma :
قاؿ الاما ابن ماجو فِ السنن: حَدَّثَػنَا يََْيََ بْنُ عُثْمَافَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيِْ بْنِ دِينَارٍ الحِْمْصِيُّ، وَكَافَ يُػعَدُّ مِنَ
الَْْبْدَاؿِ.
Imam Ibne Maja apni sunan me ek hadees riwayath karte hue apne ek shaykh ke bareme farmate hai: Hum se hadees bayan ki saeed bin kaseer bin dinar hamsi ne, aur abdalo me ek the.
) )سنن ابن ماجة, كِتَابُ الَْْطْعِمَةِ, بَابُ خُبْزِ الشَّعِيِْ# 3348
قاؿ البُخاري فِ التاريخ الكبيْ: فروة بن مُالد..وكانوا لا يشكوف أنو من الابداؿ مستجاب الدعوة.
Imam Bukhari apni kitab tarikh al kabeer me faroh bin majalid ke baareme farmate hai: unke baareme koi shak nahi tha ke aap abdalo me se the aur mustajab al daawa(jiski duaen qubool hoti ho) the.
Imam Jalaluddin suyuti ne الَْْبَػرُ الدَّاؿُّ عَلَى وُجُودِ الْقُطْبِ وَالَْْوْتَادِ وَالنُّجَبَاءِ وَالَْْبْدَاؿِ ke naam se ek mukammil kitab likhi hai jisme aapne ghaus, qutub, autaad(daata ki jama), abdal aur wagaira ke wajood ko kaseer ahadees aur aqwale aimma se sabit kiya hai.
Wilayat:
Hazrath Mujadid alfsani shaykh ahmad sarhindi rehmatullah alaihi farmate hai:
ا و لیاء ا
ا د و بدلا و نجباء و عامز
تعلق د ا ر د : ا قطا ت و ا و ت
ی ت
و لا
ِ
کہ بقر ت
و ر ا ہی ا ست لله ین
ا ر
ر ا ر و ا صل ا ندر ا ر سلوک عبار ت
ن
می
ہ
ب
،
ت
بلکہ ج ذ
ر ا ر ا ست ھا و
ی ی
ا ین ر ا ر و سرگرو ر ا
و پیشوا ی، و ا صلان
د ر ین ر ا ر کائن ا ست
ت
ل
و توسط و حیلو
ا ست
ن
می
ش
متعار فہ، نیز د ا خل
ز
کرم ا
علی مرتضی ا ست
: حضرت
ر گوا ر ا ن
ز
ی
منبع فیض ا ین لله تعلق د ا ر د
ت ا یشان
ھز ا لکریم، و ا ین منصب عظیم ا لشان
ج
تعالے و
ش د و قدم مبار ک ا نسرو ر علیہ
س
مقا م گوئیا
ی ی
د ر کرم ا
س مبار ک ا و ست
ر
ز
ی
للام
ل
و ا
ۃ ر
لو
ل
و علی ا ہ  ا لله فاطمہ و
ھز حضرت
ج
تعالی و
ا ین مقام بود ر ا ند،
ا ء ر عنصرے نیز ملاد
ل
ن
ا میر قبل ا ر
ذ ، ا نکار م کہ حضرت
ی
تک
شر
مقا م ت ا ا یشان
ی ی
حسنین ر ضی ا للہ عنہم د ر
حضرا ت
ین ر ا ر میر سید
ا ر
ی ت
ش کرا فیض و ہدا
س
ا ءر عنصرے و
ل
ن
چنانچہ بعد ا ر ھا ا ین ر ا ر و
ی
می
۔ ہ ز
د ن
ز
ی
میر سید ا یشان
وسطسط ا یشان
و مسلم
ۃ ض
مف
ی ا
ی
ت
حسنین تر
ش ا ت
حض
ب
ذ ا ین منصب عظیم ا لقدر
ُ
ا میر تمام ش
د و ر ر حضرت
تعلق د ا ر د ، و چون
ا ین مقام ت ا یشان
ز
ک
مر
~ 39 ~
س ا ر گرفت و د ر
ق
ا ئمہ ا ثنا عشر علے ا لترتیب و ا لتفصیل
بہریکے ا ر
ا یشان
گشت، و بعد ا ر ا ر تحال
ن بعد ا ر
ی
ح ی
م
ش
و
ر گوا ر ا ن
ز
ی
ا عصار ا ین
و ملجاء
ذ و ملاد
ی
س
بود ر ت ا
ت
ق
ش چند ا قطا ت و نجبای و
س
ا ن
ۃ لۃ ا یشات
ی و
ح
ب
بود ر و
ر گوا ر ا ن
ز
ی
میرسید وسطسط ا ین
ی ت
ش کرا فیض و ہدا
س
ا یشان
چار ر نیست۔
ز
ک
لحو بمر
بود ر ا ند ا طرا ف ر ا غیر ا ر
ہمہ ا یشان
Aur ek rah wo hai jo qurbe wilayath se talluq rakhti hai: Aqtab wa autaad aur badla aur najba aur aam auliya Allah isi raah se wasil hai, Aur raahe sulook isi raah se ibarat hai, balke mutarif jazba bhi isi me dakhil hai, aur isi raah me tawust sabit hai aur is raah ke waasileen ke peshwa aur unke sardar aur unke buzurgon ke mambe faiz hazrath ali karamallahu wajho al kareem, aur ye azeem us shaan mansab unse talluq rakhta hai. Is raah me goya Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ke dono qadam mubarak Hazrath ali razi allahu ta’ala ke mubarak sar par hai aur hazrat fatima aur hazrath hasnain karimain razi allahu anhum is maqam me unke sath shareek hai. Mai ye samajhta hoon ke hazrath ameer(ali) razi allahu anhu apni jasdi paidaish se pehle bhi is maqam ke malja wa mawa the, jaisa ke aap razi allahu anhu jasdi paidaish ke baad hai aur jise bhi faiz wa hidayat is raah se pahunchi inke zariye se pahunchi, kyunke wo is raah ke akhri nuqte ke nazdeek hai aur is maqam ka markaz inse talluq rakhta hai, aur jab hazrath ameer(ali) razi allahu anhu ka daor khatam hua to ye azeemul qadr mansab tarteebwaar hazrath hasnain karimain razi allahu anhum ko supurd hua aur unke baad wahi mansab aimma asna ashra me se har ek ko tarteebwaar aur tafseel se tafyuz hua, aur un buzurg ke zamane me aur isi taraf inke inteqal ke baad jis kisi ko bhi faiz aur hidayat pahunchi hai unhi buzurg logo ke zariye pahunchi hai, agarche aqtaab wa najbae waqt hi kyun na ho aur sab ke lamja wa mawa yehi buzurg hai kyunke atraf ko apne markaz ke sath alhaaq kiye bagair chaara nahi hai.
،
انی، مکتوت ا ت
) 252 ، مکتو ت نمبر : 123 ،251 : )ا مام رت انی مجدّد الف ت 3
Is ummat ko Allah kabhi bhi gumrahi par jama nahi karega:

Hadees 46 :
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ رضي الله عنو قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : إِفَّ أُمَّتَِّ لَا تََْتَمِعُ عَلَي
ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْػتُمُ اخْتِلَافًا فَػعَلَيْکُمْ بِالسَّ وَادِ الَْْعْظَمِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَو وَالطَّبَػرَانِِ .
Hazrath Anas bin malik razi allahu anhu se marwi hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Beshak meri ummat kabhi gumrahi par jama nahi hogi. Pas tum inme ikhtelaf dekho to tum par lazim hai ke sabse badi jamaat ko iqtiyar karo.
Hawala: is hadees ko imam ibne Maja aur tabarani ne riwayath kiya.
~ 40 ~
Kalam: sawade azam(sabse badi jamat) ke mutalliq ahadees Hazrath Anas bin malik razi allahu anhu ke alawa hazrath numan bin basheer, abdullah bin umar, abu umama, jabir bin abdullah razi allahu anhum se bhi marwi hai. Pas ye hadees hassan hai.

Hadees 47 :
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ رضي الله عنو قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : إِفَّ بَنِِ إِسْرَائِيْلَ افْػتَػرَقَتْ
عَلَي إِحْدَي وَسَبْعِيَْْ فِرْقَةً. وَإِفَّ أُمَّتَِّ سَتَػفْتَرِؽُ عَلَي ثِنْتَػيِْْ وَسَبْعِيَْْ فِرْقَةً. کُلُّهَا فِِ ال نَّارِ ، إِلَّا وَاحِدَةً. وَىِيَ
الَْْمَاعَة . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَو وَأَحَْْدُ وَأَبُػوْيَػعْلَي .
Hazrath Anas bin malik razi allahu anhu se riwayat hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Yaqeenan bani israeel iketthar(71) firqo me taqseem hogaye the aur meri ummat yaqeenan bahattar(72) firqo me taqseem hojayegi. Wo sab dozaq me jayenge siwaye ek ke aur wo jamat hai.

Hadees 48 :
عَنْ أَبِِ ذَرٍّ رضي الله عنو عَنِ النَّبِِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم أَنَّوُ قَاؿَ : اثْػنَافِ خَيْػرٌ مِنْ وَاحِ دٍ، وَثَلاثَةٌ خَيْػرٌ مِنِ
اثْػنَػيِْْ، وَأَرْبَػعَةٌ خَيْػرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ، فَػعَلَيْکُمْ بِالَْْمَاعَةِ، فَإِفَّ االلهَ عزوجل لَنْ يََْمَعَ أُمَّتَِّ إِلاَّ عَلَي ىُدًي. رَوَاهُ أَحَْْدُ . Hazrath Abu zar razi allahu anhu riwayat karte hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Do (shaks) ek se behtar hai aur teen(shaks) do se behtar hai, aur chaar(shaks) teen se behtar hai, pas tum par lazim hai ke jamat ke sath raho, yaqeenan Allah ta’ala meri ummat ko kabhi hidayat ke siwa kisi shay par ikhatta nahi karega.
Hawala: is hadees ko imam Ahmad bin hambal ne riwayat kiya.
Kalam: Apne deegar shuwahid ke sath ye hadees hassan hai. Imam hakim ne apni kitab al mustadrak me ummat ki sabse badi jamat ka sath ikhteyar karne ke mutalliq kam-o-besh chabbees(26) ahadees riwayath ki hai.
Khawarij:

Hadees 49 :
أخرج البخاري فِ صحيحو فِ ترجُة الباب : قَوؿُ االلهِ تَػعَالَی : )وَمَا کَافَ االلهُ لِيُضِلَّ قَومًا بَػعْدَ إِذْ ىَدَاىُمْ حَتَّی
يُػبَيَِْ لََمُْ مَا يَػتَّػقُوفَ ) ( 995 ( وَ کَافَ ابْنُ عُمَرَ رضي االله عنهما يَػرَاىُمْ شِرَارَ خَلْقِ االلهِ، وَ قَاؿَ : : التوبة، 9
إِنَّػهُمُ انْطَلَقُوا إِلَی آيَاتٍ نَػزَلَتْ فِِ الْکُفَّارِ فَجَعَلُوْىَا عَلَی الْمُؤْمِنِيَْْ .
~ 41 ~
و قاؿ العسقلانِ فِ الفتح : و صلو الطبِي فِ مسند علي من تِذيب الآثار من طريق بکيْ بن عبد االله بن
الْشج : أنَّوُ سَأؿَ نَافِعًا کَيْفَ کَافَ رَأی ابْنُ عُمَر فِِ الحَْرُوْرِيَةِ؟ قَاؿَ : کَافَ يَػرَاىُمْ شِرَارَ خَلْقِ االلهِ، انْطَلَقُوا إِلَی
آيَاتِ الْکُفَّارِ فَجَعَلُوىَا فِِ الْمُؤْمِنِيَْْ .
Imam Bukhari ne apni sahih me baab ke unwan ke taur par ye hadees riwayath ki hai: Allah ta’ala ka farman hai: “Aur Allah ki shaan nahi ke wo kisi qaum ko gumrah karde. Uske baad ke usne unhe hidayat se nawazdiya ho, yahan tak ke wo unke liye wo cheez wazeh farmade jinse unhe pardez karna chahiye.” Aur (Abdullah) bin umar razi allahu anhuma un(khawarij) ko Allah ta’ala ki badtareen makhlooq samajhte the. (kyunke) unhone Allah ta’ala ki un ayaat ko liya jo kafiro ke haq me nazil hui thi aur unka itlaq mumin par karna shuru kardiya.”
Kalam: Aur imam Asqalani “Fath ul bari” me bayan karte hai ke imam tabari ne is hadees ko tahzeeb al asaar se bakeer bin abdullah bin umar razi allahu anhuma ki huzoor ye (khawarij) ke baareme kya raye thi? To unhone farmaya: wo unhe Allah Ta’ala ki maqlooq ke badtareen log khayal karte the. Jinhone Allah ta’ala ki un ayaat ko liya jo kafir ke haq me nazil hui thi aur unka itlaq mumin par kiya.
Hadees 50 :
عَنْ أبِِ سَعِيْدٍ الُْْدْرِيِّ رضی الله عنو يَػقُوؿُ : بَػعَثَ عَلِيُّ بْنُ أبِِ طَالِبٍ رضی الله عنو إِلَی رَسُوؿِ االلهِ صلی الله
عليو وآلو وسلم مِنَ اليمن بِذُىَيْبَةٍ فِِ أدِيٍَْ مَقْرُوْظٍ لََْ تََُصَّلْ مِنْ تُػرَابَِِا. قَاؿَ : فَػقَسَمَهَا بَػيَْْ أرْب ػعَ ةِ نَػفَرٍ بَػيَْْ عُيَػيْػنَةَ
ابْنِ بَدْرٍ وَ أقْػرَعَ بْنِ حَابِسٍ وَ زَيْدِ الَْْيْلِ وَ الرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَ إِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَػقَاؿَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِوِ :
کُنَّا مَْْنُ أحَقَّ بَِِذَا مِنْ ىَؤُلَاءِ قَاؿَ : فَػبَػلَغَ ذَلِکَ النَّبَِِّ صلی الله عليو وآلو وسلم، فَػقَاؿَ : ألاَ تَأمَنُػوْنِِ وَ أنَا أمِيُْْ
مَنْ فِِ السَّمَاءِ يَأتِينِِ خَبَػرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَ مَسَاءً، قَاؿَ : فَػقَاَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْػنَػيِْْ، مُشْرِؼُ الْوَجْنَتَػيِْْ، نَاشِزُ
الَْبْػهَةِ، کَثُّ اللِّحْيَةِ، مَُْلُوؽُ الرَّأسِ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ. فَػقَاؿَ : يَارَسُوؿَ االلهِ، اتَّقِ االلهَ، قَاؿَ : وَيْػلَکَ أوَلَسْتُ أحَقَّ
أىْلِ الْرْضِ أفْ يَػتَّقِيَ االلهَ؟ قَاؿَ : ثَُُّ وَلَّی ال رَّجُلُ، قَاؿَ خَالِدُ بْنُ الوليد : يَا رَسُوؿَ االلهِ! ألاَ أضْرِبُ عُنُػقَوُ؟ قَاؿَ :
لاَ، لَعَلَّوُ أفْ يَکُوفَ يُصَلِّي. فَػقَاؿَ خَالِدٌ : وَ کَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَػقُوؿُ بِلِسَانِوِ مَا لَيْسَ فِِ قَػلْبِوِ، قَاؿَ رَسُوؿُ االلهِ صلی
الله عليو وآلو وسلم : إِنِِّ لََ أوْمَرْ أفْ أنْػقُبَ عَنْ قُػلُوبِ النَّاسِ، وَلاَ أشُقَّ بُطُونَػهُمْ، قَاؿَ : ثَُُّ نَظَرَ إِلَيْوِ وَىُوَ
مُقَفٍّ، فَػقَاؿَ : إِنَّوُ يََْرُجُ مِنْ ضِئْضِيئِ ىَذَا قَػوٌْ يَػتْػلُوْفَ کِتَابَ االلهِ رَطْبًا لَا يََُاوِزُ حَنَاجِرَىُمْ يَْْرُقُػوْفَ مِنَ الدِّ يْنِ کَما
يَْْرُؽُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. وَ أظُنُّوُ قَاؿَ : لَئِنْ أدْرَکْتُػهُمْ لَْقْػتُػلَنَّػهُمْ قَػتْلَ ثََُوْدَ. مُتَّػفَقٌ عَ لَيْوِ .
~ 42 ~
Hazrath Abu saeed khudri razi allahu anhu farmate hai ke hazrath ali razi allahu anhu ne yemen se Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ki khidmat me chamde ke thaile me bharkar kuch sona bheja, jisse abhi tak mitti bhi saaf nahi ki gayi thi. Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne wo sona char admiyo me taqseem farmadiya, aina bin badar, iqra bin habis, zaid bin qail aur chauthe alqama ya amir bin tufail ke darmiyan. Us par aap sallallahu alaihi wa sallam ke as-hab me se kisine kaha: unlogo se to hum zyada haqdar the. Jab ye baat Huzoor nabi akram sallallahu alaihi wa sallam tak pahunchi to Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Kya tum mujhe amanatdaar shumar nahi karte? Halanke asman walo ke nazdeek to mai ameen hoon. Uski khabre to mere paas subho shaam ati rehti hai. Rawi ka bayan hai ke phir ek admi khada hogaya jiski ankhen andar ko dhansi hui, ruqsaro ki haddiya ubhri hui, oonchi peshani, ghani dadi, sar mundha hua aur ooncha tehband baandhe hue tha, wo kehne laga: Ya Rasoolallah! Khuda se daro, Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Tu halak ho, kya mai tamam ahle zameen se zyada khuda se darne ka mustahaq nahi hoon? So jab wo admi jane ke liye muda to Hazrath Khalid bin walid razi allahu anhu ne arz kiya: Ya Rasoolallah! Mai iski gardan na udadun? Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: aisa na karo, shayad ye namazi ho, Hazrath khalid bin walid ne arz kiya: bohot se aise namazi bhi to hai ke jo kuch unke zaban par hai wo dil me nahi hota. Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Mujhe ye hukum nahi diya gaya ke logo ke dilo me naqb lagaun aur unke peet chaak karun. Rawi kehte hai ke wo palta to Aap sallallahu alaihi wa sallam ne phir uski janib dekha to farmaya: uski pusht se aise log paida honge jo Allah ki kitab ki tilawat se zaban tar rakhenge, lekin quran unke halaq se neeche nahi utrega. Deen se is tarah nikaljayenge jaise teer shikar se paar nikal jata hai. Mera khayal hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne ye bhi farmaya tha ke agar mai in logo ko paun to qaum shamood ki tarah unhe qatl kardoon.
Hawala: ise imam Bukhari, Muslim, Ahmad aur deegar kai aimma ne riwayat kiya.

Hadees 51 :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي االله عنهما قَاؿَ : ذکََرَ النَّبُِِّ صلی الله عليو وآلو وسلم : اللَهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِِ شَامِنَا اللَّهُمَّ
بَارِکْ لَنَا فِِ يََْنِنَا قَالُوا : يَا رَسُوؿَ االلهِ، وَ فِِ مَّْدِنَا؟ قَاؿَ : اللَهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِِ شَامِنَا اللَهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِِ يََْنِنَا،
قَالُوا : يَا رَسُوؿَ االلهِ، وَ فِِ مَّْدِنَا فَأظُنُّوُ قَاؿَ فِِ الثَّالِثَةِ : ىُنَاکَ الزَّلَازِؿُ وَ الْفِتََُ، وَ بَِِا يَطْلُعُ قَػرْفُ الشَّيْطَافِ. رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ أحْْْدُ . وَ قَاؿَ أبُو عِيْسَی : ىَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . Hazrath (Abdullah) bin umar razi allahu anhuma riwayat karte hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne dua farmai: Aye Allah! Hamare liye hamare shaam me barkat ata farma, Aye Allah! Hame hamare yemen me barkat ata farma, (baaz) logo ne arz kiya: Ya Rasoolallah! Hamare najd me bhi? Aap sallallahu alaihi wa sallam ne
~ 43 ~
(phir) dua famai: Aye Allah! Hamare liye hamare shaam me barkat ata farma, Aye Allah! Hame hamare yemen me barkat ata farma, (baaz) logo ne (phir) arz kiya: Ya Rasoolallah! Hamare najd me bhi? Mera khayal hai ke Aap sallallahu alaihi wa sallam ne teesri martaba farmaya: wahan zalzale aur fitne honge aur shaitan ka sing (fitna wahabiyat) wahin se niklegi.
Hawala: ise imam Bukhari, Tirmidhi, Ahmad, Ibne Hibaan aur Tabarani ne riwayath kiya.
Kalam: khawarij ka wajood har daor me raha hai ye aajke daor me bhi maujood hai magar logo ko inki pehchan nahi hai.
Allama ibne taimiya apni kitab al nabuwat me bayan karte hai:
وکذلک الْوارج: لما کانوا أىل سيف وقتاؿ، ظهرت مُالفتهم للجماعة؛ حيْ کانوا يقاتلوف الناس وأما اليو
فلا يعرفهم أکثر الناس .
Aur isi tarah khawarij hai ke jab unhone islah uthaliya aur baghawat karte hue(musalmano se) jung ki aur logo se qatal karne lage to unki jamate muslima se mukhalifat wa adawat zahir hogai taa hum asar hazir mai bhi (deen ka lubhada odne ki wajah se) logo ki akshariyat unhe pechan nahi pati.
) )ابن تيمية، النبوات: 222
Fitna takfeer:
Hadees 52 :
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي االله عنهما أَفَّ النَّبَِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم قَاؿَ : إِذَا کَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَػقَدْ بَاء بَِِا
أَحَدُهَُُا.
مُتَّػفَقٌ عَلَيْوِ وَىَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ .
Hazrath Abdullah bin umar razi allahu anhuma riwayath karte hai ke Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: jab koi shaks apne (musalman) bhai ko kafir kehta hai to dono me koi ek shaks us kufr ke sath laota(yani agar jise kahagaya wo kafir hua to kehne wala khud kafir hojayega).
Ise Imam Malik , Ahmad bin hambal, Bukhari, Muslim ne riwayath kiya.
~ 44 ~

Hadees 53 :
عَنْ أُسَ امَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رضي االله عنهما قَاؿَ: بَػعَثَػنَا رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم إِلََ الحُْرَقَةِ مِنْ
جُهَيْػنَةَ، فَصَبَّحْنَا الْقَوَْ، فَػهَزَمْنَاىُمْ، وَلحَِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الَْْنْصَارِ رَجُلًا مِنْػهُمْ، فَػلَمَّا غ شِيْػنَا قَاؿَ: لَا إِلَوَ إِلَّا
االلهُ. فَکَفَّ عَنْوُ الَْنْصَارِيُّ، وَطَعَنْتُوُ بِرُمُِْي حَتََّّ قَػتَػلْتُوُ. قَاؿَ : فَػلَمَّا قَدِمْنَا، بَػلَغَ ذَلِکَ النَّبَِِّ صلي الله عليو وآلو
وسلم فَػقَاؿَ لَِ : يَا أُسَامَةُ! أَقَػتَػلْتَوُ بَػعْدَ مَا قَاؿَ لَا إِلَوَ إِلَّا االلهُ؟ قَاؿَ : قُػلْتُ : يَا رَسُوْؿَ االلهِ؟ إِنَََّّا کَافَ مُتَػعَوِّذًا،
قَاؿَ : فَػقَاؿَ : أَقَػتَػلْتَوُ بَػعْدَ مَا قَاؿَ لَا إِلَوَ إِلَّا االلهُ؟ قَاؿَ : فَمَا زَاؿَ يُکَرِّرُىَا عَلَيَّ حَتََّّ تَََنَّػيْتُ أَنِِّ لََْ أَکُنْ أَسْلَمْتُ
قَػبْل ذَلِکَ الْيَػوِْ. مُتَّػفَقٌ عَلَيْوِ . وفِ رواية : فَدَعَاهُ فَسَأَلَوُ، فَػقَاؿَ : لََِ قَػتَػلْتَوُ؟ قَاؿَ : يَا رَسُوْؿَ االلهِ، أَوْجَعَ فِِ الْمُسْلِمِيَْْ، وَقَػتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا،
وَسَََّي لَوُ نَػفَرًا. وَإِنِِّ حََْلْتُ عَلَيْوِ، فَػلَمَّا رَأَي السَّيْفَ، قَاؿَ : لَا إِلَوَ إِلَّا االلهُ. قَاؿَ رَسُوْؿُ االله صلي الله عليو وآلو
وسلم : أَقَػتَػلْتَوُ؟ قَاؿَ : نَػعَمْ : قَاؿَ : فَکَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَوَ إِلَّا االلهُ إِذَا جَاءَتْ يَػوَْ الْقِيَامَةِ؟ قَاؿَ : يَا رَسُوْؿَ االلهِ
اسْتَػغْفِرْلَِ. قَاؿَ : وَکَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِ لَوَ إِلَّا االلهُ إِذَا جَاءَتْ يَػوَْ الْقِيَامَةِ؟ قَاؿَ : فَجَعَلَ لَا يَزِيْدُهُ عَلَي أَفْ يَػقُوْؿَ :
کَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَوَ إِلَّا االلهُ إِذَا جَاءَتْ يَػوَْ الْقيَامَةِ؟
مُتَّػفَقٌ عَلَيْوِ .
Hazrath usama bin ziyad bin harisa razi allahu anhuma riwayath karte hai ke Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ne hame jihad ke liye huraqa ke taraf rawana kiya jo qabila juhaina ki ek shakh hai. Hum subho shaam pahunchgaye aur unhe shikast dedi. Maine aur ek ansari ne milkar us qabile ke ek shaks ko gherliya, jab hum us par ghalib agaye to usne kaha: ا ا
َ
إِلّ
َ
لاَ إِلَز للهُ ansari ne to (uski zaban se) kalma sunkar alag hogaya lekin maine neza maar kar use halak kardala. Jab hum wapas aye to Huzoor nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne mujhe farmaya: Aye usama! Tumne use kalma padhne ke baad qatal kiya hai? Maine arz kiya: Ya Rasoolallah! Usne jaan bachane ke liye kalma padha tha. Aap sallallahu alaihi wa sallam ne phir farmaya: Tumne use kalma padhne ke baad qatal kiya hai? Huzoor sallallahu alaihi wa sallam baar baar ye kalimaat dohra rahe the aur mai afsos kar raha tha ke kaash aaj se pehle islam na laya hota.
Ek aur riwayath me hai: Huzoor nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne Hazrath usama razi allahu anhu ko bulakar daryaft kiya ke tumne kyun qatal kiya? Arz kiya: Ya Rasoolallah! Usne musalmano ko takleef di, chand sahaba kiraam ka naam lekar bataya ke fula fula ko usne shaheed kiya hai. Maine uspar hamla kiya jab usne talwar dekhi to faoran kaha: ا ا
َ
إِلّ
َ
لاَ إِلَز للهُ Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: tumne use
~ 45 ~
qatal kardiya? Arz kiya: ji Huzoor! Farmaya: jab roz-e-qayamat ا ا
َ
إِلّ
َ
لاَ إِلَز للهُ ka kalima ayega to tum uska kya jawab doge? Arz kiya: Ya Rasoolallah! Mere liye isteghfar kijiye. Aap sallallahu alaihi wa sallam ne phir farmaya: jab roz-e-qayamat ا ا
َ
إِلّ
َ
لاَ إِلَز للهُ ka kalima ayega to tum uska kya jawab doge? Huzoor sallallahu alaihi wa sallam baar baar ye kalimaat dohra rahe the ke jab roz-e-qayamat ا ا
َ
إِلّ
َ
لاَ إِلَز للهُ ka kalima ayega to tum uska kya jawab doge?
Hawala: is hadees ko imam Bukhari wa Muslim ne riwayath kiya.

Hadees 54 :
عَنْ حُذَيْػفَةَ رضي الله عنو قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : إِفَّ مَا أَتَََوَّؼُ عَلَيْکُمْ رَجُلٌ قَػرَأَ
الْقُرْآفَ حَتََّّ إِذَا رُئِيَتْ بَػهْجَتُوُ عَلَيْوِ وَکَافَ رِدْئًا لِلِْْسْلَاِ غَيْػرَهُ إِلََ مَاشَاءَ االلهُ فَانْسَلَخَ مِنْوُ وَ نَػبَذَهُ وَرَاءَ ظُهْرِهِ وَ
سَعَي عَلَي جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْکِ قَاؿَ : قُػلْتُ : يَا نَبَِِّ االلهِ، أَيُّػهُمَا أَوْلََ بِالشِّرْکِ الْمَرْمِيُّ أَِ الرَّامِ ي قَاؿَ :
بَلِ الرَّامِي . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّافَ وَالْبَػزَّارُ وَالْبُخَارِيُّ فِِ الْکَبِيِْْ، إِسْنَادُهُ حَسَنٌ .
Hazrath Huzaifa razi allahu ta’ala anhu bayan karte hai ke Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Beshak mujhe jis cheez ka tum par khud shay hai wo ek aisa admi hai jisne quran padha yahan tak ke jab uspar us quran ka jamal dekha gaya aur wo us waqt tak jab tak Allah ne chaha islam ki khatir doosro ki pusht panahi bhi karta tha. Pas wo us quran se door hogaya aur usko apni pusht peeche phenkdiya aur apne padosi par talwar lekar chad daud aur uspar shirk ka ilzam lagaya, rawi bayan karte hai ke maine arz kiya: Aye Allah ke Nabi! Un dono me se kaun zyada shirk ke qareeb hai tha shirk ka ilzam wala ya jis par shik ka ilzam lagaya gaya Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Shirk ka ilzam lagane wala.
Hawala: Ise imam Ibne Hibaan, Bazzaar, Bukhari ne Tarikh me aur Tabarani ne riwayath kiya.
Kalam: ye hadees Hazrath Maaz bin jabal razi allahu anhu se bhi marwi hai. Imam haisami ne farmaya: iski sanad hassan hai.
~ 46 ~
Bida’at:

Hadees 55 :
عَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : مَنْ أَحْدَثَ فِِ أَمْرِنَا ىَذَا
مَالَيْسَ فِيْوِ فَػهُوَ رَدّّ. مُتَّػفَقٌ عَلَيْوِ .
Hazrath Ayesha razi allahu ta’ala anha riwayath karti hai ke Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: jo hamare is deen me koi aisi nayi baat paida kare jo usme na ho to wo radd hai.
Ise imam Bukhari aur Muslim ne riwayath kiya hai.
Kalam: isse murad buri bida’at hai. Aur bid’at ka har naya tariqa bid’at hai. Maslan koi shaks fajr ke faraiz ko do se chaar karde is niyyat se ke zyada padhne par zyada sawab kamayega to aisa karna bid’at hai jiske baareme ahadees me mumaniyat aur sakht mazammat warid hui hai. Is par sab aimma ka ikhtelaf hai ke islam me sabse pehle bid’ati khawarij the.

Hadees 56 :
عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّوُ قَاؿَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ رضي الله عنو لَيْػلَةً فِِ رَمَضَافَ إِلََ
الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُ تَػفَرِّقُػوْفَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَػفْسِوِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَػيُصَلِّي بِصَلاَتِوِ الرَّىْطُ، فَػقَاؿَ عُمَرُ
: إِنِِّ أَرَي لَوْ جََُعْتُ ىؤُلاءِ عَلَي قَارِيءٍ وَاحِدٍ لَکَافَ أَمْثَلَ، ثَُُّ عَزََ فَجَمَعَهُمْ عَلَي أُبَِِّ بْنِ کَ عْبٍ، ثَُُّ خَ رَجْتُ مَعَوُ
لَيْػلَةً أُخْرَي وَالنَّاسُ يُصَلُّوْفَ بِصَلَاةِ قَارِءِىِمْ، قَاؿَ عُمَرُ : نِعْمَ الْبِدْعَةُ ىَذِه ، وَالَّتَِّ يَػنَامُوْفَ عَنْػهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتَِّ
يَػقُوْمُوْفَ، يُرِيْدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَکَافَ النَّاسُ يَػقُوْمُوْفَ أَوَّلَوُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمَالِکٌ .
Hazrath Abdul Rahman bin abdul qari riwayat karte hai ke maine hazrath umar razi allahu anhu ke sath ramzan ki ek raat masjid ki taraf nikla to log mutafarriq the koi tanha namaz padhraha tha aur koi groh ke sath. Hazrath umar razi allahu anhu ne farmaya: mere khayal me unhe ek qari ke peeche jama kardiya jaye to acha hoga pas hazrath abi ka’ab razi allahu anhu ke peeche sabko jama kardiya gaya phir mai ek doosri raat ko inke sath nikla aur log apne qari ke peeche namaz padrahe the hazrath umar razi allahu anhu ne farmaya: Ye kitni achi bida’t hai, Aur jis namaz (tahajjud) se ye soye rehte isse behtar hai jiska qiyam karte hai (yani tarawee se). Murad hai akhir raat jabke log raat ke pehle peher qiyam karte the(yani tahajjud ki namaz tarawee se afzal hai).
~ 47 ~
Hawala: ise imam Malik, Bukhari, Ibne khuzaima, Abdur razzaq aur Baihaqi ne riwayath kiya hai.

Hadees 57 :
عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ رضي الله عنو قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : مَنْ سَنَّ فِِ الإِسْلَاِ
سُنَّةً حَسَنَةً فَػلَوُ أَجْرُىَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بَِِا بَػعْدَهُ. مِنْ غَيِْْ أَفْ يػنُْػقَصَ مِنْ أُجُورِىِمْ شَيئٌ. وَمَ نْ سَنَّ فِِ الإِسْلَاِ
سُنَّةً سَيِئَةً، کَافَ عَلَيْوِ وِزْرُىَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بَِِا مِنْ بَػعْدِهِ. مِنْ غَيِْْ أَفْ ي ػنْػقَصَ مِنْ أَوْزَارِىِمْ شَيئٌ . رَوَاه مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَو .
Hazrath Jareer bin abdullah razi allahu anhu riwayath karte hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Jo shaks islam me kisi nek kaam ki bunyad dale to uske liye uske apne amaal ka bhi sawab hai aur jo log uske baad ispar amal karenge unka sawab bhi hai. Bagair iske ke unke sawab me koi kami ki jaye aur jisne islam me kisi buri ki ibteda ki to uspar uske apne amal ka bhi gunah hai aur jo log uske baad uspar amal karenge uspar unka gunah bhi hai. Bagair iske ke unke gunah me kuch kami ho.
Hawala: ise imam Muslim, Nasai, ibne Maja, Ahmad, Darimi, aur Bazzaar ne riwayath kiya hai.
Kalam: Aisi ahadees Abu Huraira aur bilal bin haris razi allahu anhuma se bhi marwi hai aur ye bida’te hasna ke saboot me bohot umda hadees hai.
Eesale sawab :

Hadees 58 :
عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنو أَفَّ أُمَّوُ مَاتَتْ، فَػقَاؿَ : يَا رَسُوْؿَ االلهِ إِفَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّؽُ عَنْػهَا؟ قَاؿَ :
نَػعَمْ، قَاؿَ : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَاؿَ : سَقْيُ الْمَاءِ. فَتِلْکَ سِقَايَةُ سَعْدٍ أَوْ آؿِ سَعْدٍ بِالْمَدِيْػنَةِ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحَْْدُ .
Hazrath Saeed bin Ubada razi allahu ta'ala anhu riwayath karte hai ke unki walida faot hogai. Unhone arz kiya: Ya Rasoolallah! Meri walida faot hogai, kya mai uski taraf se sadqa karsakta hoon? Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: haan! Unhone arz kiya: to kaunsa behtar rahega? Aap sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: pani pilana. (to unhone ek kunwa kharidkar musalmano ke liye waqf kardiya) pas ye kunwa madina munawwara me saeed ya Aale saeed ki pani ki sabeel(ke naam se mashoor tha)
Hawala: ise imam Nasai, ibne Maja, Ahmad, Baihaqi aur Tabarani ne riwayath kiya hai.
Kalam: ye hadees apne shuwahid ke sath sahih hai.
~ 48 ~

Hadees 59 :
عَنْ أَبِِ ىُرَيْػرَةَ رضي الله عنو أَفَّ رَسُوْؿَ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم قَاؿَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَافُ انْػقَطَعَ عَنْوُ
عَمَلُوُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. أَوْ عِلْمٍ يػنُْتَػفَعُ بِوِ. أَوْ ولَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَو . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ فِِ الَْْدبِ وَأَبُػوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَو .
Hazrath Abu huraira razi allahu ta'ala anhu se marwi hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Jab insan marjata hai to uske amaal ka silsila khatam hojata hai siwaye teen cheezon ke(in ka ajr use barabar milta rehta hai:) Ek wo sadqa jiska nafa jaari rahe, doosra ilm jis se faida uthaya jaye teesra wo nek aulad jo uske liye dua kare.
Hawala: ise imam Muslim, Bukhari, Abu Dawood, ibne Maja, Ahmad, ibne khuzaima, Baihaqi, Tabarani aur Abu Ya’ali ne riwayath kiya hai.

Hadees 60 :
عَنْ سُفْيَافَ قَاؿَ : قَاؿَ طَاوُوْسُ رضي الله عنو : إِفَّ الْمَوْتَِ يُػفْتَػنُػوْفَ فِِ قُػبُػوْرِىِمْ سَبْػعًا فَکَانُػوْا يَسْ تَحِبُّػوْفَ أَفْ يُطْعَمَ
عَنْػهُ مْ تَػلْکَ الَْْيَاِ . رَوَاهُ أَبُػوْنُػعَيْمٍ . وَقَاؿَ السُّيُػوْطِيُّ : إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وَلَوُ حُکْمُ الرَّفْعِ .
Hazrath sufyan razi allahu ta'ala anhu bayan karte hai ke Tawoos razi allahu ta'ala anhu ne farmaya: Beshak saat din tak murdo ko qabro me azmaya jata hai isliye log un dino me unki taraf se khana khilane ko mustahab samajhte hai.
Hawala: ise imam Abu Nuaim aur Imam Suyuti ne riwayath kiya hai.
Kalam: Imam Suyuti ne farmaya: iski sanad sahih hai aur ye marfoo ke hukm me hai.
Allama Ibne Taimiya farmate hai:
فَأَمَّا مَا يَذْکُرُهُ بَػعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّوُ يَػنْتَفِعُ الْمَيِتُ بِسَمَاعِ الْقُرْآفِ بِِِلَاؼِ مَا إِذَا قُرِءَ فِِ مَکَافٍ آخَرَ، فَػهٰذَا إِذَا عُنَِِ
بِوِ : أَنَّوُ يَصِلُ الثَّػوَابُ إِلَيْوِ إِذَا قُرِءَ عِنْدَ الْقَبِِْ خَاصَّ ةً، فَػلَيْسَ عَلَيْوِ أَحَدٌ مِنْ أَىْلِ الْعِلْمِ الْمَعْرُوْفِيَْْ، بَلِ النَّاسُ
عَلٰی قَػوْلَيْْ : أَحَدُهَُُا : أَفَّ ثَػوَابَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ وَغَيِْْهَُِا يَصِلُ إِلَی الْمَيِتِ کَ مَا يَصِلُ إِلَيْوِ ثَػوَابُ
الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَةِ بِالْإِجَُْاعِ، وَىٰذَا مَذْىَبُ أَبِِ حَنِيْػفَةَ وَأَحَْْدُ وَغَيِْْهَُِا، وَقَػوْؿُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِکٍ
وَىُوَ الصَّوَابُ لَِْدِلَّةٍ کَثِيْػرَةٍ ذکََرْنَا فِِ غَيِْْ ىٰذَا الْمَوْضِعِ .
~ 49 ~
وَالثَّانِِ : أَفَّ ثَػوَابَ الْعِبَادَةِ الْبَدَنِيَةِ لَا يَصِلُ إِلَيْوِ بَِِاؿٍ. وَىُوَ مَشْهُوْرٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَ الِکٍ . وَمَا مِنْ
أَحَدٍ مِنْ ىٰػؤُلَاءِ يََُصُّ مَکَانًا بِالْوُصُوْؿِ أَوْ عَدْمِوِ .
Aur baaz logo ka jo ye bayan hai ke ummat ko quran hakeem sunne se faida hota hai(jab uski qabr ke paas pada jaye) bakhilaf iske ke kisi doosri jagah par pada jaye. Is baat se agar ye murad liya jaye ke sawab sirf isi surat me pahunchta hai jab ljaas taur par qabr ke paas hi pada jaye, to maroof ulma me se kisi ki bhi ye raye nahi hai. Balke is baareme doarah hai: pehla qaol: badani ibadat ke baareme hai jaisa ke nama aur tilawat quran hakeem aur uske alawa deegar badani ibadaat ka sawab bhi mayyit ko pahunchega jis tarah maali ibadat ka sawab pahunchta hai aur is par ijma hai. Aur ye Abu hanifa aur Ahmad bin hambal ka mazhab hai. In dono ke alawa shafai aur maliki fiqha ke ek giroh ka bhi yehi qaol hai. Yehi haq hai. Ispar bahot se dalail hai jinhe humne is maqam ke alawa doosri jagah bayan kiya hai.
Doosra qaul ye hai ke jahan tak badani ibadaat ka talluq hai to fuqha-e-shafai aur maliki ke nazdeek mayyat ko iska sawab kisi tarah nahi pahunchta aur unme se koi bhi qabr ke paas ya door hone ko khaas nahi karta.
- ) )ذکره ابن تيمية فِ إقتضاء الصراط المستقيم / 379 378
Imam Abdul haq muhaddis dehelvi farmate hai:
Mayyat ke liye quran ka isale sawab karne aur use sawab pahunchne me ulama ka ikhtelaf hai. Sahih qaol ye hai ke sawab pahunchta hai phir aage isi maqam par farmate hai: Aur qabr par quran padna makrooh nahi hai yehi sahih hai jaisa ke shaykh ibne ilhaam ne zikr kiya hai. شرح مشکور
معا ت
لل
ی ۃ ا
) )ا ش ، 1:697

Taweez:

Hadees 61 :
عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، أف رسوؿ الله صلى الله عليو وسلم، قاؿ: " إذا فزع أحدكم فِ
النو فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبو وعقابو وشر عباده، ومن هُزات الشياطيْ وأف يَضروف
فإنِا لن تضره ". فكاف عبد الله بن عمرو، يلقنها من بلغ من ولده، ومن لَ يبلغ منهم كتبها فِ صك ثُ علقها
فِ عنقو.
Hazrath Umar bin shuaiba apne walid se aur wo unke walid (abdullah bin umar razi allahu anhu) se naql karte hai ke Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya ke agar koi neend me darjaye to ye dua padhe
~ 50 ~
أَعُوذُ بِکَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِوِ وَعِقَابِوِ وشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هََُزَاتِ الشَّيَاطِيِْ
(yani. mai Allah ke gazab, iqab, uske bando ke fasad, shaitani wasawaso aur un (shaitano) ke hamare paas ane se Allah ke poore kalimat ki panah mangta hoon) agar wo ye dua padhega to wo khud use zar nahi pahuncha sakega. Abdullah bin umar razi allahu anhu ye dua apne baligh bacho ko sikhaya karte the aur na baligh bacho ke liye likh kar unke gale me daal diya karte the.
Hawala: ise imam Tirmidhi, Abu Dawood, Ibne Abi shaiba, Ahmad aur Hakim ne riwayath kiya.
Kalam:Imam Tirmidhi ne farmaya: ye hadees hasan hai. Aur imam Hakim ne farmaya ye hadees sahih ul isnad hai.
Jin ahadees me taweez aur dum wagaira ka shirk hona aya hai wo ahadees bhi sahih hai. Agar ye aqeeda rakhkar taweez pehna jaye to shirk nahi hua.
 Taweez se ek dawa se badkar kuch nahi.
 Taweez me quran ki ayat ya hadees me marwi ki duaen hon.
 Tawakkul sirf Allah ki zaat par ho.
Imam ibne Abi shaiba ne apni kitab Al musannif me kai tabaeen se uska jawaz naqal kiya hai. Unme saeed bin musayyib, Muhammad bin sireen, ata rehmahum allah aur imam baqir alaihi salam bhi shamil hai.
Zyarat al Quboor:

Hadees 62 :
عَنْ بُػرَيْدَةَ رضي الله عنو، قَاؿَ : قَاؿَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم : کُنْتُ نَػهَيْتُکُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
فَػزُوْرُوْىَا. رَوَاه مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ : فَأِنَّػهَا تُذَکِّرُکُمُ الْآخِرَة .
Hazrath Buraida razi allahu anhu se riwayath hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Mai tumhe ziyarate quboor se mana kiya karta tha, pas ab zyarate(quboor) kiya karo.
Hawala: ise Imam Muslim, Tirmidhi, Abu dawood aur Nasai ne riwayath kiya aur Imam Tirmidhi ne in alfaz ka izafa kiya”ye tumhe akhirat ki yaad dilati hai.”
Kalam: Ye hadees sahih hai aur kai sahaba ekraam se marwi hai.
~ 51 ~

Hadees 63 :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَيِْْ عَنْ ابِيْوِ افَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِِِّ صلی الله عليو وآلو وسلم کَانَتْ تَػزُوْرُ قَػبْػرَ عَمِّهَا حَْْ زَةَ کُلَّ
جُُُعَةٍ فَػتُصَلِّي وَتَػبْکِي عِنْدَه . رَوَاهُ الحَْاکِمُ وَالْبَػيْػهَقِيُّ. وَقَاؿَ الحَْاکِمُ : ىذَا الحَْدِيْثُ رُوَا تُو عَنْ آخِرِىِمْ ثِقَاتٌ .
Hazrath Ali razi allahu anhu se riwayath hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ki sahebzadi sayyide kainat Hazrath Fatima salam allahu alaiha har juma ko Hazrat hamza razi allahu anhu ki qabr par hazri deti thi aap waha dua karti aur girya wa zari karti thi.
Hawala: Ise Imam Hakim aur Baihaqi ne riwayath kiya hai.
Kalam: Imam Hakim ne farmaya: ke is hadees ki tamam rawi akhir tak thiqa hai. Isme khawateen ke liye zyarate quboor ki ijazat ki daleel hai. Baaz ahadees me aya hai ke zyarat karne wali khawateen par lanat hoti hai. Hafiz ibne hajar al asqalani sharah sahih bukhari me farmate hai:
قَاؿَ الْقُرْطُبُِِّ : ىذَا اللَّعْنُ إِنَََّّا ىُوَ لِلْمُکْثِرَاتِ مِنَ الزِّيَارَةِ لِمَا تَػقْتَضِيْوِ الصِّفَةُ مِنَ الْمُ بَالَغَةِ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ مَا يفْضِي
إِلَيْوِ ذَالِکَ مِنْ تَضْييْعِ حَقِّ الزَّوْجِ وَالتَّبَػرُّجِ وَمَا يَػنْشَا مِنْػهُنَّ مِنَ الصِّيَاحِ وَمَْْوِ ذَالِکَ، فَػقَ دْ يقَاؿُ : إِذَا امِنَ جَُِيْعُ
ذَالِکَ فَلَا مَانِعَ مِنَ الْإِذْفِ لِافَّ تَذَکُّرَ الْمَ وْتِ يََْتَاجُ إِلَيْوِ الرِّجَاؿُ وَالنِّسَائُ
Imam qurtubi ne kaha: Ye lanat kasrat se zyarat karne waaliyon ke liye hai jaisa ke sifat mubaligha ka taqaza hai(yani zawwarat mubaliga ka sigha hai jisme kasrat se zyarat karne ka mani paya jata hai) aur shayad iski wajah ye hai ke (baar baar) qabron par jane se shohar ke haqa ka ziya, zeenat ka izhar aur bawaqte ziyarat cheeq-o-pukar aur is tarah ke deegar na pasandeeda umoor ka irtekab hojata hai pas is wajah se kaha gaya hai ke jab in tamam na pasandeeda umoor se ijtenaab hojaye to phir rukhsat me koi harj nahi kyunke mard aur auraten dono maut ki yaad ki mohtaj hai.
Auliya ke Mazaraat par haziri dena aut barkat hasil karna:
Mashoor Muhaddis imam ibne hibaan((354 h) Hazrath Imam Ali ibne Moosa raza razi allahu anhu ke mazar mubarak ke baareme apna mushahida karte hue farmate hai: قَدْ زُرْتُو مِرَارًا کَثِيْػرَةً، وَمَا حَلَّتْ بِِ شِدَّةٌ فِِ وَقْتِ مُقَامِي بِطَوْسٍ، وَزُرْتُ قَػبْػرَ عَلِيِّ بْنِ مُوْسَ ی الرِّضَا صَلَوَاتُ االلهِ
عَلٰی جَدِّه وَعَلَيْوِ، وَدَ عَوْتُ االلهَ تَػعَالَی إِزَالَتَػهَا عَنِِّ إِلَّا اسْتُجِيْبَ لَِ، وَزَالَتْ عَنِِّ تِلْکَ الشِّدَّةُ وًىذَا شَيئٌ جَرَّبْػتُو
مِرَارًا فَػوَجَدْتُو کَذَالِکَ، امَاتَػنَا االلهُ عَلٰی مََُبَّةِ الْمُصْطَفٰی وَاىْلِ بَػيْتِو صلی الله عليو وآلو وسلم وَعَلَيْهِمْ اجُْ عِيَْْ . Maine unke mazar ki mazar ki kai martaba ziyarat ki hai, mere shehar tawoos me qiyam
~ 52 ~
ke daoran jab bhi mujhe koi mushkil pesh ayi aur hazrath Imam Moosa razi allahu anhu ke mazar mubarak par haziri dekar, Allah ta’ala se wo mushkil door karne ki dua ki to wo dua zaroor qubool hui, aur mushkil door hogai. Ye aisi haqeeqat hai jise maine baarhaa azmaya to isi tarah paya. Allah ta’ala hame Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam aur Aap sallallahu alaihi wa sallam ke ahle bait sallallahu alaihi wa sallam ajmaeen ki muhabbat par maut naseeb farmaye.
) 457 ، الرقم : 94499 / )ذکره ابن حباف فِ کتاب الثقات، 8
Imam zahabi (748 h) ne ameer ul momineen fil hadees aut sayyidul Muhaddiseen Imam Muhammad bin ismail Bukhari(256 h) ki qabr mubarak se tabarruk ka ek waqiya darj kiya hai, likhte hai:
Abul fatah nasr bin hasan al sakti samrqandi ne bayan kiya ke ek baar samrqandi me kuch saalon se barish na hui to logo ko tashowesh lahaq hui pas unhone kai baar namaze isteqa ada ki lekin barish na hui. Isi isna me unke paas ek saleh shaks jo “saleh” ke naam se maroof tha, samrqandi ke qazi ke paas gaya aur usse kaha: Mai apse apni ek raye ka izhaar karna chahta hoon. Qazi ne kaha: wo kya hai? Usne kaha:
أَرَی أَفْ تََْرُجَ وَيََْرُجَ النَّاسُ مَعَکَ إِلٰی قَػبِِْ الْإِ مَاِ مَُُمَّدِ بْنِ إِسََْاعِيْلِ الْبُخَارِيِّ، وَقَػبْػرُه بَِِرْتَػنْکَ، وَنَسْتَسْقِي عِنْدَه
فَػعَسَی االلهُ أَفْ يَسْقِيْػنَا. قَاؿَ : فَػقَاؿَ الْقَاضِي : نَػعَمْ، مَا رَأَيْتُ. فَخَرَجَ الْقَاضِي وَالنَّاسُ مَعَو، وَاسْتَسْقَی الْقَاضِ ي
بِالنَّاسِ، وَبَکَ ی النَّاسُ عِنْدَ الْقَبِِْ وَتَشَفَّعُوْا بِصَاحِبِو. فَأَرْسَلَ االلهُ تَػعَالَی السَّمَائَ بَِِائٍ عَظِيْمٍ غَزِيْرٍ، أَقَاَ النَّاسُ مِنْ
أَجْلِو بَِِرْتَػنْکَ سَبْػعَةَ أَيَاٍ أَوْ مَْْوِىَا لَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ اَلْوُصُوْؿُ إِلٰی سَََرْقَػنْدَ مِنْ کَ ثْػرَةِ الْمَطَرِ وَغَزَارَتِو، وَبَػيَْْ خَرْتَػنْکَ
وَسَََرْقَػنْدَ مَْْوُ ثَ.لَاثَةِ أَمْيَاؿٍ .
Meri raye hai ke Aapko aur apke sath tamam logo ko imam Muhammad bin ismail Bukhari ki qabr mubarak par haziri dena chahiye, unki qabr khartank me waqe hai, hame qabr ke paas jakar barish talab karni chahiye ain mumkin hai ke Allah hame barish se sairab karde. Qazi ne kaha: apki raye bohot achi hai. Pas qazi aur uske sath tamam log wahan jane ke liye nikal khade hue so qazi ne logo ko sath milkar barish talab ki aur log qabr ke paas rone lage aur Allah ke huzoor sahibe qabr ki sifarish karne lage. Allah tabarar wa ta’ala ne usi waqt (apne saleh bande ki barkat ke sabab) kaseer wafr pani ke sath badalo ko bhejdiya, tamam log taqreeban saath din tak khartank me ruke rahe, unme se kisi ek me bhi kaseer barish ki wajah se samrqand pahunchne ki himmat na thi halanke khartank aur samarqand ke darmiyan teen meel ka fasla tha.
) 469 / ذکره الذىبِ فِ سيْ أعلا النبلاء، 92 (
~ 53 ~

Taqleed:
Hadees 64 :
عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ يَزِيدَ، قَاؿَ: أَكْثَػرُوا عَلَى عَبْدِ اللََِّّ ذَاتَ يَػوٍْ فَػقَاؿَ عَبْدُ اللََِّّ: " إِنَّوُ قَدْ أَتَى عَلَيْػنَا زَمَافٌ ولَسْنَا
نَػقْضِي، وَلَسْنَا ىُنَالِكَ، ثَُُّ إِفَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْػنَا أَفْ بَػلَغْنَا مَا تَػرَوْفَ، فَمَنْ عَ رضَ لَوُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَػعْدَ الْيَػوِْ،
فَػلْيَػقْضِ بَِِا فِِ كِتَابِ اللََِّّ، فَإِفْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِِ كِتَابِ اللََِّّ، فَػلْيَػقْضِ بَِِا قَضَى بِوِ نَبِيُّوُ صَ لَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَإِفْ
جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِِ كِتَابِ اللََِّّ، وَلَا ق ضَى بِوِ نَبِيُّوُ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَػلْيَػقْضِ بَِِا قَضَى بِوِ الصَّالحُِوفَ، فَإِفْ جَاءَ
أَمْرٌ لَيْسَ فِِ كِتَابِ اللََِّّ، وَلَا قَضَى بِوِ نَبِيُّوُ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، وَلَا قَضَى بِوِ الصَّالحُِوفَ ، فَػلْيَجْتَهِدْ رَأْ يَوُ، وَلَا
يَػقُوؿُ: إِنِِّ أَخَاؼُ، وَإِنِِّ أَخَاؼُ، فَإِفَّ الحَْلَاؿَ بَػيٌِّْ، وَالحَْرَاَ بَػيٌِّْ، وَبَػيَْْ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَ بِهَاتٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلََ مَا
» ىَذَا الحَْدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ « : لَا يَرِيبُكَ " قَاؿَ أَبُو عَبْدِ الرَّحَْْنِ
Abdur rahman bin yazeed se riwayath hai ke ek din logo ne hazrath abdullah bin mas’ood se bohot baten ki. Unhone farmaya ek daur aisa tha ke hum kisi baat ka hukum nahi karte the aur na hi hum hukm karne ke layeq the phir Allah ta’ala ne hamari taqdeer me likha tha ke hum is darje ko pahunchgaye ke jisko tum dekh rahe ho pas ab aaj ke din se jis shaks ko tum me se faisla karne ki zaroorat pesh ajaye to usko chahiye ke wo Allah ta’ala ki kitab ke mutabiq hukm de agar wo faisla kitabullah me na mile to uske Rasoolallah alaihi wa aale wa sallam ke hukm ke mutabiq hukm de aur wo faisla kitabullah aur paigambar ke faislo me bhi na paye to nek logo ke faisle ke mutabiq faisla de. Aur agar wo kaam aisa ho jo ke Allah ta’ala ki kitab me mile aur na hi uske Rasool sallallahu alaihi wa sallam ke ahkam me mile aur na hu nek hazraath ke faislo me to tum apni aqal wa fehem se kaam lo aur ye na ho ke mai darta hoon aur mai is wajah se khauf mehsoos karta hoon ke halal (bhi) khula hua yani zahir hai aur haram(bhi) khula hua aur dono (yani haram aur halal) kitabullah aur uske Rasool sallallahu alaihi wa sallam ki hadees se maloom hote hai albatta in dono ke darmiya baaz aise kaam hai ke jinme shuba hai to tum us kaam ko chod do jo kaam tumko shak-o-shuba me mubtela kare.
Hawala: ise Imam Nasai, Ibne Abi shaiba, Abdur razzaq, hakim aur imam darimi ne riwayath kiya hai.
Kalam: imam Nasai ne farmaya ke ye hadees bohot umda hai. Imam hakim ne farmaya ke ye hadees sahihul isnad hai. Ye hadees taqleed ke saboot me bohot umda hai aur aaj awamun naas ko is hadees ki bohot zaroorat hai.
~ 54 ~

Hadees 65 :
عَنْ شُرَيْحٍ، أَفَّ عُمَرَ بْنَ الَْْطَّابِ كَتَبَ إِلَيْوِ: إِفْ جَاءَؾَ شَيْءٌ فِِ كِتَابِ اللََِّّ، فَاقْضِ بِوِ وَلَا تَػلْ فِتْكَ عَنْوُ الرِّجَاؿُ،
فَإِفْ جَاءَؾَ مَا لَيْسَ فِِ كِتَابِ اللََِّّ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُوؿِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَاقْضِ بَِِا، فَإِفْ جَاءَؾَ مَا لَيْسَ فِِ
كِتَابِ اللََِّّ وَلََْ يَكُنْ فِيوِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُوؿِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَل يْوِ ال نَّاسُ فَخُذْ بِوِ، فَإِفْ
جَاءَؾَ مَا لَيْسَ فِِ كِتَابِ اللََِّّ وَلََْ يَكُنْ فِِ سُنَّةِ رَسُوؿِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، وَلََْ يَػ تَكَلَّمْ فِيوِ أَحَدٌ قَػبْػلَكَ.
فَاخْتَػرْ أَيَّ الَْْمْرَيْنِ شِئْتَ: إِفْ شِئْتَ أَفْ تََْتَهِدَ برأْيكَ ثُُ تَػقَدََّ فَػتَػقَدَّْ، وَإِفْ شِئْتَ أَفْ تتأخَّرَ، فَػتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَ
التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْػرًا لَكَ .
Shareeq rematulla alaihi bayan karte hai: Hazrath Umar razi allahu anhu ne unhe khat likha “Agar tumhare paas koi aisa masla aye jo Allah ki kitab me maujood ho to tum uske mutabiq faisla karo aur uske bareme logo ki taraf tawajjo na karo. Agar tumhare paas koi aisa masla aye jo Allah ki kitab me maujood na ho to is baareme Allah ke Rasool sallallahu alaihi wa sallam ki sunnat ka jayeza lo aur uske mutabiq faisla do. Agar tumhare paas koi aisa masla aye jo Allah ki kitab me maujood aur sunnate Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam me maujood na ho to tum is baat ka jayeza lo ke log jis baat par mutafiq hon(yani ijma ke mutabiq) uske baareme faisla do. Agar tumhare paas koi aisa masla aye jo Allah ki kitab aur sunnate Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam me maujood na ho aur tum se pehle logo ne us baareme koi raye na di ho to tum do me se kisi ek soorat ko ikhtiyar karsakte ho; Agar chaho to ijtehad karke apni raye ke zariye faisla dekar age asakte ho, agar chaho to us masle me se peeche hatjao aur mere khayal me tumhara us masle se peeche hatjana zyada behtar hai(ke koi mujtahid is masle par ijtehad kare aur tum uske mutabiq faisla karo).
Hawala: ise Imam darimi, Nasai, Ibne Abi shaiba, aur baihaqi ne riwayath kiya.

Hadees :66
عَنْ أَبِِ ىُرَيْػرَةَ قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَكَمَ الحَْاكِمُ فَاجْتَػهَدَ فَأَصَ ابَ فَػلَوُ أَجْرَافِ، وَإِذَا
اجْ تَػهَدَ ف أَخْطَأَ فَػلَوُ أَجْرٌ . رواه الترمذي والنسائي.
Hazrath Abu Huraira razi allahu anhu se riwayath hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne irshad farmaya jisk waqt koi hakim gauro fikr ke baad koi hukm kare phir wo hukm theek ho to usko do guna ajr hai aur jo shaks gauro fikr kare(aur apne ijtehad me sahih faisla kare) lekin wo faisla sahih na ho jab bhi uske liye sawab hai.
Hawala: ise imam nasai, Tirmidhi, Abu ya’ali daarqutani aur imam baihaqi ne riwayath kiya.
~ 55 ~
Kalam: ye hadees sahih hai aur kai sahab ekraam se marwi hai. Agar kisi imam ka ijtehad durust ho to uspar amal karne walo ko dus guna zyada ajr milta hai jaisa ke musnad ahmad aur deegar kutub ki ahadees se sabit hai. Aur agar imam ka ijtehad galat hojaye to uspar amal karne walo ko phir bhi ek ajr zaroor milta hai kyunke mujtahid sirf Allah aur uske rasool ke khatir ijtehad karta hai.
Naat khwani:

Hadees 67 :
عَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنها قَالَتْ : فَسَمِعْتُ رَسُوْؿَ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم يَػقُوؿُ لحَِسَّافَ : إِفَّ رُوْحَ
الْقُدُ سِ لَا يَػزَاؿُ يُػؤَيِدُکَ مَا نَافَحْتَ عَنِ االلهِ وَرَسُوْلِوِ، وَقَالَتْ : سََِعْتُ رَسُوْؿَ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم،
يَػقُوْؿُ : ىَجَاىُمْ حَسَّافُ فَشَفَي وَاشْتَػفَي. قَاؿَ حَسَّافُ :
ىَجَوْتَ مَُُمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْو وَعِنْدَ االلهِ فِِ ذَاکَ ا لَْزَاء ىَجَوْتَ مُُمَّدً بَػرِّا حَنِيْػفًا
رَسُوْؿَ االلهِ شِيْمَتُوُ الْوَفَاء فَإِفَّ أَبِِ وَ وَالِدَة وَعِرْضِي
لِعِرْضِ مَُُمَّدٍ مِنْکُمْ وِقَاء Hazrath Ayesha razi allahu anha se marwi hai ke maine Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne ye farmate hue suna: (aye hasaan) jabtak tum Allah azzawajal aur Rasool sallallahu alaihi wa sallam ki taraf se unka difa karte rahoge roohul aqda(jibraeel alaihi salam) tumhari taeed karte rahenge, neez hazrath ayesha razi allahu anha ne farmaya: maine Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam se suna hai ke hasaan ne kuffaare quraish ki hujo karke musalmani ko shufadi(yani inka dil thanda kardiya) aur apne aap ko shufadi(yani apna dil thanda kiya) hazrath hasaan ne (kuffar ki hujo me) kaha:
“Tumne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ki hujo ki, to maine Aap sallallahu alaihi wa sallam ki taraf se jawab diya hai aur iski asal jaza Allah azzawajal hu ke paas hai.”
~ 56 ~
“Tumne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ki hujo ki, Jo nek aur idyane bitla se araz karne wale hai, wo Allah azzawajal ke (sache) rasool hai aur unki khaslato faakir karna hai.”
“Bila shuba mera baap, mere ajdad aur meri izzat(hamara sabkuch), Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ki izzat o namoos ke difa ke liye tumhare khilaf dhaal hai.”
Hawala: Imam Bukhari wa muslim ne riwayath kiya aur ye alfaz imam muslim ke hai.

Hadees 68 :
عَنْ مُوْسَي بْنِ عُقْبَةَ رضي الله عنو قَاؿَ : أَنْشَدَ النَّبَِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم کَعْبُ بْنُ زُىَيِْْ بَانَتْ سُعَ ادُ فِِ
مَسْجِدِهِ بِالْمَدِيْػنَةِ فَػل مَّا بَػلَغَ قَػوْلَو :
إِفَّ الرَّسُوْؿَ لَنُػوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِوِ
وَ صَارٌِ مِنْ سُيُػوْؼِ االلهِ مَسْلُوْؿُ
أَشَارَ رَسُوْؿُ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم بِکُمْوٍ إِلََ الَْْلْقِ لَيَسْمَعُوْا مِنْوُ . . . الحديث .
رَوَاهُ الحَْاکِمُ وَالْبَػيْػهَقِيُّ وَالط بَػرَانِِ .
وفِ رواية : عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَبِ رضي الله عنو قَاؿَ : لَمَّا انْػتَػهَي خَبْػرُ قَػتْلِ ابْنِ خَطْلٍ إِلََ کَعْبِ بْنِ زُىَيٍْْ بْنِ
أَبِِ سَلْمَي وَکَافَ بَػلَغَوُ أَفَّ النَّبَِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم أَوْعَدَهَ بَِِا أَوْعَدَهَ ابْنَ خَطْلٍ فَقِيْلَ لِکَعْبٍ إِفْ لََْ تُدْرِکْ
نَػفْسَکَ قُتِلْتَ، فَػقَدَِ الْمَدِيْػنَةَ فَسَأَؿَ عَنْ أَرَؽِّ أَصْحَابِ رَسُوْؿِ االلهِ صلي الله عليو وآلو وسلم فَدُؿَّ عَلَي أَبِِ
بَکْرٍ رضي الله عنو وَأَخْبَػرَهُ خَبْػرَهُ فَمَشَي أَبُػوْبَکْرٍ وَکَعْبٌ عَلَي إِثْرِهِ حَتََّّ صَارَ بَػيَْْ يَدَي رَسُوْؿِ االلهِ صلي الله عليو
وآلو وسلم فَػقَاؿَ يَػعْنِِ أَبَابَکْرٍ : الرَّجُلُ يُػبَايِعُکَ فَمَدَّ النَّبُِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم يَدَهَ فَمَدَّ کَعْبٌ يَدَهُ
فَػبَايَػعَوُ وَسَفَرَ عَنْ وَجْهِوِ فَأَنْشَدَه :
نَبِئْتُ أَفَّ رَسُوْؿَ االلهِ أَوْعَدَنِِ
وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُوْؿِ االلهِ مَأْمُوْؿُ
إِفَّ الرَّسُوْؿَ لَنُػوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِوِ
مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُػوْؼِ االلهِ مَسْلُوْؿُ
~ 57 ~
فَکَسَاهُ النَّبُِِّ صلي الله عليو وآلو وسلم بُػرْدَةً لَوُ فَاشْتَػرَاىَا مُعَاوِيَةُ رضي الله عنو مِنْ وَلَدِهِ بَِِاؿٍ فَهِيَ الَّتَِّ تَػلْبَسُهَا
الُْْلَفَاءُ فِِ الَْْعْيَادِ .
رَوَاهُ ابْنُ قَانِعٍ وَالْعَسْقَ.لَانُِِّ وَابْنُ کَثِيٍْْ فِِ الْبَدَايَةِ، وَقَاؿَ : قُػلْتُ : وَرَدَ فِِ بَػعْضِ الرِّوَا يَاتِ أَفَّ رَسُوْؿَ االلهِ صلي
الله عليو وآلو وسلم أَعْ طَا بُػرْدَتَوُ حِيَْْ أَنْشَدَهُ الْقَصِيْدَةَ . . . وَىَکَذَا الحَْافِظُ أَبُػوْالحَْسَنِ ابْنُ الْْثِيِْْ فِِ الْغَابَةِ قَاؿَ
ىِيَ الْبُػرْدَةُ الَّتَِّ عِنْدَ الُْْلَفَاءِ، قُػلْتُ : وَىَذَا مِنَ الُْْمُوْرِ الْمَشْهُوْرَةِ جِدًا .
Hazrath Moosa bin uqba razi allahu anhu bayan karte hai ke kaab bin zuhair ne apne mashoor qaseede “Baante saad” me Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ki masjid nabawi me madah ki aur jab apne is qaol par pahuncha:
“Beshak (ye) rasoole mukarram sallallahu alaihi wa sallam wo noor hai jisse roshni hasil ki jati hai aur Aap sallallahu alaihi wa sallam(kufr o zulmat ke alambardaro ke khilaf) Allah ta’ala ki tezdhaar talwaron me se ek azeem tege abidar hai.”
Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne apne daste aqdas me logo ki taraf ishara kiya ke wo unhe(yani kaab bin zuhair) ko (gaur se) sunen.”
Hazrath Saeed bin Musayyib razi allahu anhu ki riwayath me hai ke jab kaab bin zuhair ke paas(gustakhe rasool(ibne khatl) ke qatal ki khabar pahunchi aur use ye khabar bhi pahunch chuki ke Huzoor alaihi salam ne use bhi wahi dhamki di hai jo Aap sallallahu alaihi wa sallam ne ibne khatl ko di thi to kaab se kahagaya ke agar tu bhi Huzoor sallallahu alaihi wa sallam ki hujo se baaz nahi ayega to qatl kardiya jayega to usne Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ke sabse zyada narm dil sahabi ke baareme malumat ke to use hazrath abu bakar siddiq razi allahu anhu ke baareme bataya gaya to wo unke paas agaya aur unhe apni saari baat batadi pas hazrath Abu bakar siddiq razi allahu anhu aur kaab bin zuhair chupke se chale(taake koi sahabi raste me hu use pehchan kar qatal na karde) yahan tak ke wo Huzoor nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ke samne pahunchgaye, hazrath abu bakar siddiq razi allahu anhu ne arz kiya: (Ya Rasoolallah!) Ye ek admi hai jo aapki baiyat karna chahta hai so Huzoor nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne apna daste aqdas aagae badaya to kaab bin zuhair ne apna hath aage badakar Aap sallallahu alaihi wa sallam ki baiyat karli phir apne chehre se naqab hataliya aur apna wo qaseeda pada jisme hai:
“Mujhe qabar di gai ke Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ne mujhe dhamki di hai aur Rasoolallah alaihi wa aale wa sallam ke haan afoo wa darguzar ki(zyada) umeed ki jati hai.”
Aur usi qaseede me hai:
~ 58 ~
“Beshak (ye) Rasoole mukarram sallallahu alaihi wa sallam wo noor hai jisse roshni hasil ki jati hai aur Aap sallallahu alaihi wa sallam(kufr o zulmat ke alambar daaron ke khilaf) Allah ta’ala ki tezdhaar talwaro me se ek azeem tege aabidar hai.”
Pas Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne (khush hokar) use apni chaadar pehnai jisko ameer mawiya razi allahu anhu se maal ke badle me kharidya aur yehi wo chadar hai jise (baadme) khulfa eidon(aur ahem tyaharo ke mauqe) par pehna karte the.
Hawala: Ise imam hakim, baihaqi, tabarani aur ibne kaseer ne riwayat kiya hai.
Kalam: is hadees ko imam ibne khana aur imam asqalani ne riwayath kiya hai aur imam ibne kaseer ne “Al bidaya” me riwayath karne ke baad farmaya ke mai kehta hoon ke baaz riwayath me aya hai ke Huzoor nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne apni chaadar mubarak unko us waqt ata farmai jab unhone apne qaseede ke zariye Aap sallallahu alaihi wa sallam ki madah farmai… aur isi tarah hafiz abul hasan bin al aseer ne “idalgaaba” me bayan kiya hai ke ye wahi chaadar hai jo khulfa ke paas rahi aur ye bohot hi mashoor waqiya hai.
Isse sabit hua ke naatkhwan ko naat padne par hadiya jasakta hai.

Sama :
Hadees :69
عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَاؿَ: قَاؿَ رَسُوؿُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ : فَصْلُ مَا بَػيَْْ الحَْلَاؿِ وَالحَْرَاِ، الصَّوْتُ
وَضَرْبُ الدُّؼِّ .
Hazrath Muhammad bin hatib razi allahu anhu se marwi hai ke Huzoor Nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne irshad farmaya halal aur haram(yani nikah aur badkari) ke darmiyan farq duff bajana aur gaana hai.
Hawala: ise imam Ahmad bin hambal, Tirmidhi, Nasai aur ibne maja ne riwayath kiya.
Kalam: Imam tirmidhi ne farmaya ye hadees hassan hai. Imam hakim ne farmaya: ye hadees sahih hai. Aur is se sabit hota hai ke khushi ke mauqe par hudood me rehkar gana bajana jayez hai.
~ 59 ~
Hadees 71 :
عَنْ عَائِشَةَ رضی الله عنو قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَکْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَػتَافِ مِنْ جَوَارِي الَْْنْصَارِ تُػغَنِّيَافِ بَِِا تَػقَاوَلَتِ
الَْْنْصَارُ يَػوَْ بُػعَاثٍ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بُِِغَنِّيَتَػيِْْ ، فَػقَاؿَ أَبُو بَکْرٍ: أَمَزَامِيُْ الشَّيْطَافِ فِِ بَػيْتِ رَسُوؿِ االلهِ صلی الله
عليو وآلو وسلم؟ وَذَالِکَ فِِ يَػوِْ عِيدٍ، فَػقَاؿَ رَسُوؿُ االلهِ صلی الله عليو وآلو وسلم : يَا أَبَا بَکْرٍ، إِفَّ لِکُلِّ قَػوٍْ
عِيدًا وَىٰذَا عِيدُنَا . مُتَّػفَقٌ عَلَيْوِ .
Hazrath Ayesha razi allahu anha farmati hai ke Hazrath Abu bakar razi allahu anhu tashreef laye dar akhir mere paas ansar ki do bachiya(wo ashaar) tarqam ke sath padrahi thi jinme is jihadri kafir ka zikr tha jo ansar ne jung buaas me dikhai thi. Aap razi allahu anha farmati hai ke ye mughni na thi. Hazrath Abu bakar razi allahu ne farmaya: Kya Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ke ghar me shaitani baja! Aur ye eid ke din ki baat hai. Rasoolallah sallallahu alaihi wa sallam ne farmaya: Aye Bakar! Har qaom ke liye ek khushi ka din hota hai aur ye hamara khudhi ka din hai.
Hawala: Ise Imam bukhari wa muslim ne riwayath kiya.
Kalam: ye hadees sama ki asl hai.Hafiz Asqalani is hadees ki sharah, ‘Fath ul Bari’me farmate hai:
إف لکل قو عيدا وىذا عيدنا. ففيو تعليل الْمر بترکهما وإيضاح خلاؼ ما ظنو الصديق رضی الله عنو .
فأوضح لو النبی صلی الله عليو وآلو وسلم الحاؿ وعرفو الحکم مقرونا ببيانالحکمة بأنو يو عيد أی يو سرور
شرعي، فلا ينکر فيو مثل ىذا کما لا ينکر فِ الْعراس . )442 / )العسقلانِ، فتح الباری، 2
Har qaom ki eid hoti hai aur ye hamari eid hai. Isme un bachiyo ko unke haal par chodne ki waja bayan hui hai aur uske khilaf ki wazahat hai jo Hazrath abu bakar siddiq razi allahu anhu ne guman kiya tha. Huzoor nabi akram sallallahu alaihi wa sallam ne unpar is haal ko wazeh farmadiya aur unhe hikmat ke sath us hukum se agah farmadiya jo uske sath mila hua tha ke ye eid ka din hai yani masarrate shari ka din hai. Pas isme is tarah ka kaam me koi karahat nahi jaisa ke shaadi biya ke mauqe par koi karahat nahi(basharte ke kalam jayez ho)
Aimma ki akshriyat mausiq aur sama ki hurmat ki qail hai. Magar baaz bade aimma ne sama ko chand sharait ke sath jayez qarar diya hai. Unme se imam ghazali, shaukani ibne hazm, sultan ul ulma ibne az ibn abdus salam, ibne arabi, ibne daqeeq, qaisrani bhi shamil hai. Agar kalam acha ho, fahashi par mabni na ho, Allah ki yaad se ghafil na
~ 60 ~
karta ho to sama jayez hai. Yehi qaol aaj ulma ki ek badi jamaat ka hai aur jo uski mukammil hurmat ke qail hai hum inke mauqif ka bhi ehteram karte hai.
Taufeeq sirf Allah ki taraf se hai aur ye kaam khaas Allah aur uski Rasool sallallahu alaihi wa sallam ke liye hai. Mai sirf Allah aur uske Rasool sallallahu alaihi wa sallah se hu is haqeer koshish ke ajr ki umeed rakhta hoon. Allah paak iske padne walo ko barkate ata farmaye aur isko apni bargah me qabooliyat ka sharf bakhshe. Ameen.
Khadim Ilm Alhadees wa Muhaddisoon
Wajahat Hussain al hanafi

No comments:

Post a Comment